Rekonštrukcia strechy telocvične pri ZŠ s MŠ Čaka
Prijímateľ:
Základná škola s materskou školou Čaka , č. 364, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:


41 497,86 eur
Výška poskytnutého príspevku:
41 007,- eur
Vlastné:
340,86 eur + VO 150,- eur
Začiatok projektu:
3/2017
Ukončenie projektu:
3/2017
Stručný opis projektu:
Krytina strechy budovy telocvične bola v zlom technickom stave vzhľadom na jej vek a tiež vplyvnom počasia bola zvetraná tak, že na nej vznikali trhliny a otvory čím dochádzalo k zatekaniu do budovy. Odkvapový systém ako aj strešné a fasádne prvky boli skorodované. Rekonštrukciou budovy sa predišlo vzniku väčších škôd. Pri realizácii rekonštrukcie boli odstránené z budovy staré vrstvy krytiny a klampiarske prvky. Na strechu bola položená tepelná izolácia, nová krytina. Zateplením strechy budovy sa znížia aj náklady na vykurovanie. Staré klampiarske prvky boli nahradené novými. Po tejto rekonštrukcii budova telocvične, ktorá je súčasťou areálu Základnej školy s Materskou školou Čaka, môže plne slúžiť na vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej výchovy a športu a ďalším športovým aktivitám športových klubov i občanov obce a tiež občanov okolitých obcí, nakoľko telocvičňa je jediná v spádovej oblasti obcí Tekovské Lužany, Plavé Vozokany a Málaš.