Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2016

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Suma za fa v € Uhradené dňa
   1.  Poradca, s.r.o. Žilina Predplatné Poradca r. 2016      49,80  13.1.2016 
   2.  Ajfa+avis Žilina Publikácia pre mzdovú učtovníčku r. 2016 49,50 13.1.2016
   3.  Lyreco CE,SE Bratislava Tonere Samsung MLT HP 1010 71,86 13.1.2016
   4.  Samnet - ISS, o.z. Zl.Moravce Inform.služby dot.a granty r. 2016 32,86 13.1.2016
   5.  RIGHT Power, s.r.o. Žilina Mes.platba za el.energiu 1/2016 1389,00 13.1.2016
   6.  SWAN, a.s. Bratislava Internet WiMAX Swan 1/2016 18,00 13.1.2016
   7.  BIO energie, s.r.o. Veľké Lovce Odvoz biolog.odp. zo ŠJ Čaka r. 2016 120,00 13.1.2016
   8.  Eurospin, s.r.o. Želiezovce Demont.vianoč.výzd.a oprava VO 245,08 20.1.2016
   9. Školská jedáleň Čaka Stravné detí v HMN 1/2016 196,20 8.2.2016
 10. Školská jedáleň Čaka Stravné OK za 1/2016 113,97 8.2.2016
 11. Zsl.vodár.spol.,a.s. Levice Montáž vodomeru 32,51 8.2.2016
 12. DOXX-SL, s.r.o. Žilina Stravné lístky 2436,72 5.2.2016
 13. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mes.platba M: 0902486434 1/2016 26,15 9.2.2016 -inkaso
 14. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mes.platba za služby PL 1/2016 74,53 18.2.2016 inkaso
 15. SWAN, a.s. Bratislava Internet WiMAX Swan 2/2016 18,00 8.2.2016
 16. RIGHT Power, s.r.o.Žilina Mes.platba za el.energiu 2/2016 1389 12.2.2016
 17. Slovak Telekom,a.s. Bratislava Mes. platba za M: 0911306843 14,09 12.2.2016
 18. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vývoz a ulož. TKO za 1/2016  569,71 12.2.2016
 19. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vývoz a ulož. VKK 12016 z cintorína 144,30 12.2.2016
 20. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vrecia na plasty - nákup 8,40 12.2.2016
 21. RIGHT Power, s.r.o. Žilina  El.en. za 12016 s.č. 270  17,92  16.2.2016 
 22. RIGHT Power, s.r.o. Žilina El.en. za 12016 s.č. 39   98,90  16.2.2016 
 23. RIGHT Power, s.r.o. Žilina El.en. za 12016 s.č. 325 60,13  16.2.2016 
 24. RIGHT Power, s.r.o. Žilina El.en. za 12016 s.č. 325 - vykurovanie   676,32  16.2.2016 
 25. EkonSpo Žilina  Poštové poukážky pre ŠJ z réžie 35,04  16.2.2016 
 26. RTVS Bratislava  Za služby poskyt.verejnosti RTVS              56,83 19.2.2016 
 27. MAZY Silvia Matušková Čifáre  Služby pri VO na Multifunkčné ihrisko  700,00  19.2.2016 
 28.  Eurospinn,s.r.o. Želiezovce Demont.vian.výzdoby  90,83  1.3.2016 
 29. Slovak Telekom, a.s. Bratislava  Mes.platba za M: 0902486434  33,35  9.3.2016 
 30. Združenie obcí RVCS Nitra  Účtov.súvzť.v samospráve 2016  28,50  1.3.2016 
 31. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 22016  184,00  1.3.2016 
 32. Školská jedáleň Čaka Stravné OK za 22016 103,49 1.3.2016
 33. CNS Levice Servis SW a HW, migrácia údajov 157,20  10.03.2016
 34. Motel ARD Veselá Strava voľby NR SR 81,00  10.03.2016
 35. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 325  43,81  14.03.2016
 36. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 270 9,92  14.03.2016
 37. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 39 35,21  14.03.2016
 38. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 325 AKU 407,81  14.03.2016
 39. Right Power, a.s. Žilina Mes.platba za el.en. 32016 obec.objekty 1389,00  14.03.2016
 40. Slovak Telekom,a.s. Bratislava  Služby PL za 22016  75,60  povol.inkaso 18.3.2016 
 41. SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 32016  18,00   14.03.2016
 42. Slovak Telekom,a.s. Bratislava  Mesačná platba za M: 0911306843      14,09   14.03.2016
 43. Sloboda zvierat Bratislava Umiestn.túl.psíka do útulku 66,00  14.03.2016
 44. Brantner, s.r.o.Nové Zámky Vývoz a ulož. TKO za 22016 802,19  14.03.2016
 45. Brantner s.r.o. Nové Zámky Vrecia na triedený odpad 16,80  14.03.2016
 46. Daffer,s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky detí v HMN 182,60  14.03.2016
 47. Alexander Nagy Bardoňovo  Zemné práce  600,00   23.3.2016
 48. IB mont, s.r.o. Čaka č. 2  Spevnená plocha pri multifunkč.ihrisku  1260,43   23.3.2016
 49. PKF, a.s. Nitra   Poistenie majetku 2.štvrťrok 2016  300,86   23.3.2016
 50. Slovgram Bratislava  Za ver.šírenie zvuk.zázn.umelec.výk.  38,50   23.3.2016
 51.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava 

Mes.platba za M: 0902486434  25,13 

povolené inkaso

spl.11.4.2016 

 52. Funny Spost SK Nitra  Výstavba Multifunkčného ihriska  52985,14  29.3.2016 
 53. Školska jedaleň Čaka Stravné detí v HMN za 32016 139,20  6.4.2016 
 54. Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 32016  145,41  6.4.2016 
 55.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislva 

Služby PL za 3/2016  75,88 

povolené inkaso

spl. 18.4.2016 

 56. ZŠ s MŠ Čaka  Služby PL za 1.Q 2016 v ŠJ  88,74  7.4.2016 
 57.  Right Power, a.s. Žilina Mes.platba za el.en. 4/2016  1389,00  11.4.2016 
 58.  Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. 3/2016 DK - vykur. 432,81  11.4.2016 
 59.

 Ing. Ľudovít Baka

 EUROffice Želiezovce

 Servis tlačiarní a kopírky  88,66  11.4.2016 
 60.  Brantner s.r.o. Nové Zámky Vrecia na triedený odpad  8,40  11.4.2016 
 62.  Brantner s.r.o. Nové Zámky Vývoz VKK z cintorína  201,09  11.4.2016 
 63.  Brantner s.r.o. Nové Zámky Vývoz TKO za 3/2016  641,85  11.4.2016 
 64.  

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava 

 Mes.platba M:0911306843 14,20   14.4.2016 
 65. Right Power, a.s. Žilina  Mes.vyúčt.el.en. Čaka č.325 za 32016 5,53   14.4.2016
 66. Right Power, a.s. Žilina   Mes.vyúčt.el.en. Čaka č.270 za 32016 5,15  14.4.2016
 67. Right Polwer, a.s. Žilina   Mes.vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 32016  14.00   14.4.2016
 68. Khabisy, s.r.o. Vlková 131   PD - Moderniz. AB Čaka  6700,00   14.4.2016 
 69. Poradca s.r.o. Žilina   Súvzťažnosti pre VS  14,00   14.4.2016
 70. Kosztolányi Alexander - geodet.práce Levice   Zameranie polohopis a výškopis  240,00   14.4.2016
 71. ZsVS, a.s. Levice 

 Vodné za 1. Q 2016 

 obj. číslo 8, 112, 325 

73,89   20.4.2016 
 72. Magic Print, s.r.o. Bratislava    Sada far. tonerov pre HP Terka   208,80   20.4.2016
 73.

Komunálna poisťovňa, a.s.

Bratislava   

 Havar.poistné LV 459 DX

 Dácia Sandero  

172,46   20.4.2016 
 74. ZsVS, a.s. Levice    Vodné 1. Q 2016 obj.č. 193  33,71   20.4.2016 
 75.

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica

 Potvrdenie NATURA 2000 35,00   27.4.2016
 76.  Milan Prajdák, Dobrá Niva  Has.prístr.,hydrant.had.prúdnica  135,00   27.4.2016
 77.  Slovak Telekom, a.s. Bratislava   Mes. platba za M: 0902486434 24,20  27.4.2016
 78.  Magic Print, s.r.o.Bratislava  Sada tonerov Konica Minolta MC  148,32  27.4.2016
 79.  DOXX - Sttravné lístky Žilina  Stravné lístky 2841,04  28.4.2016
 80.

 Progeos Ing. Ján Predajniansky

 geodetická kanc. Levice

 Geodet.zameranie poz. pre prípr.  PD na Zberný dvor 

390,-   3.5.2016
 81.  Ives, OPI VS Košice   IS pre Matriku  25,09   3.5.2016 
 82.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 42016  149,34   3.5.2016 
 83.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 42016  213,00   3.5.2016 
 84.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW   60,00   3.5.2016
 85.  Aquaplan, s.r.o. Komárno  PD Chodník pri ceste I/75   390,00   4.5.2016
 86.  Right Power,s.r.o. Žilina   Mes.pl.za el. en. 52016 obec.obj.  1389,00    4.5.2016 
 87.  Slovak Telekom,a.s.Bratislava   Mes.platba za služby PL 4/2016 77,05 

povolené inkaso

spl.18.5.2016 

 88.  Ultima Ratio,a.s. L. Mikuláš  VO zníž.energet.náročnosti AB   2531,40   09.05.2016 
 89.  Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. Čaka č. 148  -8,82   spl.19.5.2016 
 90.  SWAN,a.s. Bratislava   Internet Swan  18,00   09.05.2016 
 91.  Slovak Telekom,a.s.Bratislava   Mes.platba za M: 0911306843  14,20   13.5.2016
 92.  Right Power, a.s., Žilina  Vyúčt.el.en.za 42016 č. 325 -15,72  spl.25.05.2016
 93.  Right Power, a.s., Žilina   Vyúčt.el.en. za 42016 č. 270 -3,91  spl. 25.05.2016
 94.  Right Power, a.s., Žilina  Vyúčt.el.en. za 42016 č. 39 -29,48  spl. 25.05.2016
 95.  Right Power, a.s., Žilina    Vyúčt.el.en. za 42016 č. 325 - vykur. 19,77  13.5.2016 
 96.  Brantner s.r.o. Nové Zámky  Vrecia na TO za 42016 8,40  13.5.2016 
 97.  Brantner s.r.o. Nové Zámky  Vývoz TKO za 42016

609,32 

13.5.2016 
 98.  Kestler, s.r.o. Bratislava   Servis Dácia  156,34  13.5.2016 
 99.  Union poisťovňa,a.s.Bratislava   Zák.poist.zodpov.za škodu Dácia  27,50  13.5.2016 
100.

 Connect - Ing.Zsolt  Marczibal

 Králov Brod

 Tlačivá 52,00  18.05.2016
101.   Remek,s.r.o. Nitra  Ročný poplatok za užív. SW  501,89   18.05.2016 
102. 

 

Dedra Group,s.r.o. Tek. Lužany  

Projekčné práce - Jednostupňový projekt úprav Kultúrneho domu v Čake   3396,00    23. 05. 2016 
 103.

Ing. Radmila Drevaňová

Tek. Lužany 

 Pohostenie - otvorenie Multifunkčného ihriska Čaka  272,52   03.06.2016
 104.   Slovak Telekom, a.s. Bratislava   Za služby mobil siete M: 0902486434 32,64  povol.inkaso spl.9.6.2016 
 105.  Ultima Ratio Lipt.Mikuláš   Realiz.VO - Zniž.energ.nár.AB - otv.obálok  1771,98   22.9.2016
 106.  Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava   Poistné MOS  3,25   03.06.2016 
 107. CNS, a.s. Levice   Servis SW 52016 24,00   08.06.2016
 108.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 52016  153,27   07.06.2016
 109.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 62016 227,16   07.06.2016
 110.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 2. polrok 2016 75,95  08.06.2016
 111.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 52016 75,94 20.06.2016 povolené inkaso
 112.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet Swan za 62016 18,00 10.6.2016
 113.  Okresný súd Levice  Súdny popl. k výk. rozhodnutia PR  77,00  10.6.2016
 114.  ARDOX SK, s.r.o. Levice  Pečiatky obce 71,15   13.6.2016
 115.  Right Power,a.s. Žilina  El. en. za 62016 obecné objekty        1389,00   13.6.2016
 116.  Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 52016 Čaka č. 270

132,06

 13.6.2016
 117.  Right Power,a.s. Žilina  Vyúč.el.en. za 52016 Čaka č. 39 8,82   13.6.2016
 118.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 52016 Čaka č. 325  4,39  13.6.2016
 119.  Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 52016 Čaka č. 325 - K -330,69 

 24.6.2016

 preplatok

 120.  Sanovet Nové Zámky   Derat.prostr.  63,00   13.6.2016 
 121.  PKF, a.s. Nitra  Poistné za majetok 3. štvrťrok 2016 300,86   13.6.2016
 122.  Brantner Nové Zámky  Vrecia na triedený odpad máj 2016 4,20   13.6.2016
 123.  Brantner Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 52016    555,68   13.6.2016
 124.  Brantner Nové Zámky  Vývoz VKK 246,83   13.6.2016
 125.

 Západosl.distribučná

 Bratislava

 Fa za pripojenie do energet. siete  209,70   22.06.2016 
 126.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.pl.za M: 0911306843 14,29   22.06.2016 
 127.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner - kopírka, kanc.papier  65,40   22.06.2016 
 128.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby MO: 0902486434  37,92    povol inkaso spl.11.7.2016 
 129.

 Ing. Mária Dolníková

 MD Projekt, Levice 

Vyprac.prokektovej dokumentácie na Zberný dvor ČAKA  I. časť fakturácie 1952,-  30.06.2016 
 130.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 62016  175,54  4.7.2016 
 131.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 62016  203,20  4.7.2016 
 132.  CNS,s.r.o. Hronovce   Servis SW 62016  85,20  4.7.2016 
 133.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 6/2016  85,68 

povolené inkaso

spl.18.7.2016 

 134.  Swan, a.s. Bratislava   Internet Swan 72016  18,00  11.07.2016 
 135.  Right Power,s.r.o. Žilina   Zál.za el.en. 7/2016  1389,00  11.07.2016  
 136.  Komunálna poisťovňa. a.s. Bratislava   Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť  6,64  11.07.2016 
 137.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za M: 0911306843  19,86   20.7.2016 
 138.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 325  -1,26 

 prepl.splatný

 26.7.2016

 139.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 325K -406,18 

 prepl.splatný

 26.7.2016 

 140.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 270 116,06   20.7.2016 
 141.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 39 -23,59 

 prepl. splatný

 26.7.2016

 142.  

 Komunálna posť.,a.s.

 Bratislava

 Zák poist.za škodu spôsob. motor.vozidlom pre EČV LV912YO - cisterna fekál  20,25   20.7.2016 
 143.   ZsVS,.a.s. OZ Levice  Vodné 2.Q 2016 obecné obj.  111,49   20.7.2016
 144.   Brantner s.r.o. N. Zámky  Vývoz VKK č. 207  163,35   20.7.2016 
 145.   Brantner, s.r.o. N. Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 62016  628,16   20.7.2016
 146.   Brantner, s.r.o. n Zámky  Vrecia sep.zber 62016 8,40   20.7.2016 
 147.  Eurospinn,s.r.o.,Želiezovce  Oprava VO a opilov.stromov  168,47  20.7.2016 
 148.  OZ DRP Želiezovce  Členské ročník 2016 Dolnohronské rozv.partnerstvo 77,60   20.7.2016
 149.  ZsVS, a.s. OZ Levice

 Vyjadrenie k úz. a staveb.konaniu

 Zberný dvor Čaka

16,56   20.7.2016
 150.

 RM Gastro Jaz, s.r.o.

 Prevádzka Nitra

 Výdajný vozík s gastronádobami pre ŠJ 910,28   20.7.2016
 151.  Wolters Kluwer Bratislava   Predpl.Úctovníctvo ROPO a OBCÍ 79,80    10.8.2016
 152.  LADYSPED, s.r.o. N.Baňa  Poškodené sklo ZC136BE - PU spoluučasť 33,19    10.8.2016
 153.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 72016 80,65    18.8.2016 - povolené inkaso
 154.  CNS, spol.s r.o. Levice  Internet prepoj.KD-OU,servis SW, router 519,00    10.8.2016
 155.  MADE, spol. s r.o.  B.Bystrica   Systémová podpora URBIS  160,00    10.8.2016 
 156.

 Ing. Mária Dolníková

 MD Projekt   Levice

 Zberný dvor Čaka sprac.PD 2. časť fakrur.  2928,00     10.8.2016
 157.   Right Power, a. s. Žilina   Oprava dokl.1215010606 z r. 2015  -1,63  

Návratok splat.

 11.8.2016

 158.  Poradca , s.r.o. Žilina  Predplatné Poradca r. 2017 49,80   10.8.2016
 159.  Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 72016 Čaka č. 325 11,98   10.8.2016
 160.   Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 7/2016  Čaka č. 39 -,386 

Návratok splat.

19.8.2016

 161.

 Slovakia energy, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za el.en. 8/2016 1389,00    10.2016
 162.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. pl. za M: 0902486434 24,18  9.8.2016 - povolené inkaso
 163.   SWAN,. a.s. Bratislava  Internet SWAN na 8/2016 18,00   10.8.2016
 164.  MD Projekt Levice   Vyprac. projekt.dokument. Kompostovisko  700,00   23.08.2016
 165.

 Ultima Ratio spol. s r. o.

 Liptivský Mikuláš

 ŽoNFP "Zniž.energ.náročnosti AB v obci  Čaka"  - spracovanie a podanie  4200,00   22.9.2016
 166.  

 Ultima Ratio spol. s r. o.

 Liptivský Mikuláš

 Vyprac. a predlož. Žiadosti o NFP "Kompostáreň na zhodnoc.biolog.rozlož.odp. 4200,00   22,9.2016
 167.  Right Power, s.r.o. Žilina Mes.vyúčt.el.en.72016  Čaka č. 270 122,88  23.08.2016 
 168.  Right Power, s.r.o. Žilina Mes.vyúčt.el.en. 72016 Čaka č. 325  -406,18 

prepl.splatný

24.08.2016

 169.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843 za 72016 16,28   23.08.2016 
 170.

 Brantner, s.r.o.,

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož TKO za 72016 593,20   23.08.2016
 171.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož. odp. VKK - vyst.refund.fa  139,34  23.08.2016
 172.  Štátna ochrana prírody SR

 Vystavenie Potvrd. NATURA 2000 pre 

 podanie ŽoNFP  projekt "Kompostovisko"

35,00  23.08.2016 
 173.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL v ŠJ Čaka   88,74   30.8.2016 
 174.   Petit Press, a.s. Bratislava  MY Nitrianske noviny predpl. 36/2016-2017  25,00   30.8.2016 
 175.  Florian, s.r.o. Martin   OOP a prac. pom.a náradie pre DHZO  Čaka  806,32   28.8.2016 
 176.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Sluýby PL 7/2016  24,02  povol.inkaso spl. 9.9.2016 
 177.  Poisťovňa Union  Bratislava   Zák. poistné Mercedes LV924EX -  alikv.časť  32,97  31.8.2016  
 178.   Poisťovňa Union  Bratislava   Zák.poistné Wielton cist. LV912YO -  alikv.časť 5,00   31.8.2016 
 179.   DOXX-SL Žilina    Stravné lístky  1544,82   31.8.2016 
 180.

 Sádovská Ľubomíra

 Čaka č. 3 

 Čistiace prostr. pre ŠJ Čaka - úhrada z

 réžie 

132,29    7.9.2016
 181.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 8/2016  75,19 

 povol.inkaso

 19.9.2016 

 182.  Swan, a.s  Bratislava   Internet Swan za 92016 18,00   19.9.2016 
 183.

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 39  30,42    19.9.2016 
 184.  

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 325 8,53    19.9.2016
 185.   

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 270 140,89    19.9.2016
 186.  

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 325K - preplatok -406,18 

  uhr.23.9.2016

prepl.splat.26.9.2016

 187

 

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

Mes.platba za el.en. 92016 obec.obj. 1389,00   19.9.2016
 188.  

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za M:0911306843  16,28   19.9.2016
 189.  Krajský súd Bratislava  PHM - Mercedes v zmysle Darov.zmluvy 76,80   19.9.2016 
 190.  Brantner, s.r.o. N. Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 82016 537,10  19.9.2016
 191.

 Prvá komunálna fin. a.s.

 Nitra 

 Poistné majetok4.2016 300,86   29.9.2016
 192.  Martinus.sk, s.r.o. Martin  Knihy pre ZŠ - rozvojový projekt  2500,00   23.9.2016
 193.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. za M: 0902486434 za 9/2016 24,18 

 povol.inkaso

 10.10.2016 

 194. 

 Ing. Ľ.Baka EUROffice

 Želiezovce

 Servis kopírky a tlačiarní 146,64   29.9.2016
 195.  IKAR, a.s. Bratislava   Knihy - projekt ZŠ 5= spoluúčasť  125,00   5.9.2016  
 196.  Školská jedáleň Čaka    Stravné OK za 92016  103,49   5.9.2016 
 197.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN 92016  114,00   5.9.2016 
 198.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 9/2016 75,84 

 povol.inkaso spl.

 18.10.2016

 199.

 Jolana Horváthová

 Palivá JOHO Želiezovce 

 Hnedé úhlie tr. A kocka  702,35   7.10.2016 
 200.  Mountfield SK, s.r.o.  Martin, prev. Nové Zámky   Motorová píla GS 520  355,00   7.10.2016 
 201.  Swan, a.s. Bratislava   Swan internet za 10/2016  18,00   12.10.2016
 202. 

 Daffer spol. s r.o.

 Prievidza 

 Školské potreby pre deti zo SZP 116,20  12.10.2016
 203. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. popl. za M: 0911306843 16,28  12.10.2016
 204.

 Slovakia Energy s.r.o.

 Bratislava

 Mes.platba za el.en. 10/2016 1389,00  12.10.2016
 205.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné 7-9/2016 79,07  12.10.2016
 206.  ZŠsMŠ Čaka  Služby PL za 3.Q 2016 v ŠJ - z réžie 88,74  12.10.2016
 207.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 9/2016   535,21   19.10.2016
 208.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz VKK z cintorína   141,66   19.10.2016 
 209.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 92016  155,18   19.10.2016 
 210.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. č. 325 za 92016  12,00   19.10.2016 
 211.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. č. 325 za 92016 -  vykurovanie DK  -396,32 

 prepl.splatný

 24.10.2016

 212.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. č. 39 za 92016  75,50   19.10.2016 
 213.

 Slovak Telekom,a.s.

 Braislava 

 Mes. platba za M: 0902486434  24,02 

 povolené inkaso

 spl. 9.11.2016 

 214.   Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 102016  124,45   2.11.2016 
 215.   Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 102016  134,00   2.11.2016 
 216.  

 Orgeco, spol. s r.o.

 Nové Zámky

 Vianočné dekory  1061,23    3.11.2016
 217. 

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Právo pre ROPO a OBCE r. 2017  74,40   3.11.2016
 218.   Poradca, s.r.o. Žilina  Predplatné Poradca r. 2017   - 1/2 24,90   3.11.2016 
 219.  CNS, spol. s r.o. Levice   Servis SW a výmena bat.náhr.zdroj PC 128,04   4.11.2016 
 220.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet za 112016  18,00   16.11.2016 
 221.  Agrostav Group Levice   Dovoz a demont.oceľ.konštr.   143,14   18.11.2016
 222.  IB mont, s.r.o. Čaka č. 2 

 Staveb.práce - Opr.strechy býv.Pošta a

 Sklady pri OcÚ 

5310,86   18.11.2016
 223.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 102016  75,43 

 povolené inkaso

 spl.18.11.2016 

 224.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843  23,99   16.11.2016 
 225.

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Mes. platba za el.energiu za 112016  1389,00   16.11.2016 
 226.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predpl.Poradca r. 2017 2. spl. 14,90  16.11.2016
 227.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt.el.energie za 102016 obj.č.39 144,35  16.11.2016
 228.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt.el. energie za 102016 obj.č. 270 177,61  16.11.2016
 229.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt. el.energie za 102016 obj.č. 325 15,28  16.11.2016
 230.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt.el.energie za 102016 obj.č. 325K 42,89  16.11.2016
 231.

 Brantner, s.r.o.

 Nové  Zámky

 Vývoz VKK cintorín 134,12  16.11.2016
 232.  

 Brantner, s.r.o.

 Nové  Zámky

 Vývoz TKO 10/2016 528,98  16.11.2016
 233.

 Ing. Ľudovít Baka

 EUROffice, s.r.o.  Želiezovce

 Servis tlač. ŠJ z réžie 32,23  16.11.2016
 234.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 1-6/2017  75,75   23.11.2016 
 235.  Katarína Goranová -  MATEJ Želiezovce   Nákup prac. oblečenia pre ŠJ  246,97   28.11.2016 
 236.

 Prvá komunálna finančná

 Nitra

 Zákonné poistenie vozidiel rok 2017

 LV912YO,LV459DX,LV924EX

154,00   27.12.2016
 237.   

 Prvá komunálna finančná

 Nitra

Poistné majetok 1. Q 2017 300,86   27.12.2016
 238.  DOXX - SL Žilina  Stravné lístky  2274,99  29.11.2016
 239.

 Dolnohronské regionálne

 združenie Želiezovce

 Členský príspevok rok 2016 77,80  2.12.2016
 240. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434 24,02

 povol.inkaso

 spl.9.12.2016

 241. 

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné OK 11/2016  140,17   2.12.2016
 242. 

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné detí v HMN za 11/2016  156,00   2.12.2016 
  243.  Abiset, s.r.o. Malacky   iKelp ročný pre ŠJ  49,00   12.12.2016
  244.  ZMOS Bratislava  Členský prípevok rok 2017   126,23   12.12.2016 
  245.  Inprost Bratislava   Obecné noviny r. 2017  67,60   12.12.2016 
  246.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby PL za 112016  75,18   povolené inkaso spl. 19.12.2016 
  247.  Swan, a.s. Bratislava   Mes. platba za internet 122016  18,00   12.12.2016 
  248.

 Ing. Monika Laurová 

 Nitra

 Prípravné práce pre audit za rok 2015 1400,00  13.12.2016
 249.

 Ing. Dagmar Horáková

 Nitra

 Audit IUZ a KUZ + overenie Výročnej

 správy rok 2015

500,00  13.12.2016 
 250.

 Slovakia energy

 Bratislava

 Mes. platba za el.en. 122016 1389,00  13.12.2016 
 251.  Mesto Želiezovce  Príspevok na chod Spol.obec.úradu 132,26   13.12.2016 
 252.

 Slovakia Energy

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 112016 za Caka č. 39  184,32   13.12.2016 
 253.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843  16,28   13.12.2016 
 254.  Poradca podnikateľa  Žilina   Ročný prístup na portál VS SR 96,00   16.12.2016
 255.  Slovakia energy  Bratislava  Mes.pl.el.en.112016 Čaka č. 325 253,04   16.12.2016 
 256.  Slovakia energy  Bratislava  Mes.pl.el.en. 112016 Čaka č. 270 204,55   16.12.2016 
 257.  Slovakia energy  Bratislava   Mes.pl.el.en. 112016 Čaka č. 325 K -10,32 

 preplatok poukázaný

15.12.2016

 258.  Brantner, s.r.o.Nové  Zámky  Vývoz VKK za 112016 - cintorín 127,32   16.12.2016 
 259.

 Brantner, s.r.o. Nové

 Zámky 

 Vývoz a ulož. TKO za 112016  891,42   16.12.2016 
 260.  Eurospin, s.r.o.  Želiezovce   Montáž vianočných dekorov

166,87

  27.12.2016 
 261.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 12/2016 116,59   27.12.2016
 262.

 Prvá komunálna finančná

 N i t r a

 Zák.poistenie r. 2017 traktor ZETOR

 LV640AD

27,00  27.12.2016
 263.

 Prvá komunálna finančná

 N i t r a 

 Zák.poistenie traktor Zetor LV640AD

 za obdobie 31.12.2016

  0,07   27.12.2016
 264.  Vodamont, s.r.o. Čaka  139 

 Triska a spalinový termostat do kotla

 ATMOS - obecná bytovka 

216,00   28.12.2016
 265.   Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 12/2016 144,00   28.12.2016 
 266. 

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl. za mobilné telek.služby

 M:0902486434

24,18 

 povol.inkaso z účtu

 spl. 9.1.2017

 267.  CNS,s.r.o. Hronovce   Servis SW -www, DCOM, 145,20   4.1.2017
 268.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 122016 76,07 

 povol. inkaso z účtu

 spl.19.1.2017

 269.  Školská jedáleň Čaka

 Refund.poplpatkov za vedenie potrav.

 účtu V Školskej jedálni Čaka - z réžie

36,06  11.1.2017 
 270.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 39  199,50   11.1.2017 
 271.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 270 192,83   11.1.2017
 272.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 325 0,33   11.1.2017
 273.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 325K  652,06   11.1.2017
 274.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. 112016 Čaka č. 39 184,32   12.1.2017
 275.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. 12/2016 Ćaka č.148 -4,11    prepl.splatný          26.1.2017 
 276. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.pl.M.0911306843 12/2016 17,69   12.1.2017
 277.   ZŠ s MŠ Čaka  Služby PL 4. Q 2016 Školská jedáleň   90,00   12.1.2017 
 278.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož. TKO za 12/2016   442,65    17.1.2017
 279.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné obj.112,8,325 za 10-12/2016  57,02    17.1.2017 
 280.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné obj.č. 193  1,30    17.1.2017
 281.  Sloboda zvierat Bratislava  Výjazd a odchyt túl.psov v rómskej    osade  1 ks 66,00    17.1.2017
 282.

 Slovakia energy,.s.r.o

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.r.2016 Čaka č. 7 -63,49   prepl.spl. 10.2.2017 
 283.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.r.2016 Čaka č. 8 312,24  31.1.2017
 284.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. r. 2016 Čaka č. 112 19,45  31.1.2017
 285. 

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. r. 2016 Čaka č. 127 -3,49 prepl.spl.7.2.2017
 286.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.r. 2016 Čaka č. 128 -3,49 prepl.spl.5.2.2017
         
         

 

 

docxZber triedeneho odpadu.docx12.87 KB

docpozvanka.doc332.5 KB

Stagnujete v práci? Chcete zmeniť zamestnanie, lepšie využiť svoje zručnosti, doplniť si kvalifikáciu alebo získať úplne novú?

Využite zaujímavú ponuku bezplatného vzdelávania a kariérneho poradenstva, ktoré realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV). Možno si neviete nájsť dobrú prácu so svojim terajším vzdelaním. Zmeňte si kvalifikáciu! Skúste to ako cukrárka, kuchárka, kozmetička, someliér, stolár, zvárač, nastavovač CNC strojov, inštalatér, murár...

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2015

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Suma za fa v € Uhradené dňa
   1. Ajfa + avis, s.r.o., Žilina Publik.pre mzd.učtovníčku 49,50 12.1.2015
   2. RIGHT POWER energy, s.r.o., Žilina Mes. úhrada za elektr.en. za 1/2015 1550,00 12.1.2015 
   3. SWAN, a.s., Bratislava Internet WiMAX  za 12015 18,00 12.1.2015
   4. Metacom,s.r.o. N.Zámky Servisné práce EZS 88,20 12.1.2015
   5. Samnet – ISS,o.z.Zl.Moravce Inform.o dotáciach a gran toch r. 2015 32,86 12.1.2015
   6. Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Poistné pre AČ    3,25 13.1.2015
   7. BIO energie,s.r.o. V.Lovce Zber bio odpadu zo ŠJ 2015 120,00 26.1.2015
   8. ZP RVCS Nitra Príručka: Miestna samospr. Zákl.princ.fungovania II 34,00 26.1.2015
   9.  RM GASTRO JAZ,prev. Nitra Sito na halušky - ŠJ Čaka  53,52  26.1.2015 
 10.  Slovak Telekom,a.s. Bratislava Mes.pl. za M:0902486434,0911356248,0903649183  64,04   09.02.2015
 11. Školská jedáleň Čaka Stravné detí v HMN za 1/2015 181,00  12.02.2015
 12. CNS Čaka Servis ESSET, Matrika, AZUV, PC star.,www 205,20  12.02.2015
 13. Školská jedáleň Čaka OK - stravné za 1/2015 116,59  12.02.2015
 14. SLUŽBY OBEC Šárovce Vývoz tried.odp. za 1/2015 96,71  12.02.2015
 15.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Mesačný popl. za služby PL za 1/2015 83,96

 17.02.2015

povol.inkaso

 16. RIGHT POWER energy,s.r.o. Žilina Vyúčt.platba za el.en za 1/2015 obj.č. 325 1767,20  12.02.2015
 17. SWAN, a.s. Bratislava Mes.platba za internet 2/2015 18,00  12.02.2015
 18.

RIGHT POWER

energy,s.r.o. Žilina

Mes.platba za el.en. 2/2015 obec.obj. a VO 1550,00  12.02.2015
 19.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Mes.platba za M: 0911306843 za 1/2015 14,09  12.02.2015
 20. DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Žilina - Kálov Stravné lístky pre zamestnancov 1625,68  12.02.2015
 21. Milan Prajdák, Dobrá Niva  Školenie BOZP a PO  140,00  13.02.2015 
 22. Eurospinn, s.r.o.,Želiezovce  Oprava VO, demontáž vianoč.dekorov  244,08   13.02.2015 
 23.  Brantner,s.r.o.,Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 12015  566,96   17.2.2015
 24. RTVS Bratislava Poplatok za služby verejnosti poskyt.RTVS  56,83   17.2.2015
 25. SANOVET,s.r.o., N. Zámky  Deratizácia v obci  42,00   17.2.2015
 26.

R.Pastier Podlužany

Motel ARD Veselá 

 Strava počas referenda - okrsk.komisia pre 

 referendum 

   52,50   18.2.2015 
 27. PKF, a.s. Nitra Úrazové poistenie za MOS  6,50   26.2.2015
 28. PKF, a.s. Nitra Úrazové poistenie za Dobrovoľnícku službu  13,28   26.2.2015 
 29. Služby Šárovce  Vývoz triedeného odpadu za 2/2015  96,71   26.2.2015 
 30. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 2/2015  223,76   3.3.2015
 31.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava 

Služby mobilného operátora za 22015  178,91   9.3.2015 povolené inkaso 
 32. Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 22015  121,83  3.3.2015 
 33. CNS, s.r.o. Levice  Servis SW 2/2015  48,00  9.3.2015 
 34. Prvá komunálna finančná,a.s Nitra  Poistenie majetku 2.Q2015  299,52   9.3.2015
 35. RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. Žilina  Mes.Fa za el en. DK za 22015  1397,21   9.3.2015 
 36.

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava 

Služby PL za 2.2015  81,35 

 17.3.2015

 povolené inkaso 

 37.

Komunálna posťovňa,a.s.

Bratislava 

Zákonné poistenie Dácia Sandero  75,75   9.3.2015 
 38.

Right Power energy,s.r.o.

Bratislava 

Mes.platba za el.en. 32015  1550,00  9.3.2015 
 39.

SWAN, a.s. Bratislava

SWAN internet za 32015 18,00   11.3.2015
 40.  Ing. Ľ.Baka, Euroffice, s.r.o., Bratislava Údržba a toner Minolta Page Pro 1350E  76,08   11.3.2015
 41. Brantner, s.r.o., Nové Zámky    Vývoz a uloženie TKO za 22015  511,25   11.3.2015
 42.

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava 

 Mes.platba za M:0911306843 14,09   13.3.2015
 43. DLD, s.r.o.Ružomberok  Zástavy: obecná, SR, EÚ   65,40  13.3.2015 
 44. Remek, s.r.o. Nitra  Aktualiz.SW za rok 2015 

501,89

 20.3.2015
 45. Daffer,s.r.o., Prievodza   Školské pom.pre deti v HMN (ZŠ)  315,40   24.3.2015 
 46. Služby Obec Šárovce  Vývoz triedeného odpadu 3/2015  96,71   24.3.2015 
 47.

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava 

Mes.platba za M: 0902486434  32,52 

 povolené inkaso

9.4.2015

 48. CNS, s.r.o. Levice Servis SW v mes. Marec 2015 97,20

 2.4.2015

 49. Slovgram Bratislava Za verejný prenos zvuk.zázn.umelcom a tvor. 33,50  2.4.2015
 50. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 32015     245,40   7.4.2015 
 51.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet SWAN 42015 18,00   10.4.2015
 52.

 Kosztolányi Gabriel

 GEODET, Levice

Polohopis, výškopis a kartograf.zameranie

územia 

210,-   10.4.2015 
 53.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 32015 - réžia         119,21  10.4.2015 
 54.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za služby PL za 32015 81,14   17.4.2015 povolené inkaso
 55.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el.en. DK za 32015 114,94  10.4.2015
 56.  Ľuboš Vaszko, Zlatníky

 Výrub drevín v sťažených podmienkakach 

 s použitím horolezeckej techniky

800,-  10.4.2015
 57.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Mes.platba za el.en. za 42015 obec.obj. 1550,-  10.4.2015
 58.  Západosl.vodár.spol.,Levice   Vodné za obec.obj. za 1.Q2015  49,24   13.4.2015
 59.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0911306843 za 32015  14,29   13.4.2015
 60.  IVES Košice   SW  služby pre verej.správu r.2015 25,09   17.4.2015 
 61.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky   Vývoz TKO za 32015 839,02   20.4.2015 
 62.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky   Vývoz VKK za cintorína  292,54   20.4.2015 
 63.

 Dolnohronské region.združ.

 Želiezovce

 Členský príspevok na rok 2015  78,60  21.4.2015 
 64.  Dolnohronské region.združ.

 Želiezovce

 Popl.za SWAN internet mes.7-9/2014 141,45  21.4.2015
 65.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0902486434  26,26

11.5.2015

povol.inkaso

 66.  ASMAT, s.r.o., Čaka č.35

 Foto a video obec.akcií - Oslobodenie obce 

 a Ochutnávka vín

70,00  27.4.2015
 67.  Komunálna poisťovňa  Havarijné poistenie Dácia Sandero 186,41  27.4.2015
 68.  DOXX - SL, s.r.o., Žilina   Stravné lístky  2841,04   28.4.2015 
 69.

 Základná škola s materskou

  školou Čaka 

 Služby PL a internet v ŠJ za 1.Q 2015 90,22   29.4.2015
 70.  Služby Obec Šárovce   Vývoz triedeného odpadu za 42015  96,79   05.05.2015 
 71.  CNS, s.r.o. Levice   Servis NW - sieť PC + ND  105,00     05.05.2015
 72.  Školská jedáleň Čaka   Strané detí v HMN za 42015   282,40   05.05.2015
 73.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 42015  136,24   07.05.2015
 74.

 RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina

 Mes.pl. za elektrickú energiu 52015  1550,00   07.05.2015
 75.  Prvá komunálna finančná, a.s.  Nitra   Dodávka služieb VO na dodáv.elektr.enrgie 120,00   07.05.2015
 76.  Slovak Telekom,a.s.Bratislava  Mes.platba za služby PL za 42015 80,36 

 18.05.2015

  povolené inkaso z účtu

 77.  Slovak Telekom,a.s. Bratislava  Mes.platba za M: 0911306843  42015 14,09 19.5.2015
 78.  SWAN, a.s. Bratislava  Mes.platba za internet  52015 18,00 19.5.2015
 79.  IB mont, s.r.o., Čaka č. 2 Rekonštrukcia DS - staveb.práce 42015 14619,62 19.5.2015
 80.

RIGHT POWER energy, s.r.o.

Žilina

Vyúčt.el.en.za 4/2015 Dom kultúry -257,17 preplatok spl.25.5.2015
 81. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vývoz a ulož. TKO za 42015 641,82 19.5.2015
 82.  IB mont, s.r.o. Čaka č. 2  Rekonštrukcia DS - staveb.práce 52015  17221,45 

 1.spl.15000 €

26.5.2015

2.spl.2221,45

27.6.2015

 83. Slovak Telekom, a.s.Bratislava   Mes.platba za M: 0902486434 23,62  9.6.2015 povolené inkaso z účtu 
 84.

Prvá komunálna finančná, a.s.

Nitra 

 Poistenie maj.splátka 3.Q 2015  299,52  4.6.2015 
 85. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 52015 268,32 4.6.2015
 86. ZO RVC Samosprávy Nitra  Návod na zost.Poznámok ku KUZ 2014 9,00 9.6.2015
 87.

Right Power energy, s.r.o.

Žilina

 Vyúčt. fa za el.en.VN,NN pri výmene elektromeru -125,33 preplatok splat.12.6.2015
 88. CNS, s.r.o. Levice  Servis SW 24,-  4.6.2015 
 89.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 52015 137,55   9.6.2015
 90.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

Mes.platba za služby PL za 52015 84,22

 17.6.2015

povolené inkaso

 91.  Swan, a.s Bratislava Mes.platba za internet Swan 62015 18,00 09.06.2015
 92.  Slovenská pošta, a.s.Košice  Predplatné PRAVDA II.polrok 2015 76,28 09.06.2015
 93.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

Mes. platba za el. en. za 62015  1550,- 09.06.2015
 94.  Brantner, s.r.o. Novbé Zámky Vývoz a uloženie TKO 52015  566,18   15.06.2015
 95.  Služby Obec Šárovce  Vývoz tirdeného odpadu za 52015  96,79   15.06.2015
 96.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

Mes.platba za M:0911306843 52015  14,09   15.06.2015
 97.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina  

Vyúčt. el.en. za DK za 52015  4,75   15.06.2015
 98. Služby Obec Šárovce  Vývoz triedeného odpadu 62015  96,79    29.6.2015
 99.

EMPEMONT Slovakia, s.r.o.

Bôrik 7/A, Bratislava 

Informačný panel - Merač rýchlosti  1930,- 

 1400,00 € 1.spl.29.7.2015

730,- € II.aIII.spl.24.8.2015

 100. Rohau, s.r.o. Čaka č. 94  Oplotenie Miestny cintorín a centr.park  25146,41 

17000,- € I.spl.

26.6.2015  

8146,41 € II.spl.

29.6.2015

 101.

 Slopvak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za m: 0902486434  25,05  9.7.2015 povol.inkaso 
 102.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina  

 Preplatok el.en. č. 128 z r. 2013 -14,84   25.06.2015
 103.  Right Power energy, s.r.o.

 Žilina  

 Preplatok el.en. č. 325 za 52015 -514,28   06.07.2015
 104.  Petit Press, a.s. Nitra  Inzerát na VK hl. kontrolóra  56,16   30.06.2015
 105.  CNS, s.r.o. Levice  Servis HW, SW, migrácia dát DCOM 313,56   07.07.2015
 106.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detív HMN za 62015  280,52   06.07.2015
 107.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK 62015  144,10   06.07.2015
 108.

 RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Mes. platba za el. en 7/2015  1550,-   07.07.2015
 109.  Slopvak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Za služby pevnej linky za 62015 82,69   17.7.2015 povolené inkaso
 110.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet  WiMAX 2 18,00   14.07.2015
 111.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.obj.za 2.štvrťrok 2015  125,74   14.07.2015
 112.  DREVOPIL Kolta 64  Rezivo 240,72   14.07.2015
 113.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl. za M: 0911306843 16,14   14.07.2015
 114.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky  Vývoz tko za 62015  490,83   14.07.2015
 115.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky   Vývoz VKK 145,98   14.07.2015
 116.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Zúčt.el.en.KD za 62015 -27,91   23.07.2015 
 117.  ZŠ s MŠ Čaka  Služby PL pre ŠJ za 2.Q.2015 88,66   29.7.2015 
 118.  Služby OBEC Šárovce  Vývoz tried. odpadu za 7/2015 96,79   29.7.2015
 119  MADE, s.r.o. Banská Bystrica  Systemová podpora URBIS  160,00   06.08.2015
 120.  BUONA, s.r.o. Hurbanovo  Cisterna - Fekálny Wielton 7000 l  14142,00 

 5.8.2015 spl.I

  7142,00 €

 17.9.2015 spl.II

  7000,-

 121.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt.el.en. obj.č. 270 VO 266,42   06.08.2015
 122.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt. el.en. obj. č. 325 - 56,09 

 14.08.2015

 preplatok

 123.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt. el.en. obj.č. 39 -402,32 

 04.09.2015

 preplatok

 124.  DOXX, s.r.o. Žilina  Stravné lístky 1625,68  06.08.2015
 125.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava

 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné 

 časopisu  112015-102016  

75,-   12.08.2015
 126.

 Slovak Telekom,a.s.,

 Bratislava

 Služby PL za 7/2015 82,66 

 18.08.2015

 povolené inkaso 

 127.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0902486434 26,26

 10.08.2015

 povolené inkaso

 128.

 

RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Mes. platba za el.en. 82015 - obecné obj.

 a VO

1550,-  12.08.2015
 129.  Školská jedáleň Čaka  Preplat.popl.za vedenie účtu ŠJ z réžie 41,30  13.08.2015
 130.  SWAN, a.s., Bratislava  Swan internet za 82015 18,00  12.08.2015
 131.

 RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el. en. za 72015 Dom kultúry 74,27  12.08.2015
 132.

 Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843 14,20  12.08.2015
 133.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky  Vývoz a ulož TKO za 72015 542,53  14.08.2015
 134. ZsVS, a.s. OZ Levice   Zisť.úniku vody z vodovod.potr. v ZŠaMŠ   81,12 

fa v reklamácii

úhrada 22.10.2015 

 135.  PT SECURITY SK Komárno   Pripoj. na pult centr.ochrany  120,00   09.09.2015
 136.  PT SECURITY SK Komárno  Bezpečnostné služby 67,74  09.09.2015
 137.  PKF, a.s. Nitra  Dopoistenie majetku DS 2,41 24.08.2015
 138.  Petit Press, a.s. Nitra  My Nitranske noviny predplatné 25,-  09.09.2015
 139.  Služby OBEC Šárovce  Vývoz tried.odpadu 82015 96,79  09.09.2015
 140.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

Preplatok spotreby el.en. za 62015 DK -451,62  04.09.2015
 141.  PKF, a.s. Nitra  Dopoistenie majetku Oplotenie cint. 1,85  14.09.2015
 142.  Komunálna poisť. Bratislava Poistenie dobrovoľnícka činnosť 6,64  09.09.2015
 143.

 Tender & Development, s.r.o.

 Bratislava

 Školenie Podpora a rozvoj vidieka 66,00  03.09.2015
 144.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Služby PL za 82015 82,46

 povolené inkaso

 18.09.2015

 145.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes. platba za M:0902486434 22,75  09.09.2015
 146.

 Zapadosl.distribučná, a.s.

 Bratislava

 Preplombovanie elektromeru AMFITEÁTER 18,84  09.09.2015
 147.  SWAN, a.s. Bratzislava  Mes.platba Swan internet 92015 18,00  09.09.2015
 148.  IB- mont, s.r.o. Čaka č.2  Stavebné práce za 82015 4296,01  09.09.2015 
 149.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Kompenzačná platba zníž.  DPH -3,24   10.09.2015
 150.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el.en. 7/2015 DK  -584,19   10.09.2015
 151.  Brantner, s.r.o. Nové  Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 8/2015 810,72   17.09.2015
 152.  PKF, a.s. Nitra   Poistenie obec. majetku 4.Q 2015 306,51   17.09.2015
 153. Slov.legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica   Over.presnosti váh v ŠJ  84,60   17.09.2015
 154.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Mes.platba za el.energiu 9/2015 1550,-   17.09.2015
 155.   Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes.platba M:0911306843 za 8/2015 14,09   17.09.2015
 156.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Mes. zúčt.el.en. za DK 82015 -509,53   02.10.2015
 157.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava 

 Zákonné poistenie Fekál 20,25   23.09.2015 
 158.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434 26,15 

 povolené inkaso

 09.10.2015

 159.

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné detí v HMN za 09/2015 253,40   02.09.2015
 160.  Služby Obec Šárovce  Vývoz tried.odpadu 92015 96,79   02.09.2015
 161.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW 60,00   08.10.2015
 162.  Školská jedáleň Čaka  Stravné zamestn.OK za 92015 132,31   08.10.2015
 163.

 Jolana Horváthová

 Palivá JOHO Želiezovce 

 Uhlie 755,56   08.10.2015
 164.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za služby PL za 09/2015 68,18 

 19.10.2015

povolené inkaso

 165.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 102015 18,00   08.10.2015
 166.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0911306843 22,49   15.10.2015
 167. CNS, s.r.o. Levice  Servis SW, eset, internet v ŠJ 73,20  15.10.2015
 168. Daffer, s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky pre deti v HMN 298,80  15.10.2015
 169. Brantner, s.r.o. Nové Zámky  Vývoz TKO za 9/2015 537,70  15.10.2015
 170. Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz VKK cintorín a č.d. 333 438,62  15.10.2015
 171.

Right Power energy, s.r.o.

Žilina 

 Vyúčt.el.en. DK za 92015 -509,92  28.10.2015
 172.

Right Power energy, s.r.o.

Žilina 

 Mes. platba za el.en. 10/2015 1550,00  15.10.2015
 173.

 ZsVS, a.s. Bratislava

 OZ Levice

 Vodné obecné objekty 80,38  15.10.2015
 174.  ZŠsMŠ Čaka  Služby PL pre ŠJ za 3. štvrťrok 2015 88,74  20.10.2015 
 175.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava

 Zák.poistné EČV LV640AD r. 2016Traktor 54,48 29.10.2015
 176.

 Západoslov.vod.spoločnosť,

 závod Levice

 Vyúčtovanie reklamovanej faktúry -15,79  27.10.2015
 177.

 Wolters Kluwer, s.r.o. 

 Bratislava

 Predplatné  r. 2016 Právo pre ROPO a OBCE 72,00  29.10.2015
 178.  Wolters Kluwer, s.r.o. 

 Bratislava

 Predplatné r. 2016 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 75,00 29.10.2015
 179.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predplatné r. 2016 Verejná správa 78,00 29.10.2015
 180.  DOXX- sl, s.r.o. Žilina  Stravné lístky 1383,09 29.10.2015
 181.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava  

 Mes.platba za M: 0902486434  27,56  povolené inkaso 9.11.2015 
 182.  Buona, s.r.o. Hurbanovo  Olej prevodovka traktora 19,44  04.11.2015
 183.  Mesto Želiezovce     SOÚ - Príspevok na obyv.r.2015 129,54  04.11.2015
 184.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW www 24,-  04.11.2015
 185.  Školská jedáleň Čaka   Stravné za 102015 pre Ok  148,03   04.11.2015
 186.  Školská jedáleň Čaka   Stravné za 102015 pre deti v HMN  279,-   04.112015 
 187.  K2-ART,s.r.o. Nitra   PD s rozp.na Multifunkčné ihrisko 600,-   10.11.2015
 188.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby PL za 102015  76,08   18.11.2015
 189.  Swan, a.s. Bratislava  Mes. platba internet 112015 18,00  10.11.2015
 190.  

 Right Power energy, s.r.o.

Žilina 

Mes.platba za el.en. za 112015 1550,00

10.11.2015

 

 191.  Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz VKK z cintorína 143,63   16.11.2015
 192.  Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 102015 509,38   16.11.2015
 193.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0911306843 14,29   16.11.2015
 194.

 RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt.fa el.energiu DK 102015  -220,13   19.11.2015
 195.  Abiset, s.r.o. Malacky   iKelp pre ŠJ na jeden rok  39,-   18.11.2015 
 196.  Služby, p.o. Šárovce   Vývoz triedeného odpadu za 102015  96,77   18.11.2015 
 197.  Disig, a.s. Bratislava   Kvalifik.systém.certifikát na HSM 4 roky  103,20   18.11.2015 
 198.  Abiset, s.r.o. Malacky  Konzultačné školenie ŠJ iKelp 36,00   23.11.2015
 199.

 Poradca podnikateľa

 Žilina

 Prístup na VS SR r.2016 84,00  23.11.2015
 200.  RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 El.en.VO č. 39 za 7-10/2015 -71,41   
 201.  RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 El.en. DK za 7-102015 bez vykurovania -163,09  
 202.  RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 El.en. VO č. 270 za 7-10/2015 175,73 23.11.2015
 203.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predpl.PRAVDA r.2016 1.polrok  76,76  2.12.2015 
 204.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba M: 0902486434  28,06   povolené inkaso spl. 9.12.2015
 205.  RVC Nitra  Členské r. 2016 150,-  1.12.2015
 206.  ZMOS Bratislava  Členské r. 2016 127,55  1.12.2015
 207.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 112015  154,58   2.12.2015
 208.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW  36,00   2.12.2015
 209.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 112015 293,48 3.12.2015
 210.  Inprost, s.r.o. Bratislava  Predpl. Obecné noviny r. 2016 67,60 3.12.2015
 211.

 Alexander Nagy

 Bardoňovo

 Uemné práce  1230,-  8.12.2015 
 212.  SWAN plus, s.r.o. Bratislava  Swan internet za 122015 18,- 10.12.2015
 213.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 112015 76,24 18.12.2015 povolené inkaso
 214.

 RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 El. en. 122015 1550,-  10.12.2015
 215.

 AlarmCOM, s.r.o.

 Želiezovce

 Servis EZS obec 86,06  10.12.2015
 216.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. pl. M: 0911306843  21,10  14.12.2015
 217.

 Ing. Magdaléna Laurová

 Nitra pre Ing.Dagmar Horáková, Štúrova 14 Nitra

 Prípravné práce k auditu IUZD,KUZ   1400,-   15.12.2015 
 218.  Brantner. s.r.o., N.Zámky   Vývoz a ulož. TKO za 112015  616,70   15.12.2015 
 219.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno   PRV 2014-20 obce 7.4 Vyprac.ŽoNFP  120,-   15.12.2015
 220.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno  PRV 2014-20 obce 7.4 Štúdia uskutoč. 1075,20   15.12.2015
 221.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno  PRV 2014-20 obce 7.2 Vyprac.ŽoNFP 120,-  15.12.2015
 222.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno  PRV 2014-20 obce 7.2 Štúdia uskutoč. 1075,20  15.12.2015
 223.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt. el.en. za DK - vykurovanie 112015 16,76  15.12.2015
 224.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN 122015  233,88   17.12.2015
 225.

 Štefan Baniar Printteam

 Levice 

 Informačné tabule - Park Jozefíny Sablakovej  1027,20   18.12.2015 
 226.

Ing. Dagmar Horakova

Nitra 

 Ukončenie auditu - správy IUZ, KUZ a

 overenie súladu VS s účt. záviekou kons. 

500,00   18.12.2015
 227.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt. el.en. za 112015   
 228.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 
 Vyúčt.el.en.č. 39 112015 -94,17   preplatok spl.1.1.2016 
 229.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 
 Vyúčt. el.en. č. 270 112015 59,93   29.12.2015 
 230.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el.en. č. 325 112015  -33,66  preplatok spl.4.1.2016 
 231.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0902486434 122015  24,17  povolené inkaso spl.5.1.2016 
 232.  CNS, s.r.o. Levice   Webhosting na rok 2016  110,40   29.12.2015 
 233.  PKF, a.s. NItra   Poistné maj. 1. štvrťrok 2016  300,86   29.12.2015 
 234.  Connect, Králov Brod  Kancelárske potreby - tlačivá  26,56   29.12.2015
 235.  Aquaplan,s.r.o. Komárno   Proj.dokument.- cesty  1280,40   29.12.2015 
 236.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK 122015  125,76   29.12.2015
 237.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 12/2015  75,97   18.1.2016 povolené inkaso
 238.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL + internet v ŠJ 4.Q 2015  88,74  11.1.2016 
 239.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843 122015  14,09   18.1.2016 
 240.

 Brantner, s.r.o. Nové

  Zámky 

 Vývoz a uloženie  TKO/2015  598,50    18.1.2016 
 241.  Brantner, s.r.o. Nové  Zámky    Vrecia na triedený odpad 122015  16,80    18.1.2016
 242.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina 

  Zúčt.fa za el.en. r. 2015 s.č. 127  -15,49 

 preplatok splat.

  27.12016

 243.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el.en. r. 2015 s.č. 7 - 284,27

 preplatok splat.

 27.1.2016

 244.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. r. 2015 s.č. 112 - 173,10

preplatok splat.

 27.1.2016

 245.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. r. 2015 s.č. 128 - 15,49

preplatok splat.

 27.1.2016

 246.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. 12/2015 s.č. 39 117,12 18.1.2016 
 247.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. 122015 s.č. 325 -28,93

preplatok splatný

 31.1.2016

 248.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. r. 2015 s.č. 270 69,58

 18.1.2016

 249.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa el.en. 122015 s.č. 325 vykur. 316,37  18.1.2016
 250.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 
 Oprava fa pod int. č. 228 7,98   18.1.2016 
 251.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné obecné obj. 4. štvrťrok 2016 77,77  18.1.2016
         
         
         
         

 

 

Vážení návštevníci stránky obce Čaka.

Po výpadku našich obecných stránok Vám prinášame ich vynovenú verziu. Stránky sú zatiaľ neúplné, po úplnom spustení Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.