Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Čaka, Čaka 112, 935 68, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 44 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok verejného obstarania zákazky s nízkou hodnotou:

 

,,Rekonštrukcia oplotenia cintorína v obci Čaka“

1. ROHAU, s.r.o. Čaka 94, 935 68

2. SIMOL, s.r.o. B. Nemcovej 8, Šahy 936 01

3. INPEK, s.r.o. Štefánikova 1, Nitra 949 01

Ako úspešný uchádzač bol vyhodnotený uchádzač: ROHAU, s.r.o. Čaka 94, 935 68, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou.