Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Čaka, Čaka 112, 935 68, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 44 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok verejného obstarania zákazky s nízkou hodnotou:

 

,,Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v Čake“

Poradie uchádzačov:

  1. IB mont s.r.o. Čaka 2, 935 68
  2. MIBAU SK s.r.o. Kalnická cesta 4877, 934 01 Levice
  3. BYTSTAV Levice s.r.o. Železničná 10, 934 01 Levice

Ako úspešný uchádzač bol vyhodnotený uchádzač: IB mont Čaka 2, 935 68 Čaka, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou.