Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2015

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Suma za fa v € Uhradené dňa
   1. Ajfa + avis, s.r.o., Žilina Publik.pre mzd.učtovníčku 49,50 12.1.2015
   2. RIGHT POWER energy, s.r.o., Žilina Mes. úhrada za elektr.en. za 1/2015 1550,00 12.1.2015 
   3. SWAN, a.s., Bratislava Internet WiMAX  za 12015 18,00 12.1.2015
   4. Metacom,s.r.o. N.Zámky Servisné práce EZS 88,20 12.1.2015
   5. Samnet – ISS,o.z.Zl.Moravce Inform.o dotáciach a gran toch r. 2015 32,86 12.1.2015
   6. Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Poistné pre AČ    3,25 13.1.2015
   7. BIO energie,s.r.o. V.Lovce Zber bio odpadu zo ŠJ 2015 120,00 26.1.2015
   8. ZP RVCS Nitra Príručka: Miestna samospr. Zákl.princ.fungovania II 34,00 26.1.2015
   9.  RM GASTRO JAZ,prev. Nitra Sito na halušky - ŠJ Čaka  53,52  26.1.2015 
 10.  Slovak Telekom,a.s. Bratislava Mes.pl. za M:0902486434,0911356248,0903649183  64,04   09.02.2015
 11. Školská jedáleň Čaka Stravné detí v HMN za 1/2015 181,00  12.02.2015
 12. CNS Čaka Servis ESSET, Matrika, AZUV, PC star.,www 205,20  12.02.2015
 13. Školská jedáleň Čaka OK - stravné za 1/2015 116,59  12.02.2015
 14. SLUŽBY OBEC Šárovce Vývoz tried.odp. za 1/2015 96,71  12.02.2015
 15.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Mesačný popl. za služby PL za 1/2015 83,96

 17.02.2015

povol.inkaso

 16. RIGHT POWER energy,s.r.o. Žilina Vyúčt.platba za el.en za 1/2015 obj.č. 325 1767,20  12.02.2015
 17. SWAN, a.s. Bratislava Mes.platba za internet 2/2015 18,00  12.02.2015
 18.

RIGHT POWER

energy,s.r.o. Žilina

Mes.platba za el.en. 2/2015 obec.obj. a VO 1550,00  12.02.2015
 19.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Mes.platba za M: 0911306843 za 1/2015 14,09  12.02.2015
 20. DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Žilina - Kálov Stravné lístky pre zamestnancov 1625,68  12.02.2015
 21. Milan Prajdák, Dobrá Niva  Školenie BOZP a PO  140,00  13.02.2015 
 22. Eurospinn, s.r.o.,Želiezovce  Oprava VO, demontáž vianoč.dekorov  244,08   13.02.2015 
 23.  Brantner,s.r.o.,Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 12015  566,96   17.2.2015
 24. RTVS Bratislava Poplatok za služby verejnosti poskyt.RTVS  56,83   17.2.2015
 25. SANOVET,s.r.o., N. Zámky  Deratizácia v obci  42,00   17.2.2015
 26.

R.Pastier Podlužany

Motel ARD Veselá 

 Strava počas referenda - okrsk.komisia pre 

 referendum 

   52,50   18.2.2015 
 27. PKF, a.s. Nitra Úrazové poistenie za MOS  6,50   26.2.2015
 28. PKF, a.s. Nitra Úrazové poistenie za Dobrovoľnícku službu  13,28   26.2.2015 
 29. Služby Šárovce  Vývoz triedeného odpadu za 2/2015  96,71   26.2.2015 
 30. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 2/2015  223,76   3.3.2015
 31.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava 

Služby mobilného operátora za 22015  178,91   9.3.2015 povolené inkaso 
 32. Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 22015  121,83  3.3.2015 
 33. CNS, s.r.o. Levice  Servis SW 2/2015  48,00  9.3.2015 
 34. Prvá komunálna finančná,a.s Nitra  Poistenie majetku 2.Q2015  299,52   9.3.2015
 35. RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. Žilina  Mes.Fa za el en. DK za 22015  1397,21   9.3.2015 
 36.

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava 

Služby PL za 2.2015  81,35 

 17.3.2015

 povolené inkaso 

 37.

Komunálna posťovňa,a.s.

Bratislava 

Zákonné poistenie Dácia Sandero  75,75   9.3.2015 
 38.

Right Power energy,s.r.o.

Bratislava 

Mes.platba za el.en. 32015  1550,00  9.3.2015 
 39.

SWAN, a.s. Bratislava

SWAN internet za 32015 18,00   11.3.2015
 40.  Ing. Ľ.Baka, Euroffice, s.r.o., Bratislava Údržba a toner Minolta Page Pro 1350E  76,08   11.3.2015
 41. Brantner, s.r.o., Nové Zámky    Vývoz a uloženie TKO za 22015  511,25   11.3.2015
 42.

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava 

 Mes.platba za M:0911306843 14,09   13.3.2015
 43. DLD, s.r.o.Ružomberok  Zástavy: obecná, SR, EÚ   65,40  13.3.2015 
 44. Remek, s.r.o. Nitra  Aktualiz.SW za rok 2015 

501,89

 20.3.2015
 45. Daffer,s.r.o., Prievodza   Školské pom.pre deti v HMN (ZŠ)  315,40   24.3.2015 
 46. Služby Obec Šárovce  Vývoz triedeného odpadu 3/2015  96,71   24.3.2015 
 47.

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava 

Mes.platba za M: 0902486434  32,52 

 povolené inkaso

9.4.2015

 48. CNS, s.r.o. Levice Servis SW v mes. Marec 2015 97,20

 2.4.2015

 49. Slovgram Bratislava Za verejný prenos zvuk.zázn.umelcom a tvor. 33,50  2.4.2015
 50. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 32015     245,40   7.4.2015 
 51.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet SWAN 42015 18,00   10.4.2015
 52.

 Kosztolányi Gabriel

 GEODET, Levice

Polohopis, výškopis a kartograf.zameranie

územia 

210,-   10.4.2015 
 53.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 32015 - réžia         119,21  10.4.2015 
 54.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za služby PL za 32015 81,14   17.4.2015 povolené inkaso
 55.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el.en. DK za 32015 114,94  10.4.2015
 56.  Ľuboš Vaszko, Zlatníky

 Výrub drevín v sťažených podmienkakach 

 s použitím horolezeckej techniky

800,-  10.4.2015
 57.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Mes.platba za el.en. za 42015 obec.obj. 1550,-  10.4.2015
 58.  Západosl.vodár.spol.,Levice   Vodné za obec.obj. za 1.Q2015  49,24   13.4.2015
 59.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0911306843 za 32015  14,29   13.4.2015
 60.  IVES Košice   SW  služby pre verej.správu r.2015 25,09   17.4.2015 
 61.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky   Vývoz TKO za 32015 839,02   20.4.2015 
 62.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky   Vývoz VKK za cintorína  292,54   20.4.2015 
 63.

 Dolnohronské region.združ.

 Želiezovce

 Členský príspevok na rok 2015  78,60  21.4.2015 
 64.  Dolnohronské region.združ.

 Želiezovce

 Popl.za SWAN internet mes.7-9/2014 141,45  21.4.2015
 65.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0902486434  26,26

11.5.2015

povol.inkaso

 66.  ASMAT, s.r.o., Čaka č.35

 Foto a video obec.akcií - Oslobodenie obce 

 a Ochutnávka vín

70,00  27.4.2015
 67.  Komunálna poisťovňa  Havarijné poistenie Dácia Sandero 186,41  27.4.2015
 68.  DOXX - SL, s.r.o., Žilina   Stravné lístky  2841,04   28.4.2015 
 69.

 Základná škola s materskou

  školou Čaka 

 Služby PL a internet v ŠJ za 1.Q 2015 90,22   29.4.2015
 70.  Služby Obec Šárovce   Vývoz triedeného odpadu za 42015  96,79   05.05.2015 
 71.  CNS, s.r.o. Levice   Servis NW - sieť PC + ND  105,00     05.05.2015
 72.  Školská jedáleň Čaka   Strané detí v HMN za 42015   282,40   05.05.2015
 73.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 42015  136,24   07.05.2015
 74.

 RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina

 Mes.pl. za elektrickú energiu 52015  1550,00   07.05.2015
 75.  Prvá komunálna finančná, a.s.  Nitra   Dodávka služieb VO na dodáv.elektr.enrgie 120,00   07.05.2015
 76.  Slovak Telekom,a.s.Bratislava  Mes.platba za služby PL za 42015 80,36 

 18.05.2015

  povolené inkaso z účtu

 77.  Slovak Telekom,a.s. Bratislava  Mes.platba za M: 0911306843  42015 14,09 19.5.2015
 78.  SWAN, a.s. Bratislava  Mes.platba za internet  52015 18,00 19.5.2015
 79.  IB mont, s.r.o., Čaka č. 2 Rekonštrukcia DS - staveb.práce 42015 14619,62 19.5.2015
 80.

RIGHT POWER energy, s.r.o.

Žilina

Vyúčt.el.en.za 4/2015 Dom kultúry -257,17 preplatok spl.25.5.2015
 81. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vývoz a ulož. TKO za 42015 641,82 19.5.2015
 82.  IB mont, s.r.o. Čaka č. 2  Rekonštrukcia DS - staveb.práce 52015  17221,45 

 1.spl.15000 €

26.5.2015

2.spl.2221,45

27.6.2015

 83. Slovak Telekom, a.s.Bratislava   Mes.platba za M: 0902486434 23,62  9.6.2015 povolené inkaso z účtu 
 84.

Prvá komunálna finančná, a.s.

Nitra 

 Poistenie maj.splátka 3.Q 2015  299,52  4.6.2015 
 85. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 52015 268,32 4.6.2015
 86. ZO RVC Samosprávy Nitra  Návod na zost.Poznámok ku KUZ 2014 9,00 9.6.2015
 87.

Right Power energy, s.r.o.

Žilina

 Vyúčt. fa za el.en.VN,NN pri výmene elektromeru -125,33 preplatok splat.12.6.2015
 88. CNS, s.r.o. Levice  Servis SW 24,-  4.6.2015 
 89.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 52015 137,55   9.6.2015
 90.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

Mes.platba za služby PL za 52015 84,22

 17.6.2015

povolené inkaso

 91.  Swan, a.s Bratislava Mes.platba za internet Swan 62015 18,00 09.06.2015
 92.  Slovenská pošta, a.s.Košice  Predplatné PRAVDA II.polrok 2015 76,28 09.06.2015
 93.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

Mes. platba za el. en. za 62015  1550,- 09.06.2015
 94.  Brantner, s.r.o. Novbé Zámky Vývoz a uloženie TKO 52015  566,18   15.06.2015
 95.  Služby Obec Šárovce  Vývoz tirdeného odpadu za 52015  96,79   15.06.2015
 96.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

Mes.platba za M:0911306843 52015  14,09   15.06.2015
 97.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina  

Vyúčt. el.en. za DK za 52015  4,75   15.06.2015
 98. Služby Obec Šárovce  Vývoz triedeného odpadu 62015  96,79    29.6.2015
 99.

EMPEMONT Slovakia, s.r.o.

Bôrik 7/A, Bratislava 

Informačný panel - Merač rýchlosti  1930,- 

 1400,00 € 1.spl.29.7.2015

730,- € II.aIII.spl.24.8.2015

 100. Rohau, s.r.o. Čaka č. 94  Oplotenie Miestny cintorín a centr.park  25146,41 

17000,- € I.spl.

26.6.2015  

8146,41 € II.spl.

29.6.2015

 101.

 Slopvak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za m: 0902486434  25,05  9.7.2015 povol.inkaso 
 102.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina  

 Preplatok el.en. č. 128 z r. 2013 -14,84   25.06.2015
 103.  Right Power energy, s.r.o.

 Žilina  

 Preplatok el.en. č. 325 za 52015 -514,28   06.07.2015
 104.  Petit Press, a.s. Nitra  Inzerát na VK hl. kontrolóra  56,16   30.06.2015
 105.  CNS, s.r.o. Levice  Servis HW, SW, migrácia dát DCOM 313,56   07.07.2015
 106.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detív HMN za 62015  280,52   06.07.2015
 107.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK 62015  144,10   06.07.2015
 108.

 RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Mes. platba za el. en 7/2015  1550,-   07.07.2015
 109.  Slopvak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Za služby pevnej linky za 62015 82,69   17.7.2015 povolené inkaso
 110.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet  WiMAX 2 18,00   14.07.2015
 111.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.obj.za 2.štvrťrok 2015  125,74   14.07.2015
 112.  DREVOPIL Kolta 64  Rezivo 240,72   14.07.2015
 113.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl. za M: 0911306843 16,14   14.07.2015
 114.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky  Vývoz tko za 62015  490,83   14.07.2015
 115.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky   Vývoz VKK 145,98   14.07.2015
 116.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Zúčt.el.en.KD za 62015 -27,91   23.07.2015 
 117.  ZŠ s MŠ Čaka  Služby PL pre ŠJ za 2.Q.2015 88,66   29.7.2015 
 118.  Služby OBEC Šárovce  Vývoz tried. odpadu za 7/2015 96,79   29.7.2015
 119  MADE, s.r.o. Banská Bystrica  Systemová podpora URBIS  160,00   06.08.2015
 120.  BUONA, s.r.o. Hurbanovo  Cisterna - Fekálny Wielton 7000 l  14142,00 

 5.8.2015 spl.I

  7142,00 €

 17.9.2015 spl.II

  7000,-

 121.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt.el.en. obj.č. 270 VO 266,42   06.08.2015
 122.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt. el.en. obj. č. 325 - 56,09 

 14.08.2015

 preplatok

 123.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt. el.en. obj.č. 39 -402,32 

 04.09.2015

 preplatok

 124.  DOXX, s.r.o. Žilina  Stravné lístky 1625,68  06.08.2015
 125.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava

 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné 

 časopisu  112015-102016  

75,-   12.08.2015
 126.

 Slovak Telekom,a.s.,

 Bratislava

 Služby PL za 7/2015 82,66 

 18.08.2015

 povolené inkaso 

 127.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0902486434 26,26

 10.08.2015

 povolené inkaso

 128.

 

RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Mes. platba za el.en. 82015 - obecné obj.

 a VO

1550,-  12.08.2015
 129.  Školská jedáleň Čaka  Preplat.popl.za vedenie účtu ŠJ z réžie 41,30  13.08.2015
 130.  SWAN, a.s., Bratislava  Swan internet za 82015 18,00  12.08.2015
 131.

 RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el. en. za 72015 Dom kultúry 74,27  12.08.2015
 132.

 Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843 14,20  12.08.2015
 133.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky  Vývoz a ulož TKO za 72015 542,53  14.08.2015
 134. ZsVS, a.s. OZ Levice   Zisť.úniku vody z vodovod.potr. v ZŠaMŠ   81,12 

fa v reklamácii

úhrada 22.10.2015 

 135.  PT SECURITY SK Komárno   Pripoj. na pult centr.ochrany  120,00   09.09.2015
 136.  PT SECURITY SK Komárno  Bezpečnostné služby 67,74  09.09.2015
 137.  PKF, a.s. Nitra  Dopoistenie majetku DS 2,41 24.08.2015
 138.  Petit Press, a.s. Nitra  My Nitranske noviny predplatné 25,-  09.09.2015
 139.  Služby OBEC Šárovce  Vývoz tried.odpadu 82015 96,79  09.09.2015
 140.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

Preplatok spotreby el.en. za 62015 DK -451,62  04.09.2015
 141.  PKF, a.s. Nitra  Dopoistenie majetku Oplotenie cint. 1,85  14.09.2015
 142.  Komunálna poisť. Bratislava Poistenie dobrovoľnícka činnosť 6,64  09.09.2015
 143.

 Tender & Development, s.r.o.

 Bratislava

 Školenie Podpora a rozvoj vidieka 66,00  03.09.2015
 144.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Služby PL za 82015 82,46

 povolené inkaso

 18.09.2015

 145.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes. platba za M:0902486434 22,75  09.09.2015
 146.

 Zapadosl.distribučná, a.s.

 Bratislava

 Preplombovanie elektromeru AMFITEÁTER 18,84  09.09.2015
 147.  SWAN, a.s. Bratzislava  Mes.platba Swan internet 92015 18,00  09.09.2015
 148.  IB- mont, s.r.o. Čaka č.2  Stavebné práce za 82015 4296,01  09.09.2015 
 149.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Kompenzačná platba zníž.  DPH -3,24   10.09.2015
 150.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el.en. 7/2015 DK  -584,19   10.09.2015
 151.  Brantner, s.r.o. Nové  Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 8/2015 810,72   17.09.2015
 152.  PKF, a.s. Nitra   Poistenie obec. majetku 4.Q 2015 306,51   17.09.2015
 153. Slov.legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica   Over.presnosti váh v ŠJ  84,60   17.09.2015
 154.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Mes.platba za el.energiu 9/2015 1550,-   17.09.2015
 155.   Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes.platba M:0911306843 za 8/2015 14,09   17.09.2015
 156.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Mes. zúčt.el.en. za DK 82015 -509,53   02.10.2015
 157.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava 

 Zákonné poistenie Fekál 20,25   23.09.2015 
 158.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434 26,15 

 povolené inkaso

 09.10.2015

 159.

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné detí v HMN za 09/2015 253,40   02.09.2015
 160.  Služby Obec Šárovce  Vývoz tried.odpadu 92015 96,79   02.09.2015
 161.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW 60,00   08.10.2015
 162.  Školská jedáleň Čaka  Stravné zamestn.OK za 92015 132,31   08.10.2015
 163.

 Jolana Horváthová

 Palivá JOHO Želiezovce 

 Uhlie 755,56   08.10.2015
 164.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za služby PL za 09/2015 68,18 

 19.10.2015

povolené inkaso

 165.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 102015 18,00   08.10.2015
 166.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0911306843 22,49   15.10.2015
 167. CNS, s.r.o. Levice  Servis SW, eset, internet v ŠJ 73,20  15.10.2015
 168. Daffer, s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky pre deti v HMN 298,80  15.10.2015
 169. Brantner, s.r.o. Nové Zámky  Vývoz TKO za 9/2015 537,70  15.10.2015
 170. Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz VKK cintorín a č.d. 333 438,62  15.10.2015
 171.

Right Power energy, s.r.o.

Žilina 

 Vyúčt.el.en. DK za 92015 -509,92  28.10.2015
 172.

Right Power energy, s.r.o.

Žilina 

 Mes. platba za el.en. 10/2015 1550,00  15.10.2015
 173.

 ZsVS, a.s. Bratislava

 OZ Levice

 Vodné obecné objekty 80,38  15.10.2015
 174.  ZŠsMŠ Čaka  Služby PL pre ŠJ za 3. štvrťrok 2015 88,74  20.10.2015 
 175.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava

 Zák.poistné EČV LV640AD r. 2016Traktor 54,48 29.10.2015
 176.

 Západoslov.vod.spoločnosť,

 závod Levice

 Vyúčtovanie reklamovanej faktúry -15,79  27.10.2015
 177.

 Wolters Kluwer, s.r.o. 

 Bratislava

 Predplatné  r. 2016 Právo pre ROPO a OBCE 72,00  29.10.2015
 178.  Wolters Kluwer, s.r.o. 

 Bratislava

 Predplatné r. 2016 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 75,00 29.10.2015
 179.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predplatné r. 2016 Verejná správa 78,00 29.10.2015
 180.  DOXX- sl, s.r.o. Žilina  Stravné lístky 1383,09 29.10.2015
 181.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava  

 Mes.platba za M: 0902486434  27,56  povolené inkaso 9.11.2015 
 182.  Buona, s.r.o. Hurbanovo  Olej prevodovka traktora 19,44  04.11.2015
 183.  Mesto Želiezovce     SOÚ - Príspevok na obyv.r.2015 129,54  04.11.2015
 184.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW www 24,-  04.11.2015
 185.  Školská jedáleň Čaka   Stravné za 102015 pre Ok  148,03   04.11.2015
 186.  Školská jedáleň Čaka   Stravné za 102015 pre deti v HMN  279,-   04.112015 
 187.  K2-ART,s.r.o. Nitra   PD s rozp.na Multifunkčné ihrisko 600,-   10.11.2015
 188.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby PL za 102015  76,08   18.11.2015
 189.  Swan, a.s. Bratislava  Mes. platba internet 112015 18,00  10.11.2015
 190.  

 Right Power energy, s.r.o.

Žilina 

Mes.platba za el.en. za 112015 1550,00

10.11.2015

 

 191.  Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz VKK z cintorína 143,63   16.11.2015
 192.  Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 102015 509,38   16.11.2015
 193.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0911306843 14,29   16.11.2015
 194.

 RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt.fa el.energiu DK 102015  -220,13   19.11.2015
 195.  Abiset, s.r.o. Malacky   iKelp pre ŠJ na jeden rok  39,-   18.11.2015 
 196.  Služby, p.o. Šárovce   Vývoz triedeného odpadu za 102015  96,77   18.11.2015 
 197.  Disig, a.s. Bratislava   Kvalifik.systém.certifikát na HSM 4 roky  103,20   18.11.2015 
 198.  Abiset, s.r.o. Malacky  Konzultačné školenie ŠJ iKelp 36,00   23.11.2015
 199.

 Poradca podnikateľa

 Žilina

 Prístup na VS SR r.2016 84,00  23.11.2015
 200.  RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 El.en.VO č. 39 za 7-10/2015 -71,41   
 201.  RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 El.en. DK za 7-102015 bez vykurovania -163,09  
 202.  RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 El.en. VO č. 270 za 7-10/2015 175,73 23.11.2015
 203.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predpl.PRAVDA r.2016 1.polrok  76,76  2.12.2015 
 204.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba M: 0902486434  28,06   povolené inkaso spl. 9.12.2015
 205.  RVC Nitra  Členské r. 2016 150,-  1.12.2015
 206.  ZMOS Bratislava  Členské r. 2016 127,55  1.12.2015
 207.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 112015  154,58   2.12.2015
 208.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW  36,00   2.12.2015
 209.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 112015 293,48 3.12.2015
 210.  Inprost, s.r.o. Bratislava  Predpl. Obecné noviny r. 2016 67,60 3.12.2015
 211.

 Alexander Nagy

 Bardoňovo

 Uemné práce  1230,-  8.12.2015 
 212.  SWAN plus, s.r.o. Bratislava  Swan internet za 122015 18,- 10.12.2015
 213.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 112015 76,24 18.12.2015 povolené inkaso
 214.

 RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 El. en. 122015 1550,-  10.12.2015
 215.

 AlarmCOM, s.r.o.

 Želiezovce

 Servis EZS obec 86,06  10.12.2015
 216.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. pl. M: 0911306843  21,10  14.12.2015
 217.

 Ing. Magdaléna Laurová

 Nitra pre Ing.Dagmar Horáková, Štúrova 14 Nitra

 Prípravné práce k auditu IUZD,KUZ   1400,-   15.12.2015 
 218.  Brantner. s.r.o., N.Zámky   Vývoz a ulož. TKO za 112015  616,70   15.12.2015 
 219.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno   PRV 2014-20 obce 7.4 Vyprac.ŽoNFP  120,-   15.12.2015
 220.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno  PRV 2014-20 obce 7.4 Štúdia uskutoč. 1075,20   15.12.2015
 221.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno  PRV 2014-20 obce 7.2 Vyprac.ŽoNFP 120,-  15.12.2015
 222.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno  PRV 2014-20 obce 7.2 Štúdia uskutoč. 1075,20  15.12.2015
 223.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt. el.en. za DK - vykurovanie 112015 16,76  15.12.2015
 224.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN 122015  233,88   17.12.2015
 225.

 Štefan Baniar Printteam

 Levice 

 Informačné tabule - Park Jozefíny Sablakovej  1027,20   18.12.2015 
 226.

Ing. Dagmar Horakova

Nitra 

 Ukončenie auditu - správy IUZ, KUZ a

 overenie súladu VS s účt. záviekou kons. 

500,00   18.12.2015
 227.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt. el.en. za 112015   
 228.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 
 Vyúčt.el.en.č. 39 112015 -94,17   preplatok spl.1.1.2016 
 229.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 
 Vyúčt. el.en. č. 270 112015 59,93   29.12.2015 
 230.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el.en. č. 325 112015  -33,66  preplatok spl.4.1.2016 
 231.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0902486434 122015  24,17  povolené inkaso spl.5.1.2016 
 232.  CNS, s.r.o. Levice   Webhosting na rok 2016  110,40   29.12.2015 
 233.  PKF, a.s. NItra   Poistné maj. 1. štvrťrok 2016  300,86   29.12.2015 
 234.  Connect, Králov Brod  Kancelárske potreby - tlačivá  26,56   29.12.2015
 235.  Aquaplan,s.r.o. Komárno   Proj.dokument.- cesty  1280,40   29.12.2015 
 236.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK 122015  125,76   29.12.2015
 237.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 12/2015  75,97   18.1.2016 povolené inkaso
 238.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL + internet v ŠJ 4.Q 2015  88,74  11.1.2016 
 239.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843 122015  14,09   18.1.2016 
 240.

 Brantner, s.r.o. Nové

  Zámky 

 Vývoz a uloženie  TKO/2015  598,50    18.1.2016 
 241.  Brantner, s.r.o. Nové  Zámky    Vrecia na triedený odpad 122015  16,80    18.1.2016
 242.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina 

  Zúčt.fa za el.en. r. 2015 s.č. 127  -15,49 

 preplatok splat.

  27.12016

 243.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el.en. r. 2015 s.č. 7 - 284,27

 preplatok splat.

 27.1.2016

 244.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. r. 2015 s.č. 112 - 173,10

preplatok splat.

 27.1.2016

 245.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. r. 2015 s.č. 128 - 15,49

preplatok splat.

 27.1.2016

 246.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. 12/2015 s.č. 39 117,12 18.1.2016 
 247.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. 122015 s.č. 325 -28,93

preplatok splatný

 31.1.2016

 248.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. r. 2015 s.č. 270 69,58

 18.1.2016

 249.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa el.en. 122015 s.č. 325 vykur. 316,37  18.1.2016
 250.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 
 Oprava fa pod int. č. 228 7,98   18.1.2016 
 251.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné obecné obj. 4. štvrťrok 2016 77,77  18.1.2016