Prijímateľ:

Obec Čaka, 112, 935 68

Miesto realizácie projektu:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Čaka

Celkové oprávnené výdavky:

 

360 123,81 eur

Výška poskytnutého príspevku:

342 117,62 eur

Začiatok projektu:

2/2010

Ukončenie projektu:

31.05.2011

Stručný opis projektu:

Rekonštrukciou a modernizáciou ZŠ Čaka sa naplní hlavný cieľ projektu, zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie Základnej školy a Materskej školy, vrátane výmeny okien a dverí, ako i rekonštrukcie strechy budovy školy  s cieľom dosiahnuť zníženie tepelných strát o 36%. Realizáciou projektu sa zabezpečí nová valbová strešná konštrukcia budovy, ktorá je navrhovaná z drevených nosníkov. Strešná krytina bude z ľahkého varovaného plechu. Výmena existujúcich vstupných dverí a okien za plastové bielej farby, nový bleskozvod. Súčasťou projektu je aj nákup výpočtovej techniky a zariadenia. Fotodokumentáciu nájdete v galérii.

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.

,,Investícia do vašej budúcnosti“

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

                                   

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk