Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce o životnom prostredí je zakázaný voľný pohyb psov na verejnom priestranstve a komunikáciách. Žiadame všetkých majiteľov psov, aby venovali tomuto nariadeniu náležitú pozornosť a zabezpečili svojich psov tak, aby sa voľne nepohybovali na verejnom priestranstve a komunikáciách, nepoškodzovali cudzí majetok a neohrozovali ostatných občanov obce. V prípade nerešpektovania tohto všeobecne záväzného nariadenia, bude voči majiteľovi psa vyvodený postih.