Milí spoluobčania !

Komunálny odpad je v každej domácnosti. Tvoríme si ho pri varení, kúrení, upratovaní a  kupujeme si ho v obchodoch s tovarom,   Za jeho likvidáciu platíme, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídeme k záveru, že zdanlivo bezcenný a nepotrebný odpad vraciame späť do výroby a nemusíme za to platiť. Zberu plastov, skla a papiera sa venuje firma SLUŽBY Šarovce už mnoho rokov, sortiment sa rozšíril o ďalšie materiály a toho odpadu je v každej domácnosti stále viac.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Čaka, Čaka 112, 935 68, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 44 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok verejného obstarania zákazky s nízkou hodnotou:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Čaka, Čaka 112, 935 68, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 44 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok verejného obstarania zákazky s nízkou hodnotou:

Vážení občania, tu je k pdfnahliadnutiu zámer"ČAKA, BIOPARK I. ETAPA, DODÁVKA ENERGIE 5,6 MW-OVÉ ZARIADENIE NA VÝROBU BIOPLYNU A ZARIADENIE NA VÝROBU PELIET S KAPACITOU 20000 TON/ROK".

 

Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce o životnom prostredí je zakázaný voľný pohyb psov na verejnom priestranstve a komunikáciách. Žiadame všetkých majiteľov psov, aby venovali tomuto nariadeniu náležitú pozornosť a zabezpečili svojich psov tak, aby sa voľne nepohybovali na verejnom priestranstve a komunikáciách, nepoškodzovali cudzí majetok a neohrozovali ostatných občanov obce. V prípade nerešpektovania tohto všeobecne záväzného nariadenia, bude voči majiteľovi psa vyvodený postih.

V poslednom období ODI Levice zaznamenáva nepriaznivý vývoj počtu dopravných nehôd s účasťou nemotorových účastníkov cestnej premávky. Ide o chodcov a cyklistov, ktorí patria k najohrozenejšej a najzraniteľnejšej skupine účastníkov cestnej premávky. Od začiatku apríla do 15. mája sa už stalo v Levickom okrese 19 nehôd s následkami na zdraví, z toho 5 bolo s účasťou chodcov, 5 s účasťou cyklistov a 5 s motocyklistom.