Uncategorised

1.1.Obec ako územný samosprávny celok SR

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom, s vlastnými príjmami, má spôsobilosť na právne úkony a má presne vymedzené územie, ktoré tvorí jej katastrálne územie. Obec má vlastný názov, používa vlastné symboly a tvorí samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.

 

1.1.1.História a súčasnosť obce

Obec Čaka leží v strede východnej časti Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 150-211 m, v dolinnej úvalinke na ploche 930 ha. Povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné uloženiny pokryté sprašou a sprašovými hlinami. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1075 ako obec Cej. Názov obce sa viackrát menil, pričom dnešný názov obce je ustálený od roku 1945 ako obec Čaka.

V minulosti obec administratívne patrila do Tekovskej župy, do okresu Vráble. Po oslobodení bola začlenená do okresu Želiezovce v Nitrianskom kraji a od roku 1960 do okresu Levice, kraj Západoslovenský. Dnes jej okres Levice ostal a tiež aj návrat k Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

Čaka patrí medzi významné archeologické nálezisko čačianskej kultúry. Územie chotára bolo osídlené už v neolite. Eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou so silnými vplyvmi vučedolskej kultúry bolo preskúmané v rokoch 1950-1951 pracovníkmi AÚ-SAV v Nitre. V časti chotára na Dieloch zdola mlyna, v sútoku Kvetňanského a Bardoňovského potoka boli objavené nálezy patriace do skupiny Kosihy – Čaka. V tomto období bola preskúmaná kniežacia mohyla na „Kopci“ z mladšej doby bronzovej, s vykradnutým kniežacím hrobom. Mohyla bola navŕšená nad birituálnymi hrobmi zo staršej doby bronzovej t. j. skupiny Kosihy – Čaka a kostrovými hrobmi karpatskej mohylovej kultúry. Jej funkcia bola pravdepodobne symbolická, vybudovaná asi na pamiatku náčelníka. Podľa nej sa označujú mohyly v Kolte, Čápory a Palárikove ako mohyly typu Čaka. Do mohyly bol sekundárne zapustený žiarový hrob s výzbrojou bojovníka čačianskej kultúry s nálezmi keramiky, najstaršieho bronzového panciera v strednej Európe, sekier, kopije, mečov a iného archeologického materiálu. V tejto časti chotára sa našli aj pozostatky sídliska z 5. storočia pred n. l. ako aj sídlo z doby rímskej z 2-4. storočia pred n. l. a slovanské sídlo z doby Veľkej Moravy. Obec bola v roku 1529 vyrabovaná Turkami a v roku 1550 ju turecké nájazdy úplne zničili. V roku 1570 je podľa prvého súpisu občanov obývali obyvatelia slovenskej i maďarskej národnosti. V roku 1753 obec zničil veľký požiar. V roku 1755 mala obec 370 obyvateľov a školu, v ktorej sa vyučovalo po slovensky. V roku 1769 sa škola prebudovala na dvojtriednu. Navštevovali ju žiaci iba v zimnom období a chodili do je aj deti z neďalekej osady Arma.

V tomto roku bol postavený aj rímsko-katolícky kostol v barokovom slohu. V roku 1895 mala obec 132 domov a 723 obyvateľov. Prvá svetová vojna si z obce vyžiadala 16 ľudských životov. V rokoch 1923-1936 niekoľko obyvateľov odišlo z obce za prácou do Francúzska, kde pracovali v poľnohospodárstve.

V období rokov 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Počas druhej svetovej vojny zahynulo na východnom fronte 27 mladých Čakancov a z obce boli deportované dve židovské rodiny. K oslobodeniu obce došlo 27. marca 1945.

Trvalé telefónne spojenie bolo v obci od roku 1946 a autobusové spojenie od roku 1949. V roku 1967 sa začalo v obci s výstavbou 14 triednej Základnej školy s kompletným vybavením telocvičňou, jedálňou, dielňou a bytovkou pre učiteľov. Výstavba základnej školy bola ukončená v roku 1969 a vyučovanie sa v nej začalo 2. januára 1970. V tom čase ju navštevovalo 251 žiakov. V roku 1969 bola v obci vybudovaná pamätná izba Martina Čulena, pri príležitosti 75. výročia úmrtia tejto významnej osobnosti našich dejín, ktorý pôsobil ako farár v našej obci a je tu aj pochovaný. Martin Čulen ako starec o Čake napísal: „Je to milá slovenská dedinka, ktorá má čarokrásny kraj a dobrých ľudí.“  

Pri príležitosti 75. výročia úmrtia Martina Čulena boli vybudované náhrobné kamene M. Čulena a J. Sablakovej na miestnom cintoríne a tiež miestny park, ktorý dostal meno ako Park Jozefíny Sablakovej. Rok 1973 priniesol vybudovanie futbalového ihriska a začalo sa s výstavbou Požiarnej zbrojnice, ktorá bola odovzdaná do užívania koncom roku 1974. V roku 1976 bola ukončená výstavba šatní pri miestnom futbalovom ihrisku. V roku 1978 obec odovzdala obyvateľom do užívania Obchodné stredisko. V roku 1979 bol skolaudovaný Dom smútku. Prestavbou a rekonštrukciou v roku 1989 prešiel Dom kultúry. Bola to posledná akcia financovaná bývalým režimom. Po tomto období, tak ako aj ostatné obce, začala obec Čaka budovať svoju vlastnú samosprávu. V roku 1996 obec zrekonštruovala a zmodernizovala budovu šatní športového klubu, kde v podkroví pribudli priestory pre ubytovanie 16 osôb. V tom istom roku začala obec s výstavbou obecného vodovodu. Po počiatočných ťažkostiach zo strany dodávateľa a následne jeho zmene ako aj zmene vo vedení obce, obec definitívne dobudovala obecný vodovod v roku 2004, ktorý môžu využívať domácnosti v celom území obce. Obecný vodovod bol pre obyvateľov vybudovaný z vlastných prostriedkov, z prostriedkov poskytnutého bankového úveru ako aj za pomoci prostriedkov, ktoré obec získala z fondu životného prostredia. V roku 2005 bola za pomoci získaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu uskutočnená rekonštrukcia miestneho amfiteátra.

V rokoch 2006-2010 okrem výstavby parkoviska pri kostole, rekonštrukcii časti miestnych komunikácii, výmene strechy na Dome kultúry a obecnom úrade došlo aj k vybudovaniu prístreška pred Domom smútku. Najvýznamnejšími akciami, ktoré sa vedeniu obce podarili v roku 2010 a začalo sa s ich realizáciou bola Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s materskou školou v celkovej hodnote 360 tis eur a tiež projekt Regenerácia centrálnej zóny obce Čaka v hodnote 450 tis. eur. Oba projekty sú financované za pomoci prostriedkov získaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu, pričom obec znáša 5-percentnú spoluúčasť na ich financovaní. Za pomoci prostriedkov štátneho rozpočtu v objeme 82 tis. Eur sa v roku 2011 opravila a zateplila budova školy, ktorá tak získala nový a moderný vzhľad po 40 rokoch svojej existencie.

 

1.1.2.Postavenie obce

Charakteristickou črtou formovania modernej verejnej samosprávy v európskych štátoch je rozdelenie mocenskej a výkonnej funkcie štátu na územné štruktúry: regióny a obce. Cieľom tohto procesu je priblíženie správy vecí verejných občanom, zníženie byrokracie a zvýšenie výkonnosti orgánov verejnej správy a zároveň efektívnejšie využívanie verejných zdrojov.

Obec Čaka je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorý majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí:

Ibrihám Konopnice Diely od Army Rybník Lúčky
Diely medzi Lúkami Pri viniciach Čakanská hora Háj Gune
Lúky zdola mlyna More Za hájom Vajdov klin  

 

Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce. Obec má právo na svoje obecné symboly. Ukladať obci povinnosti, alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom. Zmyslom existencie každej obce ako subjektu verejnej správy musí byť zabezpečovanie verejného blaha osôb združujúcich sa na jej území, ako aj starostlivosť o komplexný rozvoj územia obce. Obec v podstate buduje určitý druh marketingu, lebo pokojnosť občanov je založená  na tom čo im obec ponúka.

„Podstatu marketingu tvorí orientácia na zákazníka“ – v tomto prípade na občana, vytvoriť mu pre jeho život také podmienky, ktoré mu prinášajú želaný úžitok.

 

1.1.3.Obyvatelia obce a ich štruktúra

Obyvateľom obce Čaka je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Obyvatelia sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten kto má udelené čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány miestnej samosprávy a ani byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce v miestnom referende. Počet trvale prihlásených obyvateľov sa za posledných 10 rokov znížil a obec zostarla. Záujmom vedenia samosprávy by malo byť prilákanie nových obyvateľov do obce a udržanie si mladých ľudí v obci zlepšením ich životných podmienok.

Analýza vybraných demografických údajov obce Čaka

Údaje uvedené v tabuľke č. 1 porovnávajú celkový počet obyvateľov ako aj zloženie obyvateľov podľa pohlavia v dvoch rokoch a to v roku 2001 z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov a rok 2011 súčasný stav tesne pred ďalším sčítaním obyvateľov zistený z aktuálne dostupných vlastných zdrojov.

Tabuľka 1 Obyvatelia prihlásení na trvalom pobyte

rok Trvalý pobyt celkom Muži Ženy
2001 931 440 491
2011 827 383 444

Tabuľka 2 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

rok Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Muži Ženy
2001 391 217 174

2011

518 275 243


Za posledných 10 rokov došlo k poklesu obyvateľstva o 105 občanov a to aj napriek tomu, že v roku 2001 bolo v obci neobývaných 68 rodinných domov, avšak dnes je ich neobývaných približne 30. Hoci sa znížil počet neobývaných domov, tieto si však nadobudli občania na účel využívania víkendových domčekov, alebo ako občania, ktorí už nie sú ekonomickí činní a hodlajú tu prežiť svoju starobu. Ekonomicky činné obyvateľstvo obec nemá čím veľmi prilákať, nakoľko v obci ani v jej blízkosti nie je vybudovaný priemysel a preto za prácou je potrebné dochádzať do pomerne vzdialených miest. Za vzdelaním a kultúrou musia obyvatelia obce taktiež vycestovať minimálne 30 kilometrov. Čiže dá sa povedať, že aj na osídlenie aj štruktúru obyvateľstva obce vplýva analýza marketingového prostredia, to znamená, čo obec ponúka svojim obyvateľom, akú kvalitu života im dokáže zabezpečiť, aby si v konkurencii s inými obcami zvolili práve ju. Preto aj od predstaviteľov obce sa očakáva, aby kládli čoraz viac dôraz na skvalitňovanie služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom a taktiež na maximálne efektívne využitie zdrojov, ktoré majú k dispozícii.

Tabuľka 3 Veková štruktúra obyvateľstva rok 2001

predproduktívny vek 0 - 14 156 16,80%
produktívny vek muži 15 - 62 285 55,50%
produktívny vek ženy 15 - 62 232
poproduktívny vek muži 63 a viac 76 27,70%
poproduktívny vek ženy 63 a viac 182

Tabuľka 4 Veková štruktúra obyvateľstva rok 2011

predproduktívny vek 0 – 14 123 14,87%
produktívny vek muži 15 - 62   275 62,64%
produktívny vek ženy 15 - 62   243
poproduktívny vek muži 63 a viac    57   22,49%
poproduktívny vek ženy 63 a viac   129

Tabuľka 5 Národnostné zloženie obyvateľov rok 2001

Trvale žijúce obyv.

931

100

z toho národnosť:

absolútne

v %

slovenská

921

98,9

maďarská

9

1,0

česká

1

0,1

ukrajinská

0

0

Tabuľka 6 Národnostné zloženie obyvateľov rok 2011

Trvale žijúce obyvateľstvo 827 100
v tom národnosť: absolútne v %
slovenská 817 98,8
maďarská 5 0,6
česká 0 0
ukrajinská 5 0,6

 

1.1.4.Samospráva a orgány samosprávy obce

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu, inej právnickej osobe, alebo fyzickej osobe. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

 • Volených orgánov obce
 • Hlasovaním obyvateľov
 • Verejným zhromaždením

Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia nemôžu odporovať Ústave Slovenskej republiky ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže obec vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať zákonu ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Orgánmi obce sú:

 • obecné zastupiteľstvo
 • starosta

Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán, v obci Čaka zložený zo 7 poslancov zvolených predstaviteľov obce, ktorý má výhradné právo rozhodovať o najdôležitejších veciach a riešiť základné otázky života obce a to najmä v oblasti hospodárenia s majetkom obce, jej finančnými zdrojmi, ale aj v oblasti miestnej normotvorby a kontroly. Činnosť normotvorby obecného zastupiteľstva spočíva v tom, že obecné zastupiteľstvo môže vydávať Všeobecne záväzné nariadenia „miestne zákony“, ktoré sú platné na spravovanom území, čiže upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy, a s plnením niektorých úloh preneseného výkonu štátnej správy. Všeobecne záväzné nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky. Ak je rozpor všeobecne záväzného nariadenia s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi SR, alebo predpismi, prokurátor má právo podať proti takémuto všeobecne záväznému nariadeniu protest, pričom obec je povinná do 30 dní od doručenia protestu rozhodnúť v zmysle platných predpisov. Ak sa protestu nevyhovie, obecné zastupiteľstvo je povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora nezákonné všeobecne záväzné nariadenie zrušiť, prípadne ho nahradiť nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Ak obecné zastupiteľstvo protestu nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenej lehote o proteste vôbec nerozhodne, môže generálny prokurátor podať Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. Podmienkou platnosti VZN je jeho vyhlásenie, ktoré sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj iným spôsobom v obci obvyklým. Účinnosť nadobúda nariadenie pätnástym dňom od vyvesenia, ak nie je v ňom stanovený iný začiatok účinnosti nariadenia. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby komisie obecného zastupiteľstva, ako aj iné stále alebo dočasné výkonné orgány a určuje ich náplň práce. Tieto orgány obecné zastupiteľstvo zriaďuje fakultatívne, len ak je to účelné, hospodárne a vhodné z hľadiska výkonu obecnej správy. Obecné zastupiteľstvo v Čake tvorí zastupiteľský zbor 7 poslancov, ktorí boli zvolení v priamych voľbách obyvateľmi s trvalým pobytom v obci Čaka. Obec nemá vytvorenú obecnú radu, popri obecnom zastupiteľstve v Čake boli vytvorené 4 komisie a to:

 • ekonomická komisia
 • kultúrna komisia
 • komisia poriadková a životného prostredia
 • komisia vecí verejných a rodiny

Práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva upravuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, Štatút obce Čaka a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Čake. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane,
 • určovať náležitosti miestnej dane,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce,
 • uznášať a na nariadeniach obce,
 • určovať plat starostu a kontrolóra obce,
 • zriaďovať príspevkové organizácie obce a určovať ich náplň práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
 • schvaľovať zmluvné prevody nehnuteľného a hnuteľného majetku,
 • schvaľovať Štatút obce, organizačný poriadok, všeobecne záväzné nariadenia obce a všeobecne záväzné predpisy.

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením jeho sľubu.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo právnych vzťahoch a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Funkcia starostu je budovaná na monokratickom princípe na rozdiel od obecného zastupiteľstva, ktoré je typickým kolektívnym orgánom, rozhodujúcim v zbore. Starosta nie je členom obecného zastupiteľstva a nie je ním ani volený. Má samostatné nezávislé postavenie vyplývajúce mu z platnej právnej legislatívy. Starosta obce nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovno-právny vzťah k obci.

Avšak pre výkon svojej funkcie starosta nesmie byť ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich pre neho z pracovno-právneho vzťahu čím sa zdôrazňujú jeho podobné práva a nároky ako vyplývajú pre iných zamestnancov obce. Funkcia starostu mu umožňuje použiť sistačné právo. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.

 

1.1.5.Majetok obce Čaka

Majetok obce Čaka tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených obcou. Obec môže svoj majetok zveriť do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

Majetok obce Čaka sa používa najmä:

 • pre verejné účely,
 • na podnikateľskú činnosť, 
 • na výkon samosprávy obce. 

Darovanie majetku obce je neprípustné.

Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely je verejne prístupný a možno ho používať obvyklým spôsobom, ak jeho používanie obec neobmedzila. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou, alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom. Majetok obce je určený na výkon samosprávy obce, možno ho použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Evidenciu o stave a pohybe majetku vedie obecný úrad. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť za tento majetok, ktorá jej vyplýva európskeho v zmysle zákona a vlastných interných predpisov.

Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou sú povinné tento majetok obce zveľaďovať, chrániť ho a zhodnocovať. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Čaka“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov. Obec však môže svoje potreby financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo ŠR SR, alebo z prostriedkov európskeho Spoločenstva.

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2015

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Suma za fa v € Uhradené dňa
   1. Ajfa + avis, s.r.o., Žilina Publik.pre mzd.učtovníčku 49,50 12.1.2015
   2. RIGHT POWER energy, s.r.o., Žilina Mes. úhrada za elektr.en. za 1/2015 1550,00 12.1.2015 
   3. SWAN, a.s., Bratislava Internet WiMAX  za 12015 18,00 12.1.2015
   4. Metacom,s.r.o. N.Zámky Servisné práce EZS 88,20 12.1.2015
   5. Samnet – ISS,o.z.Zl.Moravce Inform.o dotáciach a gran toch r. 2015 32,86 12.1.2015
   6. Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Poistné pre AČ    3,25 13.1.2015
   7. BIO energie,s.r.o. V.Lovce Zber bio odpadu zo ŠJ 2015 120,00 26.1.2015
   8. ZP RVCS Nitra Príručka: Miestna samospr. Zákl.princ.fungovania II 34,00 26.1.2015
   9.  RM GASTRO JAZ,prev. Nitra Sito na halušky - ŠJ Čaka  53,52  26.1.2015 
 10.  Slovak Telekom,a.s. Bratislava Mes.pl. za M:0902486434,0911356248,0903649183  64,04   09.02.2015
 11. Školská jedáleň Čaka Stravné detí v HMN za 1/2015 181,00  12.02.2015
 12. CNS Čaka Servis ESSET, Matrika, AZUV, PC star.,www 205,20  12.02.2015
 13. Školská jedáleň Čaka OK - stravné za 1/2015 116,59  12.02.2015
 14. SLUŽBY OBEC Šárovce Vývoz tried.odp. za 1/2015 96,71  12.02.2015
 15.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Mesačný popl. za služby PL za 1/2015 83,96

 17.02.2015

povol.inkaso

 16. RIGHT POWER energy,s.r.o. Žilina Vyúčt.platba za el.en za 1/2015 obj.č. 325 1767,20  12.02.2015
 17. SWAN, a.s. Bratislava Mes.platba za internet 2/2015 18,00  12.02.2015
 18.

RIGHT POWER

energy,s.r.o. Žilina

Mes.platba za el.en. 2/2015 obec.obj. a VO 1550,00  12.02.2015
 19.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Mes.platba za M: 0911306843 za 1/2015 14,09  12.02.2015
 20. DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Žilina - Kálov Stravné lístky pre zamestnancov 1625,68  12.02.2015
 21. Milan Prajdák, Dobrá Niva  Školenie BOZP a PO  140,00  13.02.2015 
 22. Eurospinn, s.r.o.,Želiezovce  Oprava VO, demontáž vianoč.dekorov  244,08   13.02.2015 
 23.  Brantner,s.r.o.,Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 12015  566,96   17.2.2015
 24. RTVS Bratislava Poplatok za služby verejnosti poskyt.RTVS  56,83   17.2.2015
 25. SANOVET,s.r.o., N. Zámky  Deratizácia v obci  42,00   17.2.2015
 26.

R.Pastier Podlužany

Motel ARD Veselá 

 Strava počas referenda - okrsk.komisia pre 

 referendum 

   52,50   18.2.2015 
 27. PKF, a.s. Nitra Úrazové poistenie za MOS  6,50   26.2.2015
 28. PKF, a.s. Nitra Úrazové poistenie za Dobrovoľnícku službu  13,28   26.2.2015 
 29. Služby Šárovce  Vývoz triedeného odpadu za 2/2015  96,71   26.2.2015 
 30. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 2/2015  223,76   3.3.2015
 31.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava 

Služby mobilného operátora za 22015  178,91   9.3.2015 povolené inkaso 
 32. Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 22015  121,83  3.3.2015 
 33. CNS, s.r.o. Levice  Servis SW 2/2015  48,00  9.3.2015 
 34. Prvá komunálna finančná,a.s Nitra  Poistenie majetku 2.Q2015  299,52   9.3.2015
 35. RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. Žilina  Mes.Fa za el en. DK za 22015  1397,21   9.3.2015 
 36.

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava 

Služby PL za 2.2015  81,35 

 17.3.2015

 povolené inkaso 

 37.

Komunálna posťovňa,a.s.

Bratislava 

Zákonné poistenie Dácia Sandero  75,75   9.3.2015 
 38.

Right Power energy,s.r.o.

Bratislava 

Mes.platba za el.en. 32015  1550,00  9.3.2015 
 39.

SWAN, a.s. Bratislava

SWAN internet za 32015 18,00   11.3.2015
 40.  Ing. Ľ.Baka, Euroffice, s.r.o., Bratislava Údržba a toner Minolta Page Pro 1350E  76,08   11.3.2015
 41. Brantner, s.r.o., Nové Zámky    Vývoz a uloženie TKO za 22015  511,25   11.3.2015
 42.

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava 

 Mes.platba za M:0911306843 14,09   13.3.2015
 43. DLD, s.r.o.Ružomberok  Zástavy: obecná, SR, EÚ   65,40  13.3.2015 
 44. Remek, s.r.o. Nitra  Aktualiz.SW za rok 2015 

501,89

 20.3.2015
 45. Daffer,s.r.o., Prievodza   Školské pom.pre deti v HMN (ZŠ)  315,40   24.3.2015 
 46. Služby Obec Šárovce  Vývoz triedeného odpadu 3/2015  96,71   24.3.2015 
 47.

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava 

Mes.platba za M: 0902486434  32,52 

 povolené inkaso

9.4.2015

 48. CNS, s.r.o. Levice Servis SW v mes. Marec 2015 97,20

 2.4.2015

 49. Slovgram Bratislava Za verejný prenos zvuk.zázn.umelcom a tvor. 33,50  2.4.2015
 50. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 32015     245,40   7.4.2015 
 51.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet SWAN 42015 18,00   10.4.2015
 52.

 Kosztolányi Gabriel

 GEODET, Levice

Polohopis, výškopis a kartograf.zameranie

územia 

210,-   10.4.2015 
 53.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 32015 - réžia         119,21  10.4.2015 
 54.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za služby PL za 32015 81,14   17.4.2015 povolené inkaso
 55.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el.en. DK za 32015 114,94  10.4.2015
 56.  Ľuboš Vaszko, Zlatníky

 Výrub drevín v sťažených podmienkakach 

 s použitím horolezeckej techniky

800,-  10.4.2015
 57.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Mes.platba za el.en. za 42015 obec.obj. 1550,-  10.4.2015
 58.  Západosl.vodár.spol.,Levice   Vodné za obec.obj. za 1.Q2015  49,24   13.4.2015
 59.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0911306843 za 32015  14,29   13.4.2015
 60.  IVES Košice   SW  služby pre verej.správu r.2015 25,09   17.4.2015 
 61.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky   Vývoz TKO za 32015 839,02   20.4.2015 
 62.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky   Vývoz VKK za cintorína  292,54   20.4.2015 
 63.

 Dolnohronské region.združ.

 Želiezovce

 Členský príspevok na rok 2015  78,60  21.4.2015 
 64.  Dolnohronské region.združ.

 Želiezovce

 Popl.za SWAN internet mes.7-9/2014 141,45  21.4.2015
 65.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0902486434  26,26

11.5.2015

povol.inkaso

 66.  ASMAT, s.r.o., Čaka č.35

 Foto a video obec.akcií - Oslobodenie obce 

 a Ochutnávka vín

70,00  27.4.2015
 67.  Komunálna poisťovňa  Havarijné poistenie Dácia Sandero 186,41  27.4.2015
 68.  DOXX - SL, s.r.o., Žilina   Stravné lístky  2841,04   28.4.2015 
 69.

 Základná škola s materskou

  školou Čaka 

 Služby PL a internet v ŠJ za 1.Q 2015 90,22   29.4.2015
 70.  Služby Obec Šárovce   Vývoz triedeného odpadu za 42015  96,79   05.05.2015 
 71.  CNS, s.r.o. Levice   Servis NW - sieť PC + ND  105,00     05.05.2015
 72.  Školská jedáleň Čaka   Strané detí v HMN za 42015   282,40   05.05.2015
 73.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 42015  136,24   07.05.2015
 74.

 RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina

 Mes.pl. za elektrickú energiu 52015  1550,00   07.05.2015
 75.  Prvá komunálna finančná, a.s.  Nitra   Dodávka služieb VO na dodáv.elektr.enrgie 120,00   07.05.2015
 76.  Slovak Telekom,a.s.Bratislava  Mes.platba za služby PL za 42015 80,36 

 18.05.2015

  povolené inkaso z účtu

 77.  Slovak Telekom,a.s. Bratislava  Mes.platba za M: 0911306843  42015 14,09 19.5.2015
 78.  SWAN, a.s. Bratislava  Mes.platba za internet  52015 18,00 19.5.2015
 79.  IB mont, s.r.o., Čaka č. 2 Rekonštrukcia DS - staveb.práce 42015 14619,62 19.5.2015
 80.

RIGHT POWER energy, s.r.o.

Žilina

Vyúčt.el.en.za 4/2015 Dom kultúry -257,17 preplatok spl.25.5.2015
 81. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vývoz a ulož. TKO za 42015 641,82 19.5.2015
 82.  IB mont, s.r.o. Čaka č. 2  Rekonštrukcia DS - staveb.práce 52015  17221,45 

 1.spl.15000 €

26.5.2015

2.spl.2221,45

27.6.2015

 83. Slovak Telekom, a.s.Bratislava   Mes.platba za M: 0902486434 23,62  9.6.2015 povolené inkaso z účtu 
 84.

Prvá komunálna finančná, a.s.

Nitra 

 Poistenie maj.splátka 3.Q 2015  299,52  4.6.2015 
 85. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 52015 268,32 4.6.2015
 86. ZO RVC Samosprávy Nitra  Návod na zost.Poznámok ku KUZ 2014 9,00 9.6.2015
 87.

Right Power energy, s.r.o.

Žilina

 Vyúčt. fa za el.en.VN,NN pri výmene elektromeru -125,33 preplatok splat.12.6.2015
 88. CNS, s.r.o. Levice  Servis SW 24,-  4.6.2015 
 89.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 52015 137,55   9.6.2015
 90.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

Mes.platba za služby PL za 52015 84,22

 17.6.2015

povolené inkaso

 91.  Swan, a.s Bratislava Mes.platba za internet Swan 62015 18,00 09.06.2015
 92.  Slovenská pošta, a.s.Košice  Predplatné PRAVDA II.polrok 2015 76,28 09.06.2015
 93.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

Mes. platba za el. en. za 62015  1550,- 09.06.2015
 94.  Brantner, s.r.o. Novbé Zámky Vývoz a uloženie TKO 52015  566,18   15.06.2015
 95.  Služby Obec Šárovce  Vývoz tirdeného odpadu za 52015  96,79   15.06.2015
 96.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

Mes.platba za M:0911306843 52015  14,09   15.06.2015
 97.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina  

Vyúčt. el.en. za DK za 52015  4,75   15.06.2015
 98. Služby Obec Šárovce  Vývoz triedeného odpadu 62015  96,79    29.6.2015
 99.

EMPEMONT Slovakia, s.r.o.

Bôrik 7/A, Bratislava 

Informačný panel - Merač rýchlosti  1930,- 

 1400,00 € 1.spl.29.7.2015

730,- € II.aIII.spl.24.8.2015

 100. Rohau, s.r.o. Čaka č. 94  Oplotenie Miestny cintorín a centr.park  25146,41 

17000,- € I.spl.

26.6.2015  

8146,41 € II.spl.

29.6.2015

 101.

 Slopvak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za m: 0902486434  25,05  9.7.2015 povol.inkaso 
 102.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina  

 Preplatok el.en. č. 128 z r. 2013 -14,84   25.06.2015
 103.  Right Power energy, s.r.o.

 Žilina  

 Preplatok el.en. č. 325 za 52015 -514,28   06.07.2015
 104.  Petit Press, a.s. Nitra  Inzerát na VK hl. kontrolóra  56,16   30.06.2015
 105.  CNS, s.r.o. Levice  Servis HW, SW, migrácia dát DCOM 313,56   07.07.2015
 106.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detív HMN za 62015  280,52   06.07.2015
 107.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK 62015  144,10   06.07.2015
 108.

 RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Mes. platba za el. en 7/2015  1550,-   07.07.2015
 109.  Slopvak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Za služby pevnej linky za 62015 82,69   17.7.2015 povolené inkaso
 110.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet  WiMAX 2 18,00   14.07.2015
 111.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.obj.za 2.štvrťrok 2015  125,74   14.07.2015
 112.  DREVOPIL Kolta 64  Rezivo 240,72   14.07.2015
 113.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl. za M: 0911306843 16,14   14.07.2015
 114.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky  Vývoz tko za 62015  490,83   14.07.2015
 115.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky   Vývoz VKK 145,98   14.07.2015
 116.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Zúčt.el.en.KD za 62015 -27,91   23.07.2015 
 117.  ZŠ s MŠ Čaka  Služby PL pre ŠJ za 2.Q.2015 88,66   29.7.2015 
 118.  Služby OBEC Šárovce  Vývoz tried. odpadu za 7/2015 96,79   29.7.2015
 119  MADE, s.r.o. Banská Bystrica  Systemová podpora URBIS  160,00   06.08.2015
 120.  BUONA, s.r.o. Hurbanovo  Cisterna - Fekálny Wielton 7000 l  14142,00 

 5.8.2015 spl.I

  7142,00 €

 17.9.2015 spl.II

  7000,-

 121.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt.el.en. obj.č. 270 VO 266,42   06.08.2015
 122.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt. el.en. obj. č. 325 - 56,09 

 14.08.2015

 preplatok

 123.  RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt. el.en. obj.č. 39 -402,32 

 04.09.2015

 preplatok

 124.  DOXX, s.r.o. Žilina  Stravné lístky 1625,68  06.08.2015
 125.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava

 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné 

 časopisu  112015-102016  

75,-   12.08.2015
 126.

 Slovak Telekom,a.s.,

 Bratislava

 Služby PL za 7/2015 82,66 

 18.08.2015

 povolené inkaso 

 127.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0902486434 26,26

 10.08.2015

 povolené inkaso

 128.

 

RIGHT POWER energy, s.r.o.

 Žilina 

 Mes. platba za el.en. 82015 - obecné obj.

 a VO

1550,-  12.08.2015
 129.  Školská jedáleň Čaka  Preplat.popl.za vedenie účtu ŠJ z réžie 41,30  13.08.2015
 130.  SWAN, a.s., Bratislava  Swan internet za 82015 18,00  12.08.2015
 131.

 RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el. en. za 72015 Dom kultúry 74,27  12.08.2015
 132.

 Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843 14,20  12.08.2015
 133.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky  Vývoz a ulož TKO za 72015 542,53  14.08.2015
 134. ZsVS, a.s. OZ Levice   Zisť.úniku vody z vodovod.potr. v ZŠaMŠ   81,12 

fa v reklamácii

úhrada 22.10.2015 

 135.  PT SECURITY SK Komárno   Pripoj. na pult centr.ochrany  120,00   09.09.2015
 136.  PT SECURITY SK Komárno  Bezpečnostné služby 67,74  09.09.2015
 137.  PKF, a.s. Nitra  Dopoistenie majetku DS 2,41 24.08.2015
 138.  Petit Press, a.s. Nitra  My Nitranske noviny predplatné 25,-  09.09.2015
 139.  Služby OBEC Šárovce  Vývoz tried.odpadu 82015 96,79  09.09.2015
 140.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

Preplatok spotreby el.en. za 62015 DK -451,62  04.09.2015
 141.  PKF, a.s. Nitra  Dopoistenie majetku Oplotenie cint. 1,85  14.09.2015
 142.  Komunálna poisť. Bratislava Poistenie dobrovoľnícka činnosť 6,64  09.09.2015
 143.

 Tender & Development, s.r.o.

 Bratislava

 Školenie Podpora a rozvoj vidieka 66,00  03.09.2015
 144.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Služby PL za 82015 82,46

 povolené inkaso

 18.09.2015

 145.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes. platba za M:0902486434 22,75  09.09.2015
 146.

 Zapadosl.distribučná, a.s.

 Bratislava

 Preplombovanie elektromeru AMFITEÁTER 18,84  09.09.2015
 147.  SWAN, a.s. Bratzislava  Mes.platba Swan internet 92015 18,00  09.09.2015
 148.  IB- mont, s.r.o. Čaka č.2  Stavebné práce za 82015 4296,01  09.09.2015 
 149.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Kompenzačná platba zníž.  DPH -3,24   10.09.2015
 150.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el.en. 7/2015 DK  -584,19   10.09.2015
 151.  Brantner, s.r.o. Nové  Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 8/2015 810,72   17.09.2015
 152.  PKF, a.s. Nitra   Poistenie obec. majetku 4.Q 2015 306,51   17.09.2015
 153. Slov.legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica   Over.presnosti váh v ŠJ  84,60   17.09.2015
 154.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Mes.platba za el.energiu 9/2015 1550,-   17.09.2015
 155.   Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes.platba M:0911306843 za 8/2015 14,09   17.09.2015
 156.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Mes. zúčt.el.en. za DK 82015 -509,53   02.10.2015
 157.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava 

 Zákonné poistenie Fekál 20,25   23.09.2015 
 158.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434 26,15 

 povolené inkaso

 09.10.2015

 159.

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné detí v HMN za 09/2015 253,40   02.09.2015
 160.  Služby Obec Šárovce  Vývoz tried.odpadu 92015 96,79   02.09.2015
 161.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW 60,00   08.10.2015
 162.  Školská jedáleň Čaka  Stravné zamestn.OK za 92015 132,31   08.10.2015
 163.

 Jolana Horváthová

 Palivá JOHO Želiezovce 

 Uhlie 755,56   08.10.2015
 164.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za služby PL za 09/2015 68,18 

 19.10.2015

povolené inkaso

 165.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 102015 18,00   08.10.2015
 166.  Slovak Telekom, a.s.,

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0911306843 22,49   15.10.2015
 167. CNS, s.r.o. Levice  Servis SW, eset, internet v ŠJ 73,20  15.10.2015
 168. Daffer, s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky pre deti v HMN 298,80  15.10.2015
 169. Brantner, s.r.o. Nové Zámky  Vývoz TKO za 9/2015 537,70  15.10.2015
 170. Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz VKK cintorín a č.d. 333 438,62  15.10.2015
 171.

Right Power energy, s.r.o.

Žilina 

 Vyúčt.el.en. DK za 92015 -509,92  28.10.2015
 172.

Right Power energy, s.r.o.

Žilina 

 Mes. platba za el.en. 10/2015 1550,00  15.10.2015
 173.

 ZsVS, a.s. Bratislava

 OZ Levice

 Vodné obecné objekty 80,38  15.10.2015
 174.  ZŠsMŠ Čaka  Služby PL pre ŠJ za 3. štvrťrok 2015 88,74  20.10.2015 
 175.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava

 Zák.poistné EČV LV640AD r. 2016Traktor 54,48 29.10.2015
 176.

 Západoslov.vod.spoločnosť,

 závod Levice

 Vyúčtovanie reklamovanej faktúry -15,79  27.10.2015
 177.

 Wolters Kluwer, s.r.o. 

 Bratislava

 Predplatné  r. 2016 Právo pre ROPO a OBCE 72,00  29.10.2015
 178.  Wolters Kluwer, s.r.o. 

 Bratislava

 Predplatné r. 2016 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 75,00 29.10.2015
 179.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predplatné r. 2016 Verejná správa 78,00 29.10.2015
 180.  DOXX- sl, s.r.o. Žilina  Stravné lístky 1383,09 29.10.2015
 181.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava  

 Mes.platba za M: 0902486434  27,56  povolené inkaso 9.11.2015 
 182.  Buona, s.r.o. Hurbanovo  Olej prevodovka traktora 19,44  04.11.2015
 183.  Mesto Želiezovce     SOÚ - Príspevok na obyv.r.2015 129,54  04.11.2015
 184.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW www 24,-  04.11.2015
 185.  Školská jedáleň Čaka   Stravné za 102015 pre Ok  148,03   04.11.2015
 186.  Školská jedáleň Čaka   Stravné za 102015 pre deti v HMN  279,-   04.112015 
 187.  K2-ART,s.r.o. Nitra   PD s rozp.na Multifunkčné ihrisko 600,-   10.11.2015
 188.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby PL za 102015  76,08   18.11.2015
 189.  Swan, a.s. Bratislava  Mes. platba internet 112015 18,00  10.11.2015
 190.  

 Right Power energy, s.r.o.

Žilina 

Mes.platba za el.en. za 112015 1550,00

10.11.2015

 

 191.  Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz VKK z cintorína 143,63   16.11.2015
 192.  Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 102015 509,38   16.11.2015
 193.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0911306843 14,29   16.11.2015
 194.

 RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 Vyúčt.fa el.energiu DK 102015  -220,13   19.11.2015
 195.  Abiset, s.r.o. Malacky   iKelp pre ŠJ na jeden rok  39,-   18.11.2015 
 196.  Služby, p.o. Šárovce   Vývoz triedeného odpadu za 102015  96,77   18.11.2015 
 197.  Disig, a.s. Bratislava   Kvalifik.systém.certifikát na HSM 4 roky  103,20   18.11.2015 
 198.  Abiset, s.r.o. Malacky  Konzultačné školenie ŠJ iKelp 36,00   23.11.2015
 199.

 Poradca podnikateľa

 Žilina

 Prístup na VS SR r.2016 84,00  23.11.2015
 200.  RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 El.en.VO č. 39 za 7-10/2015 -71,41   
 201.  RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 El.en. DK za 7-102015 bez vykurovania -163,09  
 202.  RIGHT Power energy,s.r.o.

 Žilina 

 El.en. VO č. 270 za 7-10/2015 175,73 23.11.2015
 203.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predpl.PRAVDA r.2016 1.polrok  76,76  2.12.2015 
 204.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba M: 0902486434  28,06   povolené inkaso spl. 9.12.2015
 205.  RVC Nitra  Členské r. 2016 150,-  1.12.2015
 206.  ZMOS Bratislava  Členské r. 2016 127,55  1.12.2015
 207.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 112015  154,58   2.12.2015
 208.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW  36,00   2.12.2015
 209.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 112015 293,48 3.12.2015
 210.  Inprost, s.r.o. Bratislava  Predpl. Obecné noviny r. 2016 67,60 3.12.2015
 211.

 Alexander Nagy

 Bardoňovo

 Uemné práce  1230,-  8.12.2015 
 212.  SWAN plus, s.r.o. Bratislava  Swan internet za 122015 18,- 10.12.2015
 213.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 112015 76,24 18.12.2015 povolené inkaso
 214.

 RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 El. en. 122015 1550,-  10.12.2015
 215.

 AlarmCOM, s.r.o.

 Želiezovce

 Servis EZS obec 86,06  10.12.2015
 216.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. pl. M: 0911306843  21,10  14.12.2015
 217.

 Ing. Magdaléna Laurová

 Nitra pre Ing.Dagmar Horáková, Štúrova 14 Nitra

 Prípravné práce k auditu IUZD,KUZ   1400,-   15.12.2015 
 218.  Brantner. s.r.o., N.Zámky   Vývoz a ulož. TKO za 112015  616,70   15.12.2015 
 219.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno   PRV 2014-20 obce 7.4 Vyprac.ŽoNFP  120,-   15.12.2015
 220.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno  PRV 2014-20 obce 7.4 Štúdia uskutoč. 1075,20   15.12.2015
 221.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno  PRV 2014-20 obce 7.2 Vyprac.ŽoNFP 120,-  15.12.2015
 222.  Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno  PRV 2014-20 obce 7.2 Štúdia uskutoč. 1075,20  15.12.2015
 223.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt. el.en. za DK - vykurovanie 112015 16,76  15.12.2015
 224.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN 122015  233,88   17.12.2015
 225.

 Štefan Baniar Printteam

 Levice 

 Informačné tabule - Park Jozefíny Sablakovej  1027,20   18.12.2015 
 226.

Ing. Dagmar Horakova

Nitra 

 Ukončenie auditu - správy IUZ, KUZ a

 overenie súladu VS s účt. záviekou kons. 

500,00   18.12.2015
 227.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt. el.en. za 112015   
 228.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 
 Vyúčt.el.en.č. 39 112015 -94,17   preplatok spl.1.1.2016 
 229.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 
 Vyúčt. el.en. č. 270 112015 59,93   29.12.2015 
 230.  RIGHT Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Vyúčt.el.en. č. 325 112015  -33,66  preplatok spl.4.1.2016 
 231.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0902486434 122015  24,17  povolené inkaso spl.5.1.2016 
 232.  CNS, s.r.o. Levice   Webhosting na rok 2016  110,40   29.12.2015 
 233.  PKF, a.s. NItra   Poistné maj. 1. štvrťrok 2016  300,86   29.12.2015 
 234.  Connect, Králov Brod  Kancelárske potreby - tlačivá  26,56   29.12.2015
 235.  Aquaplan,s.r.o. Komárno   Proj.dokument.- cesty  1280,40   29.12.2015 
 236.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK 122015  125,76   29.12.2015
 237.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 12/2015  75,97   18.1.2016 povolené inkaso
 238.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL + internet v ŠJ 4.Q 2015  88,74  11.1.2016 
 239.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843 122015  14,09   18.1.2016 
 240.

 Brantner, s.r.o. Nové

  Zámky 

 Vývoz a uloženie  TKO/2015  598,50    18.1.2016 
 241.  Brantner, s.r.o. Nové  Zámky    Vrecia na triedený odpad 122015  16,80    18.1.2016
 242.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina 

  Zúčt.fa za el.en. r. 2015 s.č. 127  -15,49 

 preplatok splat.

  27.12016

 243.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el.en. r. 2015 s.č. 7 - 284,27

 preplatok splat.

 27.1.2016

 244.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. r. 2015 s.č. 112 - 173,10

preplatok splat.

 27.1.2016

 245.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. r. 2015 s.č. 128 - 15,49

preplatok splat.

 27.1.2016

 246.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. 12/2015 s.č. 39 117,12 18.1.2016 
 247.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. 122015 s.č. 325 -28,93

preplatok splatný

 31.1.2016

 248.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa za el. en. r. 2015 s.č. 270 69,58

 18.1.2016

 249.

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 Zúčt. fa el.en. 122015 s.č. 325 vykur. 316,37  18.1.2016
 250.  

 Right Power energy, s.r.o.

 Žilina

 
 Oprava fa pod int. č. 228 7,98   18.1.2016 
 251.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné obecné obj. 4. štvrťrok 2016 77,77  18.1.2016
         
         
         
         

 

 

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2017

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.  Ajfa+avis Žilina  Publikácia pre mzdovú učtovníčku r. 2017 49,50  11.1.2017
 2.  BIO Energie, s.r.o  Odvoz BRKO R. 2017 120,00  11.1.2017
 3.  RVC Nitra  Členský poplatok RVC r. 2017  150,00  11.1.2017
 4.  CSN, s.r.o. Levice  Ročný popl.SK-NIC Čaka,webhosting a NOD 32  225,60  11.1.2017
 5.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WiMAX za 1/2017  18,00  11.1.2017
 6.  CBS, spol. s r.o. Kynceľová  Záloha na publikáciu – kniha „Tekov z neba“  286,00  11.1.2017
 7.  Slovakia energy, s.r.o. Bratislava  Zálohová platba za el.en. za 1/2017 obec.objekty  1389,00  11.1.2017
 8.  SAMNET – ISS, o.z. Zlaté Moravce  Informácie o dotáciách a grantoch pre samospr.2017  32,86  11.1.2017
 9.

 AlarmCOM, s.r.o.

 Želiezovce 

 Servis EZS  73,76   31.1.2017
 10.

 MAZY - Silvia Matušková

 Čifáre 

 Výkon činnosti VO ZŠsMŠ - telocvičňa

 - strecha, vodovodné porubue 

300,00   31.1.2017
 11.  Eurospin, s.r.o. Želiezovce  Demont. vianočných dekorov  128,81   31.1.2017
 12.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba M: 0902486434 1/2017  28,30   povol.inkaso spl.6.2.2017
 13.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 12017  156,00   7.2.2017 
 14.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 12017  103,49   7.2.2017
 15.  Premier Colsunting  Komárno  Odmena za ZoD JV 17012017-2  1195,20   7.2.2017 
 16. 

 Slovak Telekom, a.s

 Bratislava 

 Služby Pl za 12017  76,88   7.2.2017 
 17.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet 2/2017  18,00   7.2.2017
 18.  CNS, s.r.o. prev.Levice   Servis SW, úpravy www   30,00   7.2.2017
 19.

 Ing. Ľudovít Baka

 Želiezovce 

 Tonerové kazety - tlačiarne a kopírka  162,44   7.2.2017
 20.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

  Vyúčt.el.en. za 12017 Caka č. 270 85,06   16.2.2017
 21.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12017 Caka č. 39 183,52   16.2.2017
 22.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes.záloha za el.en. 22017 obecné obj. 1389,00   16.2.2017 
 23.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 12017 598,96   16.2.2017 
 24.

 Slovak Telekom a.s. 

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843 1/2017  16,28   16. 2. 2017 
 25.

 Centrálne pol&graf.služby

 Bratislava

 Tlačivá pre Matriku  18,24   16.2.2017
 26.  

Slovakia energy, s.r.o.

Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12017 Caka č. 325 874,97   16. 2. 2017
 27.

 SHR Roman Bučko

 Čaka č. 38 

 Dovoz posyp. materiálu  204,00   21.2.2017 
 28.

 Dedra, s.r.o.

 Tekovské Lužany

 Techn.podpora pri oprave telocvične 1080,00  21.2.2017
 29.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 325 1/2017 174,80  21.2.2017
 30.  Praktikpump, s.r.o. Zvolen  Obecný vodovod - čerpadlo CALPEDA 621,60  21.2.2017
 31.

 Ing. Jaroslav Čimbora

 ENERGLINE Levice 

 PD - vykurovanie OcÚ Čaka  400,00   23.2.2017 
 32.  Daffer, s.r.o. Prievidza   Školské pomôcky detí v HMN  132,80   2.3.2017 
 33.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0902486434  24,02 

 povolené inkaso

 splatné 6.3.2017 

 34.  Eurospinn, s.r.o.  Želiezovce  Oprava VO 200,53  2. 3. 2017
 35.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 2/2017 69,43  2. 3. 2017
 36.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 2/2017 53,00  2. 3. 2017
 37.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW záloha komplet rok 2016 88,80  2. 3. 2017
 38.

 DOXX-Stravné lístky

 Kálov 356, Žilina 

 Stravné lístky - nákup 1302,22   6. 3. 2017 
 39.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 22017  75,66   povolené inkaso z  účtu  spl.20.3.2017
 40.  SWAN, a.s. Bratislava   Mes.platba za internet 32017   18,00   8. 3. 2017 
 41.  PKF, a.s. Nitra   Poistné majetok splátka 2.Q 2017  300,86   8. 3. 2017 
 42.  Slovakia energy, s.r.o.   Mes.pl.za el.en. 32017   1389,00   8. 3. 2017 
 43.

  Brantner,s.r.o.

  Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 22017  657,78   16.3.2017 
 44.

  Slovak Telekom, a.s.

  Bratislava 

 Mes.platba za 02/2017  16,26   16. 3. 2017 
 45.  Komunálna poisťovňa,.a.s. Bratislava 

 Havarijné poistenie Dácia Sandero

 05/2017/04/2018 LV459DX

182,47  16.3.2017
 46.  DHRZ Želiezovce  Členské rok 2017 76,70  16.3.2017
 47.

 Ing.arch.Roland Géci

 Levice

 PD - zvýš.energet.účinnosti budovy

 Obecného úradu v Čake

3500,00  16.3.2017
 48.  RTVS Bratislava   Poplatky RTVS 558,72   23.3.2017 
 49.

 SLOVGRAM

 Bratislava 

 Poplatky RTVS za verejný prenos  zvukových záznamov  38,50   23.3.2017 
 50.

 Coteco, s.r.o.

 Bratislava 

 Zateplenie a výmena strešnej  krytiny telocvične ZŠ s MŠ Čaka  40267,86   23.3.2017 
 51.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0902486434  24,28 

 povol.inkaso spl.

 06.04.2017 

 52.

 CBS spol. s r.o.

 Banská Bystrica 

 Kniha Tekov z neba II. časť platby  365,75    30.3.2017
 53.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 270 VO 

170,54   30.3.2017
 54.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 39 VO 

 
108,59   30.3.2017 
 55.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 
 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 325 KD 

98,13   30.3.2017 
 56.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Vratislava 

 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 325 KD - vykurovanie

557,63  30.3.2017 
 57.

 Školská jedáleň  Čaka 

 Stravné detí v HMN 32017  174,00   5.4.2017 
 58.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 32017 144,10  10. 4.2017
 59.  CNS Levice  Servis SW - www stránka obce   30,00  5.5.2017 
 60.

 Gemini Group s.r.o.

 Bratislava

 Vyprac.ŽoNFP - OP Ľudské zdroje 300,00  5.4.2017
 61.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.faktúra za služby PL 32017 75,58

 povolené inkaso spl.

 18.4.2017

 62.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.el.en. za 32017 Čaka č.325  -12,36 

 preplatok splatný

 20.4.2017 

 63.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.el.en. za 32017 Čaka č.39  82,14   10.4.2017
 64.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.el.en. za 32017 Čaka č.270  152,12  10.4.2017
 65.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.platba  za el.en. za 42017   1389,00 10.-4.2017
 66.  Swan, a.s. Bratislava  Mes.platba internet za 4/2017 18,00 10.4.2017
 67.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843 16,28   19.4.2017 
 68. 

 ZsVS, a.s. Nitra

 OZ Levice 

 Vodné 1. štvrťrok 2017 obec.obj.  63,51   19.4.2017 
 69. 

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.32017 č. 325 K 350,88   19.4.2017 
 70. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož.  TKO 32017  657,37   19.4.2017 
 71.

 MAZY

 Silvia Matušková,  Čifáre 

 VO - prístupový chodník CZO Čaka 150,00   21.4.2017 
 72.

 Tomáš Mikula

 ELMIK Vráble

 Oprava rozhlasu 96,00  25.4.2017
 73.  IVES,org.pre  informatiku VS Košice  Služby SW Matrika 25,09  25.4.2017
 74.  IB mont Čaka  Spevnenie prístup.komunikácie do viníc 676,80  25.4.2017
 75.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba M: 0902486434  24,18 

 povol.inkaso z účtu

 splatné 5.5.2017 

 76.   ZMOS Bratislava

 Mimoradne členské 2017 pre služby

 DCOM 

765,00    28.4.2017
 77.  Školská jedáleň Čaka    Stravné detí v HMN 42017  121,00    4. 5. 2017
 78.  Školská jedáleň Čaka  Stravné Ok 42017 125,76   4. 5. 2017
 79.

 Ing. Oskár Kevický

 Šurany

 Posudok intenzity chovu včiel v obci Čaka 283,87  10.5.2017
 80.  

 Remek, s.r.o. Nitra

 Ročný poplatok za licenciu k SW SMOS 594,00  10.5.2017
 81.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 270  1,91   10. 5. 2017 
 82.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 39 -3,61 

 12.5.2017 preplatok

 úhrada na účet 

 83.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 325 -2,53   12.5.2017 preplatok  úhrada na účet 
 84.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 325K -13,48 

 12. 5. 2017 preplatok

 úhrada na účet 

 85.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el. energiu za  52017 1389,00    10.5.2017 
 86.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

  Mes. platba za služby PL 42017 74,96   povol.inkaso z účtu  splatné 18.5.2017 
 87.  SWAN, a.s. Bratislava   Mes. platba za internet 52017 18,00  10. 5. 2017 
 88.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843 16,28   12.5.2017 
 89.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 42017 č. 325 K  11,86   12.5.2017 
 90.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby Pl v ŠJ Čaka za 1.Q 2017  92,52   12.5.2017 
 91.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz TKOza 42017  503,12   17.5.2017 
 92.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 1-4.2017 č.127 2,86  17.5.2017
 93.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 4/2017

40,30   23. 5. 2017
 94.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 4/2017 -11,55 

 18.5.2017 prepl.pripís.

 na účet obce 

 95.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 270 za 4/2017 136,54   23.5.2017 
 96.

 DOXX - Stravné lístky

 Kálov Žilina 

 Nákup stravných lístkov pre zamestnancov  2760,18   25.5.2017 
 97.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. za M: 0902486434 a prev.

 mobil.internetu k notbooku 5/2017 

42,84   inkaso spl.6.6.2017
 98.

 Ing. Július Juhász

 GEODET Mýtne  Ludany 

 Geodet. a kartograf. práce reg. E

 p.č. 2121, 2444/1,3

450,00   2.6.2017
 99.

 EKOTEC, spol. s r.o.

 Bratislava 

 

Kontrola bezpečnosti detského

ihriska v Centr.parku obce  

193,20   2.6.2017
 100.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 52017  133,62   2. 6. 2017 
 101.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 88,00  7. 6. 2017
 102.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 5/2017 74,96

 povol. inkaso z účtu

 splatné 19.6.2017

 103.  CNS, spol. s r. o.  Servis SW a HW za 52017 180,00  7. 6. 2017
 104.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el.en. za 6/2017 1389,00  7. 6. 2017
 105.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predplatné Pravda II.polrok 2017  80,37   8. 6. 2017 
 106.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet od Swan za 62017  18,00   8. 6. 2017 
 107.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 52017 č. 325 K  - 291,041 

 preplatok splatný

 18. 6. 2017 

 108.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 52017 č. 39  - 9,73 

 preplatok splatný

 16.6.2017 

 109.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 52017 č. 325  11,92   12.06.2017 
 110.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 52017 č. 270  120,07   12.06.2017 
 111.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 52017  879,20   13.6.2017
 112.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie VKK za 52017

 

148,75 

 

 13.6.2017
 113.

 Petit Press, a.s.

 divízia týždenníkov,  o.z., Lazaretská 12

 Bratislava

 

 Inzerát na výberové konanie na  riaditeľa ZŠ s MŠ Čaka 78,00   13.6.2017
 114.  Ing. ĽUdovít Baka  EUROffice Želiezovce  Servis tlačiarní a kopírky + tonere 468,71  13.6.2017
 115.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843 za  52017  16,28   13. 6. 2017 
 116.  Prvá komunálna finančná, a.s. Nitra  Majetok poistné 3.Q 2017  300,88   29. 6. 2017 
 117.  ZsVS, a.s. Bratislava   Montáž vodovodnej prípojky na s.č.114   222,47   29. 6. 2017 
 118.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. za M: 0902486434+mobilný

 internet 

44,02   29. 6. 2017 
 119.

 OAZA CAMP SITI, s.r.o.

  Komoča 

 Účastnícky poplatok na Gastrofestival

 vo varení gulášu 

60,00   29. 6. 2017
 120.

 Tomáš Mikula - ELMIK

 Vráble 

 Oprava a doplnenie verejného rozhlasu 678,24  29. 6. 2017
 121.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. rozdielu zál.za elektrickú energiu

 k 30.6.2017

343,68  29. 6. 2017
 122.

 Školská jedáleň

 Čaka 

 Stravné detí v HMN za 62017 78,00   30. 6. 2017 
 123.

 Školská jedáleň

 Čaka 

 Stravné za OK v školstve za 62017 155,89   30. 6. 2017 
 124.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. poplatok za služby PL za 62017  79,97 

 povolené inkaso z účtu

 splatné 18.7.2017

 125.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 72017 18,00  10. 7. 2017
 126.

 Petit Press, a.s.

 Bratislava

 Inzerát na VK riaditeľa ZŠ s MŠ Čaka 78,00  10. 7. 2017
 127.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 325K za 62017 -767,18   prepl.spl. 19.7.2017 
 128.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 39 za 62017 0,60   14.7.2017
 129.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 62017 21,80   prepl.spl. 19.7.2017
 130.   

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 62017 41,92   14.7.2017
 131.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Mes.platba za el.en. za 72017 1891,00   14.7.2017
 132.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné za 2.Q 2017  143,89   14.7.2017
 133.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 62017  444,35   14.7.2017
 134.

 Slovak Telekom,  a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl.za M:0911306843  16,28   17.7.2017 
 135.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Predplatné Účtovníctvo pre ROPO a

 Obce 

98,00   17.7.2017 
 136.

 Slovak Telekom, a.s

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434

 72017

44,02

 povol.inkaso spl.

 07.08.2017

 137.

 FLORIÁN, s.r.o.

 Martin

 Vybavenie pre DHZ obce 1169,68  30.08.2017
 138.  CNS s.r.o. Levice  Servis SW - www., a PC Matrika 118,80  04.08.2017 
 139.

 MADE, s.r.o.

 Banská Bystrica

 Technická podpora URBIS 160,00  04.08.2017 
 140.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el.en.82017 257,00  04.08.2017 
 141.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en.za 72017 č. 39 -4,12   10.08.2017 
 142.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 72017 č. 325 -11,35   10.08.2017   
 143.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava                     

 Vyúčt. el.en. za 72017 č. 270 30,31   10.08.2017 
 144.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 82017  18,00   22.08.2017
 145.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby PL  za 72017 74,96 

 povol.inkaso

 splatné 18.8.2017

 146.

 Slovakia Energy, a.s.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 72017 č. 325 K -811,18  10.08.2017
 147.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 72017 472,14  23.08.2017
 148.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843  za  72017 16,28   22.08.2017 
  149.

 COOP servis, spol s r.o.

 Nové Zámky 

 Oprava el.sporáka v ŠJ   254,38   23.08.2017 
  150.

 IJK Consulting, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyprac. a podanie ŽoNFP  (BRKO)  600,00   23.08.2017
  151.

 Dolnohronské rozvojové

 partnerstvo OZ

 Želiezovce

 Členský príspevok rok 2017  382,50  22.08.2017
 152.

 Petit Press, s.r.o.

 Bratiskava

 My Nitrianske predplatné

 372017 - 382018

25,00  23.08.2017
 153.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434 za  82017  44,17

 povol.inkaso splatné

 6. 9. 2017

 154.  IB mont, s.r.o. Čaka   Prístupový chodník do CZO  7862,22   31.8.2017 
 155.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 82017 75,00

 povol.inkaso splatné 

 18.9.2017

 156.  Slovakia Energy  Bratislava  Mes. zál. na el.en.92017 - obec.objekty 257,00  7.9.2017
 157.  TFA SK, s.r.o. Vráble  Oprava váh - výmena závaží v ŠJ 196,00  7.9.2017
 158.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Sada tonerov do tlač. HP CF  190,80   11.9.2017 
 159.  SWAN, a.s. Bratislava  Mes.platba za swan inetrnet 9/2017 18,00  11.9.2017 
 160.  IB mont, s.r.o. Čaka č.2   Oplotenie OcÚ časť medzi 112-113 1823,11  12.9.2017
 161.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 270 222,53  12.9.2017
 162.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 325 106,49  12.9.2017
 163.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 325 237,82  12.9.2017
 164.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 39 284,35  12.9.2017
 165.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.faktúra za M: 0911306843

 za mesiac 8/2017 

16,28   12.9.2017
 166.

 Sanovet, s.r.o.

 Nové Zámky

 Deratizácia ver. priestr. 59,40   14.09.2017
 167.

 Slov.legálna metrológia

 Banská Bystrica

 Kalibrácia meradiel v ŠJ pri MŠ ZŠ 85,20   14.09.2017
 168.

 Prvá komunálna  finančná, a.s. Nitra 

 Poistné majetok 4. Q 2017   300,86   19.9.2017
 169.  

 Slov.legálna metrológia

 Banská Bystrica

 
 Overenie váh v Školskej jedálni 84,60   19.9.2017
 170.  

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 
 Vývoz a uloženie TKO za 8/2017 475,13   19.9.2017
 171.  Vodamont, s.r.o. Čaka   Rekonštrukcia vyk.systému OcÚ Čaka  1500,-   20.9.2017
 172.

 PROSPEKT spol s r.o.

 Nové Zámky

 Drtenie betónu Dielne ZŠ s MŠ 847,20    26.9.2017 
 173.   

 PROSPEKT spol s r.o.

 Nové Zámky

 Spracovanie, odvoz a ulož. staveb. odpadu ZŠsMŠ Dielne a dom s.č. 64 3855,60   26.9.2017 
 174.

 Magic print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner do tlač. Miladka 34,80  3.10.2017
 175.  Školská jedáleň Čaka  Stravné zamestn. OK za 9/2017 133,62  3.10.2017
 176.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 9/2017 50,40  3.10.2017
 177.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0902486434 za 9/2017 46,84 povol. inkaso spl. 12.10. 2017
 178.

 DOXX - SL, spol s r.o.

 Žilina

 Stravné lístky 1870,67  3.10.2017
 179.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el.en. za 10/2017 257,-  3.10.2017
 180.

 Verlag dashöfer, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné vzory smerníc  145,.  3.10.2017
 181.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 10/2017  18,00   9.10.2017 
 182.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 9/2017  74,99 

 povol.inkaso z účtu

 splatné 18.10.2017

 183.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predplatné "PORADCA 2018"   58,80   9.10.2017 
 184.

 Kosztolányi Gabriel

 GEODET Levice 

 GP - Multifunkčné ihrisko

 Polohopis a výškopis zameranie pre   verejné parkovisko  

600,00   10.10.2017
 185.

 VODAMONT, s.r.o.

 Čaka č. 139 

 Vyúčt.prerábky kotla a vykurovania OcÚ

 - doplatok 

1537,66   13.10.2017
 186.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 92017 Čaka č. 325  244,68   10.10.2017
 187.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za  92017 Čaka č. 325 146,27   13.10.2017 
 188.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 9/2017 Čaka č. 270 252,41   13.10.2017
 189.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 9/2017 Čaka č. 39  344,05   13.10.2017
 190.

 Daffer, s.r.o.

 Prievidza 

 Školské pomôcky detí v HMN - ZŠ  49,80   13.10.2017
 191.

 Daffer, s.r.o.

 Prievidza  

 Školské pomôcky detí v HMN - MŠ  16,60   13.10.2017
 192.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné za 3.Q 2017 obecné objekty   86,85   13.10.2017
 193.

 Union poisťovňa, a.s.

 Bratislava  

 PZP 2018  - Dácia, Mercedes, ZETOR a   príves Fekál  181,00   13.10.2017
 194.

 Kominárstvo

 Marián Vyskok

 Pohronský Ruskov 

 Kontrola a  čistenie komínov Obecný   úrad a Obecná bytovka   30,00   13.10.2017
 195.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843  16,28   13.10.2017 
 196.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 9/2017  499,05   13.10.2017 
 197.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava  

 Mes. platba za M: 0902486434  46,68   povolené inkaso z účtu splat. 6.11.2017 
 198.

 MONTECHNZ, s.r.o.

 Nové Zámky

 Dodávka a montáž dverovej zostavy na   Dome smútku

3600,00  31.10.2017
 199.   

MONTECHNZ, s.r.o.

 Nové Zámky

 Dodávka a montáž žaluzii v Dome smútku 532,00   31.10.2017
 200.  

GEODET

 Ing. Július Juhász

 Mýtne Ludany 

 

Vytýčenie vlastn.hranice reg. E medzi   pozemkami  p.č. 2438/2,2442/2 a 2444/2

 k.ú. Čaka 

276,00    31.10.2017 
 201.

 Školská jedáleň

 Čaka 

 Stravné OK ZŠsMŠ Čaka za 10/2017  155,89   6.11.2017 
 202.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Predpl.r.2018 - PRÁVO PRE ROPO A OBCE  77,40   6.11.2017 
 203.  CNS, s.r.o. Levice   SW MS Office, BAG HP, myš, servis SW na   PC a NB2x  535,20   6.11.2017 
 204.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za služby PL 10/2017 86,16 

 povol.inkaso spl.

 20.11.2017

 205.  Swan, a.s. Bratislava   Swan internet za 11/2017   18,00   6.11.2017
 206.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Mes. zál. za el.en. 11/2017  257,00   6.11.2017 
 207.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za M: 0911306843 za 10/2017  16,28   14.11.2017 
 208.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie VKK 2x 287,01  14.11.2017
 209.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO 10/2017 759,16  14.11.2017
 210.

 Slovakia Energy,   s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 10/2017 Čaka č. 39 389,82  14.11.2017
 211.  

 Slovakia Energy,   s.r.o., Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 10/2017 Čaka č. 325K  555,48   14.11.2017
 212.  Slovakia Energy,   s.r.o. Bratislava  Vyúčt.el.en. za 10/2017 Čaka č. 270 271,81   14.11.2017 
 213.

 Slovakia Energy,

 s.r.o., Bratislava 

 Vyúčtovanieel.en. za 10/2017 Čaka č. 325   91,14   14.11.2017 
 214.  Abiset, s.r.o. Malacky   iKelp Školská jedáleň Čaka - ročná aktualiz.  49,,-   14.11.2017 
 215.

 Green ICE, L.S.

 Las Rozas de Madrid

 SPAIN 

 LED trubice pre verejné osvetlenie  303,20   21.11.2017
 216.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka

 Oprava komína v obecnej bytovke 472,14  24.11.2017
 217.

 Buona, s.r.o.

 Hurbanovo

 Mastergold 15W-40 pre fekál 43,80  24.11.2017 
 218.

 Ing. Ladislav Lauro

 Nitra

 Prípravné práce  pre audity za rok 2016 950,00  24.11.2017  
 219.  Ing.Dagmar   Horáková Nitra

 Audity IÚZ, KÚZ a overenie súladu 

 s  Konsolidovanou výročnou správou

 rok 2016

  

950,00  24.11.2017 
 220.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. faktúra za M: 0902486434  52,00   povolené inkaso z účtu   splatné7. 12.2017 
 221.  ZMOS Bratislava   Členské ZMOS r. 2018  123,75   6.12.2017
 222.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA na 1. polrok 2018 80,80  6.12.2017
 223.  ZO RVCS Nitra  Členské RVC Nitra rok 2018 150,00  6.12.2017
 224.

 Inprost, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné rok 2018 Obecné noviny 67,60  6.12.2017
 225.  ZŠsMŠ Čaka  Telekom.popl.PL za 3.Q 2017 v ŠJ Čaka 92,52  4.12.2017
 226.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 11/2017 151,96  4. 12. 2017
 227.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 112017 87,00  4.12.2017
 228.  Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava  Mes. fa za el.en. 122017 - záloha 257,00  6.12.2017
 229.

 Slovak Telekom. a.s.

 Bratislava

 Mes. fa za služby PL za 112017 95,28

 povolené inkaso z účtu

 splatné 18.12.2017

 230.

 Slovakia energy

 s.r.o. Bratislava 

 Vyúčt.el.en.za 112017 Čaka č. 270 286,00  6.12.2017
 231.

 Slovakia energy

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112017 Čaka č. 325 103,16  6.12.2017
 232.

 SWAN,.a.s.

 Bratislava

 Swan internet 122017  18,00   15.12.2017
 233.  PKF, a.s. Nitra

 Poist.zodp.za škodu spôsobenú prev.mot. 

 vozidiel - flotilová zmluva r. 2018

181,00  15.12.2017
 234.  PKF, a.s. Nitra  Poistenie majetku splátka 1.štvrťrok 2018 300,86  15. 12. 2017
 235.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Montáž vodovod.príp.Čaka č. 232 224,89  15.12.2017
 236.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112017 Čaka č. 39 430,46  15.12.2017
 237.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112017 Čaka č. 325 962,39  15.12.2017
 238.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce

 Montáž vianočných dekorov a oprava VO 326,82  15.12.2017
 239.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0911306843 za 112017 16,28  15.12.2017
 240.

 Poradca podnikateľa

 Žilina  

 Ročný prístup VS SR rok 2018  96,00   15.12.2017 
 241.  Mesto Želiezovce 

 Príspevok na chod Spoločného obecného

 úradu - prenes výkon ŠS rok 2017 

130,05   15.12.2017 
 242.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 112017  553,01   15.12.2017 
 243.

 Union poisťovňa, a.s.

 cez PKF Nitra 

 Poistné zodp.za škodu spôsobenú prev.

 mot.vozidla - has.príves LV204YO r.2018 

18,00   15.12.2017 
 244.  

 Union poisťovňa, a.s.

 cez PKF Nitra 

 

 Poistné zodp.za škodu spôsobenú prev.

 mot.vozidla - has.príves LV204YO r.2017 

0,79   15.12.2017 
 245.  ZŠsMŠ Čaka   Uhlie čierne ekohrášok pre OcÚ  451,03   15.12.2017 
 246.

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné detí v HMN za 122017  73,00   20.12.2017 
 247.

 MANNET, spol s. o.

 Madunice

 Záloha na nákup traktora zn. ZETOR

 MAJOR  80 

12000,00   22.12.2017 
 248.

 Premiér Colsunting

 EU, s.r.o. Komárno 

 ŽoNFP - ZoD JV-02122015-7 Podopatrenie:   7.2 Výstavba a rekonštr.miest.komunikácií  6594,01   22.12.2017 
 249.

 Slovak Telekom,

 a.s. Bratislava 

 Mes.popl. za M:0902486434  71,21   povolené inkaso splatné 8.1.2018
 250.  Školská jedáleň   Čaka   Stravné za 122017  pre OK  115,28   09.01.2018 
 251.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 12/2017 94,98 povolené inkaso z účtu splatné 18.1.2018
 252.  Slovakia energy,  s.r.o. Bratislava  Vyúčt.el.en. č. 128 za rok 2017 10,90 09.01.2018
 253.  Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava  Vyúčt.el.en. č. 127 za rok 2017 prepl. -31,22  splat.17.1.2018
 254.  Slovakia, energy,   s.r.o. Bratislava   Vyúčt.el.en. č. 7 za rok 2017 prepl. -62,74  splat. 17.1.2018
 255.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 148 za rok 2017 prepl. -25,67  splat. 18.1.2018 
 256.

 Slovakia energy, 

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 112 rok 2017 prepl. -14,96  splat. 18.1.2018
 257.  ZŠ s MŠ Čaka  Popl. za služby PL v ŠJ za 4.Q 2017 92,52  09.01.2018 
 258.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava 

 Vyúčt. el.en. č. 325K za 122017  1296,07   10.01.2018 
 259.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en.č. 270 za 122017 283,63  10.01.2018
 260.

 Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 122017 137,10  10.01.2018
 261.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el. en č. 39 za 122017 468,42  10.01.2018
 262.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.poplatok za M:0911306843 122017 16,28  11.01.2018
 263.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 12/2017  585,52   15.1.2018 
 264.

 ZsVS, a.s. OZ

 Levice

 Za vodu v obec.obj. za 4.Q 2017  34,99   15.1.2018 
         
         
         

 

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2016

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Suma za fa v € Uhradené dňa
   1.  Poradca, s.r.o. Žilina Predplatné Poradca r. 2016      49,80  13.1.2016 
   2.  Ajfa+avis Žilina Publikácia pre mzdovú učtovníčku r. 2016 49,50 13.1.2016
   3.  Lyreco CE,SE Bratislava Tonere Samsung MLT HP 1010 71,86 13.1.2016
   4.  Samnet - ISS, o.z. Zl.Moravce Inform.služby dot.a granty r. 2016 32,86 13.1.2016
   5.  RIGHT Power, s.r.o. Žilina Mes.platba za el.energiu 1/2016 1389,00 13.1.2016
   6.  SWAN, a.s. Bratislava Internet WiMAX Swan 1/2016 18,00 13.1.2016
   7.  BIO energie, s.r.o. Veľké Lovce Odvoz biolog.odp. zo ŠJ Čaka r. 2016 120,00 13.1.2016
   8.  Eurospin, s.r.o. Želiezovce Demont.vianoč.výzd.a oprava VO 245,08 20.1.2016
   9. Školská jedáleň Čaka Stravné detí v HMN 1/2016 196,20 8.2.2016
 10. Školská jedáleň Čaka Stravné OK za 1/2016 113,97 8.2.2016
 11. Zsl.vodár.spol.,a.s. Levice Montáž vodomeru 32,51 8.2.2016
 12. DOXX-SL, s.r.o. Žilina Stravné lístky 2436,72 5.2.2016
 13. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mes.platba M: 0902486434 1/2016 26,15 9.2.2016 -inkaso
 14. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mes.platba za služby PL 1/2016 74,53 18.2.2016 inkaso
 15. SWAN, a.s. Bratislava Internet WiMAX Swan 2/2016 18,00 8.2.2016
 16. RIGHT Power, s.r.o.Žilina Mes.platba za el.energiu 2/2016 1389 12.2.2016
 17. Slovak Telekom,a.s. Bratislava Mes. platba za M: 0911306843 14,09 12.2.2016
 18. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vývoz a ulož. TKO za 1/2016  569,71 12.2.2016
 19. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vývoz a ulož. VKK 12016 z cintorína 144,30 12.2.2016
 20. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vrecia na plasty - nákup 8,40 12.2.2016
 21. RIGHT Power, s.r.o. Žilina  El.en. za 12016 s.č. 270  17,92  16.2.2016 
 22. RIGHT Power, s.r.o. Žilina El.en. za 12016 s.č. 39   98,90  16.2.2016 
 23. RIGHT Power, s.r.o. Žilina El.en. za 12016 s.č. 325 60,13  16.2.2016 
 24. RIGHT Power, s.r.o. Žilina El.en. za 12016 s.č. 325 - vykurovanie   676,32  16.2.2016 
 25. EkonSpo Žilina  Poštové poukážky pre ŠJ z réžie 35,04  16.2.2016 
 26. RTVS Bratislava  Za služby poskyt.verejnosti RTVS              56,83 19.2.2016 
 27. MAZY Silvia Matušková Čifáre  Služby pri VO na Multifunkčné ihrisko  700,00  19.2.2016 
 28.  Eurospinn,s.r.o. Želiezovce Demont.vian.výzdoby  90,83  1.3.2016 
 29. Slovak Telekom, a.s. Bratislava  Mes.platba za M: 0902486434  33,35  9.3.2016 
 30. Združenie obcí RVCS Nitra  Účtov.súvzť.v samospráve 2016  28,50  1.3.2016 
 31. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 22016  184,00  1.3.2016 
 32. Školská jedáleň Čaka Stravné OK za 22016 103,49 1.3.2016
 33. CNS Levice Servis SW a HW, migrácia údajov 157,20  10.03.2016
 34. Motel ARD Veselá Strava voľby NR SR 81,00  10.03.2016
 35. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 325  43,81  14.03.2016
 36. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 270 9,92  14.03.2016
 37. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 39 35,21  14.03.2016
 38. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 325 AKU 407,81  14.03.2016
 39. Right Power, a.s. Žilina Mes.platba za el.en. 32016 obec.objekty 1389,00  14.03.2016
 40. Slovak Telekom,a.s. Bratislava  Služby PL za 22016  75,60  povol.inkaso 18.3.2016 
 41. SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 32016  18,00   14.03.2016
 42. Slovak Telekom,a.s. Bratislava  Mesačná platba za M: 0911306843      14,09   14.03.2016
 43. Sloboda zvierat Bratislava Umiestn.túl.psíka do útulku 66,00  14.03.2016
 44. Brantner, s.r.o.Nové Zámky Vývoz a ulož. TKO za 22016 802,19  14.03.2016
 45. Brantner s.r.o. Nové Zámky Vrecia na triedený odpad 16,80  14.03.2016
 46. Daffer,s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky detí v HMN 182,60  14.03.2016
 47. Alexander Nagy Bardoňovo  Zemné práce  600,00   23.3.2016
 48. IB mont, s.r.o. Čaka č. 2  Spevnená plocha pri multifunkč.ihrisku  1260,43   23.3.2016
 49. PKF, a.s. Nitra   Poistenie majetku 2.štvrťrok 2016  300,86   23.3.2016
 50. Slovgram Bratislava  Za ver.šírenie zvuk.zázn.umelec.výk.  38,50   23.3.2016
 51.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava 

Mes.platba za M: 0902486434  25,13 

povolené inkaso

spl.11.4.2016 

 52. Funny Spost SK Nitra  Výstavba Multifunkčného ihriska  52985,14  29.3.2016 
 53. Školska jedaleň Čaka Stravné detí v HMN za 32016 139,20  6.4.2016 
 54. Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 32016  145,41  6.4.2016 
 55.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislva 

Služby PL za 3/2016  75,88 

povolené inkaso

spl. 18.4.2016 

 56. ZŠ s MŠ Čaka  Služby PL za 1.Q 2016 v ŠJ  88,74  7.4.2016 
 57.  Right Power, a.s. Žilina Mes.platba za el.en. 4/2016  1389,00  11.4.2016 
 58.  Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. 3/2016 DK - vykur. 432,81  11.4.2016 
 59.

 Ing. Ľudovít Baka

 EUROffice Želiezovce

 Servis tlačiarní a kopírky  88,66  11.4.2016 
 60.  Brantner s.r.o. Nové Zámky Vrecia na triedený odpad  8,40  11.4.2016 
 62.  Brantner s.r.o. Nové Zámky Vývoz VKK z cintorína  201,09  11.4.2016 
 63.  Brantner s.r.o. Nové Zámky Vývoz TKO za 3/2016  641,85  11.4.2016 
 64.  

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava 

 Mes.platba M:0911306843 14,20   14.4.2016 
 65. Right Power, a.s. Žilina  Mes.vyúčt.el.en. Čaka č.325 za 32016 5,53   14.4.2016
 66. Right Power, a.s. Žilina   Mes.vyúčt.el.en. Čaka č.270 za 32016 5,15  14.4.2016
 67. Right Polwer, a.s. Žilina   Mes.vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 32016  14.00   14.4.2016
 68. Khabisy, s.r.o. Vlková 131   PD - Moderniz. AB Čaka  6700,00   14.4.2016 
 69. Poradca s.r.o. Žilina   Súvzťažnosti pre VS  14,00   14.4.2016
 70. Kosztolányi Alexander - geodet.práce Levice   Zameranie polohopis a výškopis  240,00   14.4.2016
 71. ZsVS, a.s. Levice 

 Vodné za 1. Q 2016 

 obj. číslo 8, 112, 325 

73,89   20.4.2016 
 72. Magic Print, s.r.o. Bratislava    Sada far. tonerov pre HP Terka   208,80   20.4.2016
 73.

Komunálna poisťovňa, a.s.

Bratislava   

 Havar.poistné LV 459 DX

 Dácia Sandero  

172,46   20.4.2016 
 74. ZsVS, a.s. Levice    Vodné 1. Q 2016 obj.č. 193  33,71   20.4.2016 
 75.

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica

 Potvrdenie NATURA 2000 35,00   27.4.2016
 76.  Milan Prajdák, Dobrá Niva  Has.prístr.,hydrant.had.prúdnica  135,00   27.4.2016
 77.  Slovak Telekom, a.s. Bratislava   Mes. platba za M: 0902486434 24,20  27.4.2016
 78.  Magic Print, s.r.o.Bratislava  Sada tonerov Konica Minolta MC  148,32  27.4.2016
 79.  DOXX - Sttravné lístky Žilina  Stravné lístky 2841,04  28.4.2016
 80.

 Progeos Ing. Ján Predajniansky

 geodetická kanc. Levice

 Geodet.zameranie poz. pre prípr.  PD na Zberný dvor 

390,-   3.5.2016
 81.  Ives, OPI VS Košice   IS pre Matriku  25,09   3.5.2016 
 82.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 42016  149,34   3.5.2016 
 83.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 42016  213,00   3.5.2016 
 84.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW   60,00   3.5.2016
 85.  Aquaplan, s.r.o. Komárno  PD Chodník pri ceste I/75   390,00   4.5.2016
 86.  Right Power,s.r.o. Žilina   Mes.pl.za el. en. 52016 obec.obj.  1389,00    4.5.2016 
 87.  Slovak Telekom,a.s.Bratislava   Mes.platba za služby PL 4/2016 77,05 

povolené inkaso

spl.18.5.2016 

 88.  Ultima Ratio,a.s. L. Mikuláš  VO zníž.energet.náročnosti AB   2531,40   09.05.2016 
 89.  Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. Čaka č. 148  -8,82   spl.19.5.2016 
 90.  SWAN,a.s. Bratislava   Internet Swan  18,00   09.05.2016 
 91.  Slovak Telekom,a.s.Bratislava   Mes.platba za M: 0911306843  14,20   13.5.2016
 92.  Right Power, a.s., Žilina  Vyúčt.el.en.za 42016 č. 325 -15,72  spl.25.05.2016
 93.  Right Power, a.s., Žilina   Vyúčt.el.en. za 42016 č. 270 -3,91  spl. 25.05.2016
 94.  Right Power, a.s., Žilina  Vyúčt.el.en. za 42016 č. 39 -29,48  spl. 25.05.2016
 95.  Right Power, a.s., Žilina    Vyúčt.el.en. za 42016 č. 325 - vykur. 19,77  13.5.2016 
 96.  Brantner s.r.o. Nové Zámky  Vrecia na TO za 42016 8,40  13.5.2016 
 97.  Brantner s.r.o. Nové Zámky  Vývoz TKO za 42016

609,32 

13.5.2016 
 98.  Kestler, s.r.o. Bratislava   Servis Dácia  156,34  13.5.2016 
 99.  Union poisťovňa,a.s.Bratislava   Zák.poist.zodpov.za škodu Dácia  27,50  13.5.2016 
100.

 Connect - Ing.Zsolt  Marczibal

 Králov Brod

 Tlačivá 52,00  18.05.2016
101.   Remek,s.r.o. Nitra  Ročný poplatok za užív. SW  501,89   18.05.2016 
102. 

 

Dedra Group,s.r.o. Tek. Lužany  

Projekčné práce - Jednostupňový projekt úprav Kultúrneho domu v Čake   3396,00    23. 05. 2016 
 103.

Ing. Radmila Drevaňová

Tek. Lužany 

 Pohostenie - otvorenie Multifunkčného ihriska Čaka  272,52   03.06.2016
 104.   Slovak Telekom, a.s. Bratislava   Za služby mobil siete M: 0902486434 32,64  povol.inkaso spl.9.6.2016 
 105.  Ultima Ratio Lipt.Mikuláš   Realiz.VO - Zniž.energ.nár.AB - otv.obálok  1771,98   22.9.2016
 106.  Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava   Poistné MOS  3,25   03.06.2016 
 107. CNS, a.s. Levice   Servis SW 52016 24,00   08.06.2016
 108.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 52016  153,27   07.06.2016
 109.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 62016 227,16   07.06.2016
 110.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 2. polrok 2016 75,95  08.06.2016
 111.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 52016 75,94 20.06.2016 povolené inkaso
 112.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet Swan za 62016 18,00 10.6.2016
 113.  Okresný súd Levice  Súdny popl. k výk. rozhodnutia PR  77,00  10.6.2016
 114.  ARDOX SK, s.r.o. Levice  Pečiatky obce 71,15   13.6.2016
 115.  Right Power,a.s. Žilina  El. en. za 62016 obecné objekty        1389,00   13.6.2016
 116.  Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 52016 Čaka č. 270

132,06

 13.6.2016
 117.  Right Power,a.s. Žilina  Vyúč.el.en. za 52016 Čaka č. 39 8,82   13.6.2016
 118.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 52016 Čaka č. 325  4,39  13.6.2016
 119.  Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 52016 Čaka č. 325 - K -330,69 

 24.6.2016

 preplatok

 120.  Sanovet Nové Zámky   Derat.prostr.  63,00   13.6.2016 
 121.  PKF, a.s. Nitra  Poistné za majetok 3. štvrťrok 2016 300,86   13.6.2016
 122.  Brantner Nové Zámky  Vrecia na triedený odpad máj 2016 4,20   13.6.2016
 123.  Brantner Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 52016    555,68   13.6.2016
 124.  Brantner Nové Zámky  Vývoz VKK 246,83   13.6.2016
 125.

 Západosl.distribučná

 Bratislava

 Fa za pripojenie do energet. siete  209,70   22.06.2016 
 126.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.pl.za M: 0911306843 14,29   22.06.2016 
 127.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner - kopírka, kanc.papier  65,40   22.06.2016 
 128.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby MO: 0902486434  37,92    povol inkaso spl.11.7.2016 
 129.

 Ing. Mária Dolníková

 MD Projekt, Levice 

Vyprac.prokektovej dokumentácie na Zberný dvor ČAKA  I. časť fakturácie 1952,-  30.06.2016 
 130.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 62016  175,54  4.7.2016 
 131.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 62016  203,20  4.7.2016 
 132.  CNS,s.r.o. Hronovce   Servis SW 62016  85,20  4.7.2016 
 133.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 6/2016  85,68 

povolené inkaso

spl.18.7.2016 

 134.  Swan, a.s. Bratislava   Internet Swan 72016  18,00  11.07.2016 
 135.  Right Power,s.r.o. Žilina   Zál.za el.en. 7/2016  1389,00  11.07.2016  
 136.  Komunálna poisťovňa. a.s. Bratislava   Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť  6,64  11.07.2016 
 137.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za M: 0911306843  19,86   20.7.2016 
 138.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 325  -1,26 

 prepl.splatný

 26.7.2016

 139.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 325K -406,18 

 prepl.splatný

 26.7.2016 

 140.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 270 116,06   20.7.2016 
 141.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 39 -23,59 

 prepl. splatný

 26.7.2016

 142.  

 Komunálna posť.,a.s.

 Bratislava

 Zák poist.za škodu spôsob. motor.vozidlom pre EČV LV912YO - cisterna fekál  20,25   20.7.2016 
 143.   ZsVS,.a.s. OZ Levice  Vodné 2.Q 2016 obecné obj.  111,49   20.7.2016
 144.   Brantner s.r.o. N. Zámky  Vývoz VKK č. 207  163,35   20.7.2016 
 145.   Brantner, s.r.o. N. Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 62016  628,16   20.7.2016
 146.   Brantner, s.r.o. n Zámky  Vrecia sep.zber 62016 8,40   20.7.2016 
 147.  Eurospinn,s.r.o.,Želiezovce  Oprava VO a opilov.stromov  168,47  20.7.2016 
 148.  OZ DRP Želiezovce  Členské ročník 2016 Dolnohronské rozv.partnerstvo 77,60   20.7.2016
 149.  ZsVS, a.s. OZ Levice

 Vyjadrenie k úz. a staveb.konaniu

 Zberný dvor Čaka

16,56   20.7.2016
 150.

 RM Gastro Jaz, s.r.o.

 Prevádzka Nitra

 Výdajný vozík s gastronádobami pre ŠJ 910,28   20.7.2016
 151.  Wolters Kluwer Bratislava   Predpl.Úctovníctvo ROPO a OBCÍ 79,80    10.8.2016
 152.  LADYSPED, s.r.o. N.Baňa  Poškodené sklo ZC136BE - PU spoluučasť 33,19    10.8.2016
 153.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 72016 80,65    18.8.2016 - povolené inkaso
 154.  CNS, spol.s r.o. Levice  Internet prepoj.KD-OU,servis SW, router 519,00    10.8.2016
 155.  MADE, spol. s r.o.  B.Bystrica   Systémová podpora URBIS  160,00    10.8.2016 
 156.

 Ing. Mária Dolníková

 MD Projekt   Levice

 Zberný dvor Čaka sprac.PD 2. časť fakrur.  2928,00     10.8.2016
 157.   Right Power, a. s. Žilina   Oprava dokl.1215010606 z r. 2015  -1,63  

Návratok splat.

 11.8.2016

 158.  Poradca , s.r.o. Žilina  Predplatné Poradca r. 2017 49,80   10.8.2016
 159.  Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 72016 Čaka č. 325 11,98   10.8.2016
 160.   Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 7/2016  Čaka č. 39 -,386 

Návratok splat.

19.8.2016

 161.

 Slovakia energy, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za el.en. 8/2016 1389,00    10.2016
 162.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. pl. za M: 0902486434 24,18  9.8.2016 - povolené inkaso
 163.   SWAN,. a.s. Bratislava  Internet SWAN na 8/2016 18,00   10.8.2016
 164.  MD Projekt Levice   Vyprac. projekt.dokument. Kompostovisko  700,00   23.08.2016
 165.

 Ultima Ratio spol. s r. o.

 Liptivský Mikuláš

 ŽoNFP "Zniž.energ.náročnosti AB v obci  Čaka"  - spracovanie a podanie  4200,00   22.9.2016
 166.  

 Ultima Ratio spol. s r. o.

 Liptivský Mikuláš

 Vyprac. a predlož. Žiadosti o NFP "Kompostáreň na zhodnoc.biolog.rozlož.odp. 4200,00   22,9.2016
 167.  Right Power, s.r.o. Žilina Mes.vyúčt.el.en.72016  Čaka č. 270 122,88  23.08.2016 
 168.  Right Power, s.r.o. Žilina Mes.vyúčt.el.en. 72016 Čaka č. 325  -406,18 

prepl.splatný

24.08.2016

 169.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843 za 72016 16,28   23.08.2016 
 170.

 Brantner, s.r.o.,

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož TKO za 72016 593,20   23.08.2016
 171.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož. odp. VKK - vyst.refund.fa  139,34  23.08.2016
 172.  Štátna ochrana prírody SR

 Vystavenie Potvrd. NATURA 2000 pre 

 podanie ŽoNFP  projekt "Kompostovisko"

35,00  23.08.2016 
 173.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL v ŠJ Čaka   88,74   30.8.2016 
 174.   Petit Press, a.s. Bratislava  MY Nitrianske noviny predpl. 36/2016-2017  25,00   30.8.2016 
 175.  Florian, s.r.o. Martin   OOP a prac. pom.a náradie pre DHZO  Čaka  806,32   28.8.2016 
 176.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Sluýby PL 7/2016  24,02  povol.inkaso spl. 9.9.2016 
 177.  Poisťovňa Union  Bratislava   Zák. poistné Mercedes LV924EX -  alikv.časť  32,97  31.8.2016  
 178.   Poisťovňa Union  Bratislava   Zák.poistné Wielton cist. LV912YO -  alikv.časť 5,00   31.8.2016 
 179.   DOXX-SL Žilina    Stravné lístky  1544,82   31.8.2016 
 180.

 Sádovská Ľubomíra

 Čaka č. 3 

 Čistiace prostr. pre ŠJ Čaka - úhrada z

 réžie 

132,29    7.9.2016
 181.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 8/2016  75,19 

 povol.inkaso

 19.9.2016 

 182.  Swan, a.s  Bratislava   Internet Swan za 92016 18,00   19.9.2016 
 183.

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 39  30,42    19.9.2016 
 184.  

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 325 8,53    19.9.2016
 185.   

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 270 140,89    19.9.2016
 186.  

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 325K - preplatok -406,18 

  uhr.23.9.2016

prepl.splat.26.9.2016

 187

 

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

Mes.platba za el.en. 92016 obec.obj. 1389,00   19.9.2016
 188.  

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za M:0911306843  16,28   19.9.2016
 189.  Krajský súd Bratislava  PHM - Mercedes v zmysle Darov.zmluvy 76,80   19.9.2016 
 190.  Brantner, s.r.o. N. Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 82016 537,10  19.9.2016
 191.

 Prvá komunálna fin. a.s.

 Nitra 

 Poistné majetok4.2016 300,86   29.9.2016
 192.  Martinus.sk, s.r.o. Martin  Knihy pre ZŠ - rozvojový projekt  2500,00   23.9.2016
 193.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. za M: 0902486434 za 9/2016 24,18 

 povol.inkaso

 10.10.2016 

 194. 

 Ing. Ľ.Baka EUROffice

 Želiezovce

 Servis kopírky a tlačiarní 146,64   29.9.2016
 195.  IKAR, a.s. Bratislava   Knihy - projekt ZŠ 5= spoluúčasť  125,00   5.9.2016  
 196.  Školská jedáleň Čaka    Stravné OK za 92016  103,49   5.9.2016 
 197.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN 92016  114,00   5.9.2016 
 198.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 9/2016 75,84 

 povol.inkaso spl.

 18.10.2016

 199.

 Jolana Horváthová

 Palivá JOHO Želiezovce 

 Hnedé úhlie tr. A kocka  702,35   7.10.2016 
 200.  Mountfield SK, s.r.o.  Martin, prev. Nové Zámky   Motorová píla GS 520  355,00   7.10.2016 
 201.  Swan, a.s. Bratislava   Swan internet za 10/2016  18,00   12.10.2016
 202. 

 Daffer spol. s r.o.

 Prievidza 

 Školské potreby pre deti zo SZP 116,20  12.10.2016
 203. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. popl. za M: 0911306843 16,28  12.10.2016
 204.

 Slovakia Energy s.r.o.

 Bratislava

 Mes.platba za el.en. 10/2016 1389,00  12.10.2016
 205.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné 7-9/2016 79,07  12.10.2016
 206.  ZŠsMŠ Čaka  Služby PL za 3.Q 2016 v ŠJ - z réžie 88,74  12.10.2016
 207.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 9/2016   535,21   19.10.2016
 208.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz VKK z cintorína   141,66   19.10.2016 
 209.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 92016  155,18   19.10.2016 
 210.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. č. 325 za 92016  12,00   19.10.2016 
 211.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. č. 325 za 92016 -  vykurovanie DK  -396,32 

 prepl.splatný

 24.10.2016

 212.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. č. 39 za 92016  75,50   19.10.2016 
 213.

 Slovak Telekom,a.s.

 Braislava 

 Mes. platba za M: 0902486434  24,02 

 povolené inkaso

 spl. 9.11.2016 

 214.   Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 102016  124,45   2.11.2016 
 215.   Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 102016  134,00   2.11.2016 
 216.  

 Orgeco, spol. s r.o.

 Nové Zámky

 Vianočné dekory  1061,23    3.11.2016
 217. 

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Právo pre ROPO a OBCE r. 2017  74,40   3.11.2016
 218.   Poradca, s.r.o. Žilina  Predplatné Poradca r. 2017   - 1/2 24,90   3.11.2016 
 219.  CNS, spol. s r.o. Levice   Servis SW a výmena bat.náhr.zdroj PC 128,04   4.11.2016 
 220.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet za 112016  18,00   16.11.2016 
 221.  Agrostav Group Levice   Dovoz a demont.oceľ.konštr.   143,14   18.11.2016
 222.  IB mont, s.r.o. Čaka č. 2 

 Staveb.práce - Opr.strechy býv.Pošta a

 Sklady pri OcÚ 

5310,86   18.11.2016
 223.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 102016  75,43 

 povolené inkaso

 spl.18.11.2016 

 224.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843  23,99   16.11.2016 
 225.

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Mes. platba za el.energiu za 112016  1389,00   16.11.2016 
 226.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predpl.Poradca r. 2017 2. spl. 14,90  16.11.2016
 227.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt.el.energie za 102016 obj.č.39 144,35  16.11.2016
 228.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt.el. energie za 102016 obj.č. 270 177,61  16.11.2016
 229.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt. el.energie za 102016 obj.č. 325 15,28  16.11.2016
 230.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt.el.energie za 102016 obj.č. 325K 42,89  16.11.2016
 231.

 Brantner, s.r.o.

 Nové  Zámky

 Vývoz VKK cintorín 134,12  16.11.2016
 232.  

 Brantner, s.r.o.

 Nové  Zámky

 Vývoz TKO 10/2016 528,98  16.11.2016
 233.

 Ing. Ľudovít Baka

 EUROffice, s.r.o.  Želiezovce

 Servis tlač. ŠJ z réžie 32,23  16.11.2016
 234.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 1-6/2017  75,75   23.11.2016 
 235.  Katarína Goranová -  MATEJ Želiezovce   Nákup prac. oblečenia pre ŠJ  246,97   28.11.2016 
 236.

 Prvá komunálna finančná

 Nitra

 Zákonné poistenie vozidiel rok 2017

 LV912YO,LV459DX,LV924EX

154,00   27.12.2016
 237.   

 Prvá komunálna finančná

 Nitra

Poistné majetok 1. Q 2017 300,86   27.12.2016
 238.  DOXX - SL Žilina  Stravné lístky  2274,99  29.11.2016
 239.

 Dolnohronské regionálne

 združenie Želiezovce

 Členský príspevok rok 2016 77,80  2.12.2016
 240. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434 24,02

 povol.inkaso

 spl.9.12.2016

 241. 

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné OK 11/2016  140,17   2.12.2016
 242. 

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné detí v HMN za 11/2016  156,00   2.12.2016 
  243.  Abiset, s.r.o. Malacky   iKelp ročný pre ŠJ  49,00   12.12.2016
  244.  ZMOS Bratislava  Členský prípevok rok 2017   126,23   12.12.2016 
  245.  Inprost Bratislava   Obecné noviny r. 2017  67,60   12.12.2016 
  246.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby PL za 112016  75,18   povolené inkaso spl. 19.12.2016 
  247.  Swan, a.s. Bratislava   Mes. platba za internet 122016  18,00   12.12.2016 
  248.

 Ing. Monika Laurová 

 Nitra

 Prípravné práce pre audit za rok 2015 1400,00  13.12.2016
 249.

 Ing. Dagmar Horáková

 Nitra

 Audit IUZ a KUZ + overenie Výročnej

 správy rok 2015

500,00  13.12.2016 
 250.

 Slovakia energy

 Bratislava

 Mes. platba za el.en. 122016 1389,00  13.12.2016 
 251.  Mesto Želiezovce  Príspevok na chod Spol.obec.úradu 132,26   13.12.2016 
 252.

 Slovakia Energy

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 112016 za Caka č. 39  184,32   13.12.2016 
 253.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843  16,28   13.12.2016 
 254.  Poradca podnikateľa  Žilina   Ročný prístup na portál VS SR 96,00   16.12.2016
 255.  Slovakia energy  Bratislava  Mes.pl.el.en.112016 Čaka č. 325 253,04   16.12.2016 
 256.  Slovakia energy  Bratislava  Mes.pl.el.en. 112016 Čaka č. 270 204,55   16.12.2016 
 257.  Slovakia energy  Bratislava   Mes.pl.el.en. 112016 Čaka č. 325 K -10,32 

 preplatok poukázaný

15.12.2016

 258.  Brantner, s.r.o.Nové  Zámky  Vývoz VKK za 112016 - cintorín 127,32   16.12.2016 
 259.

 Brantner, s.r.o. Nové

 Zámky 

 Vývoz a ulož. TKO za 112016  891,42   16.12.2016 
 260.  Eurospin, s.r.o.  Želiezovce   Montáž vianočných dekorov

166,87

  27.12.2016 
 261.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 12/2016 116,59   27.12.2016
 262.

 Prvá komunálna finančná

 N i t r a

 Zák.poistenie r. 2017 traktor ZETOR

 LV640AD

27,00  27.12.2016
 263.

 Prvá komunálna finančná

 N i t r a 

 Zák.poistenie traktor Zetor LV640AD

 za obdobie 31.12.2016

  0,07   27.12.2016
 264.  Vodamont, s.r.o. Čaka  139 

 Triska a spalinový termostat do kotla

 ATMOS - obecná bytovka 

216,00   28.12.2016
 265.   Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 12/2016 144,00   28.12.2016 
 266. 

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl. za mobilné telek.služby

 M:0902486434

24,18 

 povol.inkaso z účtu

 spl. 9.1.2017

 267.  CNS,s.r.o. Hronovce   Servis SW -www, DCOM, 145,20   4.1.2017
 268.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 122016 76,07 

 povol. inkaso z účtu

 spl.19.1.2017

 269.  Školská jedáleň Čaka

 Refund.poplpatkov za vedenie potrav.

 účtu V Školskej jedálni Čaka - z réžie

36,06  11.1.2017 
 270.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 39  199,50   11.1.2017 
 271.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 270 192,83   11.1.2017
 272.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 325 0,33   11.1.2017
 273.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 325K  652,06   11.1.2017
 274.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. 112016 Čaka č. 39 184,32   12.1.2017
 275.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. 12/2016 Ćaka č.148 -4,11    prepl.splatný          26.1.2017 
 276. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.pl.M.0911306843 12/2016 17,69   12.1.2017
 277.   ZŠ s MŠ Čaka  Služby PL 4. Q 2016 Školská jedáleň   90,00   12.1.2017 
 278.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož. TKO za 12/2016   442,65    17.1.2017
 279.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné obj.112,8,325 za 10-12/2016  57,02    17.1.2017 
 280.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné obj.č. 193  1,30    17.1.2017
 281.  Sloboda zvierat Bratislava  Výjazd a odchyt túl.psov v rómskej    osade  1 ks 66,00    17.1.2017
 282.

 Slovakia energy,.s.r.o

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.r.2016 Čaka č. 7 -63,49   prepl.spl. 10.2.2017 
 283.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.r.2016 Čaka č. 8 312,24  31.1.2017
 284.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. r. 2016 Čaka č. 112 19,45  31.1.2017
 285. 

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. r. 2016 Čaka č. 127 -3,49 prepl.spl.7.2.2017
 286.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.r. 2016 Čaka č. 128 -3,49 prepl.spl.5.2.2017
         
         

 

 

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2018

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.

 Ajfa + avis, s.r.o.

 Žilina

 Publikácie pre mzd.účtovníčku r. 2018  54,90   09.01.2018
 2.

 BIO Energie, s.r.o.

 Veľké Lovce

  Odvoz BRKO r. 2018 zo ŠJ Čaka 120,00   09.01.2018
 3.

 SAMNET -ISS, o.z.

 Zlaté Moravce 

  Informácie o dot. a grantoch pre samospr. r. 2018  32,86   09.01.2018
 4.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet WiMAX za 1/2018  18,00   09.01.2018
 5.

 Verlag Dashőfer, s.r.o.

 Bratislava

  On-line prístup -legislatíva a zmeny r. 2018 183,00   09.01.2018 
 6.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

  Mes. platby za el.en. 1/2018  257,00   09.01.2018
 7.  CNS, s.r.o., prevádzka   Levice   Webhosting domena caka.eu a www zmeny 170,40  10.01.2018
 8.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava

 Poistné pre dobrovoľnícku službu 1.polr.2018 6,64  11.01.2018
 9.

 Verlag Dashőfer, s.r.o.

 Bratislava 

 Smernice on-line pre obec  146,00   26.1.2018 
 10.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce 

 Demontáž vianosčných dekorov a oprava VO  404,51   26.1.2018 
 11.

 Mannet, spol. s.r.o.

 Madunice 

 Traktor Zetor Major CL 80 - doplatok celk.ceny 24000,00 

 12.2.2018 - 17000,00 €

 13.2.2018 -   7000,00 €

 12.

 Union poisťovňa, a.s.

 Bratislava 

 Zákonné poistné na nový traktor  24,85   26.1.2018 
 13.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby mobilného operátora

 za 1/2018 M: 0902486434 

69,00 

 povol. inkaso

 splatné

 06.02.2018 

 14.  DOXX-SL, s.r.o. Žilina  Stravné lístky  2436,72   29.1.2018
 15.

 Premier Consulting, s.r.o.

 Komárno 

 OP KŽP - triedený zber komunálnych odpadov  1195,20   06.02.2018 
 16.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 12018 98,00   06.02.2018
 17.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 12018 137,55  06. 02.2018
 18.  CNS, s.r.o. prev.Hronovce  Zmeny na www, servis NB - SW, HW  150,00   06.02.2018
 19.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Zál.platba za el.en. za 22018  289,00   06.02.2018 
 20.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 22018  18,00   07.02.2018 
 21.

 Súkromná školská jedáleň

 Jasová

 Záloha na stravu ZŠsMŠ za 22018 500,00  07.02.2018
 22.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom poplatky za služby PL za 12018  95,17   povol.inkaso z BU splatné 19.2.2018 
 23.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.Čaka č. 325 za 1/2018 1494,65   8.2.2018 
 24.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 270 za 1/2018  271,80   8.2.2018
 25.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 12018 428,84   15.02.2018 
 26. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0911306843 16,28  15.02.2018 
 27.  Nitrianska kráľovská   vínna cesta  Nitra  Členský poplatok rok 2018 35,00  15.02.2018 
 28.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 12018  111,97   15.02.2018 
 29. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 12018 455,74   15.02.2018 
 30.   ZO - RVC Nitra   Účtovné súvzťažnosti v samospráve 26,00   19.02.2018 
 31.   CBS, s.r.o. Kynceľová  Prezent.v mape Cyklotrasy Tekov  48,00   21.02.2018
 32.

 Slovak Telekom,.a.s.

 Bratislava  

 Mes.služby za M: 0902486434   69,00   povolené inkaso z účtu   splatné 9.3.2018
 33.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava

 R-toner Canon EP-27 pre Školskú

 jedáleň Čaka 

28,80   5.3.2018 
 34.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 2/2018  94,98 

 povolené inkaso splatné

 19.3.2018

 35.

 CNS, spol. s r.o., pobočka

 Levice  

 Servis SMOS, SMOSRO,Mzdy-URBIS   a   SW Školská jedáleň Čaka  267,60   5.3.2018 
 36.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 2/2018 18,00   5.3.2018  
 37.  Súkromná školská   jedáleň Jasová   Vyúčt.stravy ZŠsMŠ 22018  690,06   6.3.2018 
 38.  Swan, a.s. Bratislava   Mesačný poplatok za internet  32018 18,00   12.3.2018
 39.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál.na el.en. za 32018  289,00   12.3.2018
40.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.č. 39 za 22018  353,12   12.3.2018
41.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 22018  113,12   12.3.2018
 42.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 22018  248,10   12.3.2018
 43.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 22018 1244,58  12.3.2018
 44.  Daffer, s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky pre deti v HMN -ZŠ 49,80  12.3.2018
 45.  PKF, a.s. Nitra  Splátka poistenie majetku 2,Q2018 300,86  12.3.2018
 46.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby M: 0911306843  16,28   12.3.2018
 47.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 22018  529,00   16.3.2018 
 48.  Obec Plavé Vozokany   Neónové svietidlá (15 ks)  75,00   16.3.2018 
 49.

 Komunálna poisťovňa,

 a.s. Banská Bystrica  

 Havarijné poistné Dácia LV459DX  187,95   16.3.2018 
 50.  Súkromná školská     jedáleň Jaspvá   Záloha na stravu ZŠsMŠ 32018  500,00   16.3.2018
 51.  Dolnohronské   rozvojové   partnerstvo Želiezovce   Členský príspevok rok 2018  379,00   26.3.2018 
 52.  Abiset, s.r.o. Malacky    iKelp pre ŠJ Čaka - konzultácie  36,00   23.3.2018 
 53.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0902486434

 za obdobie 3/2018 

82,90   povolené inkaso z účtu  splatné 6.4.2018 
 54.  Slovgram, Bratislava   Za ver.šír.zvuk. a zvuk.-obr.nosičov   na   rok 2018 - popl.umelcom a výrobcom  38,50   26.3.2018 
 55.

 Súkr.  školská jedáleň

 Jasová 

 Strava do ZŠsMŠ za 3/2018 - doplatok  598,91   4. 4. 2018 
 56.

 Súkr. školská jedáleň

 Jasová 

 Záloha na stravu ZŠsMŠ na 4/2018  500,00   4. 4. 2018 
 57.

 A. M. A. SLOVAKIA

 Ladomerská Vieska  

 Žacie lanko do krovinorezov 900 m  94,66   9. 4. 2018 
 58.  CNS, s.r.o. Hronovce  Zmeny SW na www  30,00   9. 4. 2018 
 59.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 3/2018 94,98  povolené inkaso z   účtu splatné   18.4.2018
 60.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 4/2018 18,00  9. 4. 2018
 61.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 325K za 3/2018 1111,55  9. 4. 2018
 62.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 39 za 3/2018 327,17  9. 4. 2018
 63.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 325 za 3/2018 83,08  9. 4. 2018
 64.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 270 za 3/2018 236,34  9. 4. 2018
 65.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha na el. en. za 4/2018  289,00   9. 4. 2018 
 66.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. vyúčt. za M: 0911306843 za 32018 16,28   11.4.2018 
 67.  Prvá komunálna   finančná, a.s. pob. Nitra   Poistné za dobrovoľnícku službu 6,64   12. 4. 2018 
 68.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 32018 530,48   13. 4. 2018 
 69.  ZŠ s MŠ Čaka   Uhlie ekohrášok dodané za 1.Q 2018  527,71   16. 4. 2018 
 70.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL v ŠJ za 1. Q 2018  92,52   16. 4. 2018 
 71.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.objekty za 1. Q 2018  45,37   16. 4. 2018 
 72.

 

 PKF, a.s. Nitra 

 VO na dod. el.en. PZ č. 19/2017EL  120,00   27. 4. 2018 
 73.

 CBS, spol. s.r.o.

 Kynceľová 54

 Banská Bystrica 

 Aerofoto obce JAR/LETO  120,00   24.4.2018
 74.

 DPO SR Odoborná škola

 Martin

 Školné za prípr. čl.HJ DPZO Čaka + 

 záverečné skúšky

50,00  24.4.2018
 75.  IVES - OPIVS Košice   Aktualiz.SW Matrika  25,09   02.05.2018
 76.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.poplatok M: 0902486434

 za 4/2018 

69,00 

 povolené inkaso spl.

 7.5.2018 

 77.  Remek, s.r.o. Nitra   Licencia SW SMOS 2018  636,00   02.05.2018 
 78.

 Premiér Consulting EU,

 s.r.o., Komárno  

 Odmena podľa Zmluvy o manažmente   VO č. JV-19012018-2  600,00   02.05.2018 
 79.  Školská jedáleň Čaka  

 Stravné ZŠsMŠ Čaka OK + žiaci réžia 

 za 42018 

289,-   3.5.2018
 80.  Súkromná školská   jedáleň Jasová  Vyúčtovanie stravy ZŠsMŠ za 42018 888,96  3. 5. 2018
 81.

 Súkromná školská

 jedáleň Jasová

 Záloha na stravu ZŠsMŠ za 52018 500,- 3. 5. 2018
 82.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby Pl za 42018 94,98

povolené inkaso z účtu

splatné 18.5.2018 

 83.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 39 za 4/2018 280,46  11. 5. 2018 
 84.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 325 za 4/2018  91,87  11. 5. 2018 
 85.

 Slovakia energy,s .r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 270 za 4/2018 201,52  11. 5. 2018 
 86.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 325K za 42018 524,38  11. 5. 2018 
 87.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na el.en. za 5/2018 289,-  11. 5. 2018 
 88.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet Swab na 52018  18,-   11. 5. 2018 
 89.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom.služby M: 0911306843

 za 42018 

19,68   11. 5. 2018
 90.  Abiset, s.r.o.  Malacky   Servis v progr. iKelp ŠJ  36,-   18. 5. 2018
 91.  MKhlas, s.r.o Sabinov  Doplnenie zariad. k MR VM Florian 2298,90  18. 5. 2018
 92.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Odvoz a ulož. TKO 42018 634,40  18. 5. 2018
 93.

 HANAR Investment,

 s.r.o., Tek. Lužany

Inžinierska činnosť obj. telocvičňa ZŠsMŠ  2000,00   25. 5. 2018
 94.

 Gemini Group, s.r.o.

 Bratislava

 Vypracovanie Žiadosti o NFP

 Budova Telocvične ZŠ s MŠ Čaka 

360,00  25. 5. 2018
 95.  Smaltovňa Mišík Holíč,   s.r.o., Holíč  Smaltovaná tabuľa pre Matriku 66,90  25. 5. 2018
 96.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 7 za obdobie od   01.01.2018 do 16.05.2018 -33,42 prepl.spl. 05.06.2018 prevodom na účet obce
 97.

 Ing. Ľudovít Baka -   EUROffice, s.r.o.

 Želiezovce

 Multifunkčná tlačiareň Samsung SL-   M2070 pre Školskú jedáleň Čaka 141,80  25. 5. 2018
 98.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.za služby mobil.siete

 M: 0902486434 za 52018

71,81 

 povolené inkaso 

 z účtu spl. 6.6.2018

 99.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce 

 Údržba verejného osvetlenia  321,16   06. 06. 2018 
 100.

 INPROST, s.r.o.

 Bratislava 

 Dopl. za Obecné noviny r. 2018  20,80   06. 06. 2018 
 101.  Školská jedáleň Čaka   Réžia OK a žiaci ZŠsMŠ za 52018  297,31   06. 06. 2018 
 102.

 CNS, s.r.o. prevádzka

 Levice 

 Servis SW www za 52018  60,00   06. 06. 2018 
 103.  Súkromná školská     jedáleň  Jasová  Vyúčtovanie stravy ZŠsMŠ za 52018  942,96   06. 06. 2018 
 104.

 Súkromná školská

 jedáleň Jasová 

 Záloha na stravu ZŠsMŠ na 6/2018  500,00   06. 06. 2018
 105.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 5/2018  94,98 

 povolené inkaso 

 splatné 18.06.2018 

 106.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predplatné PRAVDA 2. polrok 2018  79,74   06. 06. 2018 
 107.  Kwesto, s.r.o. Nitra   Roletová skriňa  528,82  08. 06. 2018
 108.

 EKOTEC,s.r.o.

 Bratislava

 Kontrola bezp.detského ihriska v CZO 193,20  08. 06. 2018
 109.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.elektrickej energie č. 325 za   52018 237,82  08. 06. 2018
 110.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. elektrickej energie č. 39 za

 52018

260,06  08. 06. 2018
 111.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.elektrickej energie č. 325

 za 52018

118,08  08. 06. 2018
 112.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.elektrickej energie č. 270

 za 52018

197,70  08. 06. 2018
 113.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na elektrickú energiu za 62018 288,00  08. 06. 2018
 114.  Swan, a.s. Bratislava  Mesačná platba za ineternet 62018 18,00  08. 06. 2018
 115.  PKF, a.s. Nitra

 Poistné majetok splátka

 za 3. štvrťrok 2018

300,86  08. 06. 2018
 116.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mobilná sieť za M: 0911306843

 za 52018

20,00  18. 06. 2018
 117.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 52018 804,68  18. 06. 2018
 118.

 Združenie obcí Lužianka

 Tekovské Lužany

 VO na kompostéry 375,00  18. 06. 2018
 119.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 8 za 1-5.2018 -202,40

 preplatok splatný 29.

 6. 2018

 120.

 Ajfa + Avis,s.r.o.

 Žilina 

 Mulčovač STARK KDL 200  2.699,00   18. 06. 2018 
 121.

 DOXX-Stravné lístky

 Žilina -Kálov č. 356  

 Stravné lístky  2436,72  25.6.2018 
 122.

 Slovak Telekom, a.s 

 Bratislava

 Služby M: 0902486434 za 62018 69,16

 povol.inkaso z účtu

 splatné 9.7.2018

 123.

 MANNET, s.r.o.

 Madunice

 Filter + údržba po 100 Mth prev.trakt. 95,70  2.7.2018 
 124.

 Ultima Ratio, s.r.o.

 Liptovský Mikuláš

 Realiz.VO Zníž.energ.nár. AB v obci Čaka 759,42  2. 7. 2018
 125.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK + réžia ZŠ s MŠ za 62018 273,43  2. 7. 2018
 126.  Súkromná školská   jedáleň Jasová  Vyúčtovanie stravyZŠsMŠ za 62018 859,97  2. 7. 2018
 127.  ZMOS Bratislava  Členský prísp.DCOM za 2018 750,00  9. 7. 2018
 128.  CNS,s.r.o. Hronovce  Servis SW a HW za 62018 291,12  9. 7. 2018
 129.

 Alarm COM, s.r.o.

 Želiezovce

 Elektronický zabezp.systém - servis 97,94  9. 7. 2018
 130.  ZsVS, a.s. Levice

 Zamer.vodovod.potr.obec.vodovodu

 pre projekt OP 7.2 Cesty

67,80  9. 7. 2018
 131.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 62018 95,26

 povol.inkaso z účtu

 spl. 18. 7. 2018

 132.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Zál.za el.en. 72018 273,00  9. 7. 2018  
 133.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 62018 Čaka č. 325  237,82   9. 7. 2018 
 134.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 62018 Čaka č. 325  113,46   9. 7. 2018 
 135.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 62018 Čaka č. 39  239,54   9. 7. 2018 
 136.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.za 6/2018 Čaka č. 270 185,51   11. 7. 2018 
 137.

 Denisa Hricová - L-DEN 

 SLOVAKIA, Dolná Ždáňa 

 Autobusové zastávky s prísluš.  3116,00   11. 7. 2018 
 138.  Wolters Kluwer, s.r.o.   Bratislava   Dvojmesačník VO r.2018 03-06  54,40   11. 7. 2018 
 139.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WiMAX za 72018  18,00   11. 7. 2018
 140.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za telekom.služby M:0911306843   62018  20,00   12. 7. 2018 
 141.

 MAGIC Print

 Bratislava 

 Tonery pre Tlačiareň Matrika a REGOB  235,20   12. 7. 2018
 142.  ZsVS, a.s. Bratislava  Vodné obec.obj.za 2.štvrťrok 2018  111,47   19. 7. 2018 
 143.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Popl.za vytýčenie telekomunik.vedenia  87,60   19. 7. 2018 
 144.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Odvoz a uloženie TKO 62018  514,86   19. 7. 2018 
 145.  Geodet Juhász Július,   Ing. Mýtne Ludany

 GP vyhotovenie a určenie adresného

 bodu k budove p.č. 1672/2, 4084/2 

477,00   19. 7. 2018  
 146.

 Rozhlas a televízia

 Slovenska, Bratislava 

 Ročný poplatok za používanie rozhlasu

 a televízie  

224,16   26. 7. 2018 
 147.  Základná škola s   Materskou školou Čaka

 Za služby pevnej linky s internetom

 v ŠJ za 2. Q 2018

92,52  26. 7. 2018
 148.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekomunikačné poplatky

  M: 0902486434 za 72018

96,50

 povolené inkaso

 z účtu  splatné 6. 8.   2018

 149.

 CBS, spol. s r.o.

 Kynceľová

 Maľované mapy cyklotrasy Tekov 

 

70,80

 02.08.2018 
 150.

 Slovakia Energy, s. r. o.

 Bratislava 

 Záloha za el.energiu za 8/2018  273,00   02.08.2018 
 151.

 MADE, spol. s r. o.

 Banská Bystrica 

 Systémová podpora URBIS 08/2018

 až 07/2019 

160,00   02.08.2018 
 152.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW zmeny www voľby 30,00   02.08.2018 
 153.  PJS Ján Peleš Levice  Dodávka a montáž klimatiz. OcÚ 1200,00  06.08.2018
 154.  LEVEL, s.r.o. Levice  Elektroinšt.materiál na amfiteáter 1084,63  21.08.2018
 155.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet Swan za 82018 18,00  21.08.2018 
 156.  Západosl.distribučná,   a.s.  Bratislava    Vytyčovacie práce  pre elktr.siete č.325 140,68  21.08.2018
 157.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekom.popl. za za služby PL 7/2018 95,58  21.08.2018
 158.  CBS, s.r.o. Kynceľová  Aerofoto JAR/LETO 2018 130,80  21.08.2018
 159.  IB mont, s.r.o. Čaka č.2  Chodník - autobus.zastávky 3892,38  21.08.2018
 160.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 72018 237,82  21.08.2018
 161.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 39 za 7/2018 247,54  21.08.2018
 162.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 7/2018  130,76  21.08.2018
 163.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 270 za 7/2018 195,53  21.08.2018 
 164.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0911306843 za 72018 20,00  21.08.2018
 165.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 72018 552,10  21.08.2018
 166.  Západosl. distribučná,   a.s. Bratislava   Vytyčovacie práce elektr.sietí p.č. 45/1  149,24   21.08.2018 
 167.

 Národná geograficko

 informačná, s.r.o.

 Bratislava  

 Farebná úprava leteckých fotografií  99,00   21.08.2018 
 168.

 Petit Press, a.s.

 Bratislava 

 Týždeň na Pohroní predplatné  30,00   21.08.2018 
 169.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner Canon 97,20   21.08.2018 
 170.  Florian, s.r.o. Martin   Vybavenie pre DHZO Čaka  1406,41   23.08.2018  
 171.

 Tomáš Mikula   ELMIK,s.r.o. Vráble 

 Kontrola a oprava MR  632,16   23.08.2018 
 172.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M: 0902486434 za 82018  68,01   povol.inkaso z účtu   splatné 6.9.2018
 173.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner do multif.zar.v ŠJ ZŠsMŠ   34,80   4. 9. 2018 
 174.

 Sponka, s.r.o.

 Púchov 

 Zošívačka PLUS  12,00   4. 9. 2018
 175.

 Školská jedáleň   

 Čaka,   č. 406 

 Stravné a réžia zamestn.ZŠsMŠ OK za 

 mesiac 8/2018 

26,03   4.9.2018 
 176.  Súkromná školská   jedáleň  Čaka   Záloha na stravovanie ZŠsMŠ na 92018  500,00   4.9.2018 
 177.

 WC Partner, s.r.o. 

 Komárno 

 Prenájom mobilného WC za 92018  84,00   10. 9. 2018 
 178.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet Swan za 92018 18,00  10. 9. 2018
 179.  Súkromná školská   jedáleň Čaka

 Stravovanie obedy zam.ZŠsMŠ za 

 7. a 8. mes.2018

225,00  10. 9. 2018
 180.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 8/2018  95,58    povol.inkaso z účtu splatné 18.9.2018 
 181.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telek.popl.za M: 0911306843  20,00   10. 9. 2018 
 182.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha na elektr.energiu za 92018  273,00   12.9.2018 
 183.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 8/2018 Čaka č. 325 493,76  12.9.2018
 184.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.e en. za 8/2018 Čaka č. 39 291,86  12.9.2018
 185.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 8/2018 Čaka č. 270 216,70  12.9.2018
 186.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 8/2018 Čaka č. 325 97,15  12.9.2018
 187.

 Prvá komunálna

 finančná, a.s. Nitra

 Poistenie majetku obce

 splátka 4.Q 2018  

300,86   21. 9. 2018 
 188.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 82018  546,11   21. 9. 2018 
 189.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ   predpl.r.2019  121,00   21. 9. 2018
 190.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekomunikačné popl. M:0902486434  65,81  povolené inkaso z účtu  splatné 8.10.2018 
 191.

 IL Prešov, spol. s r. o.

 Prešov

 Spracovanie svetelno-techn.štúdie VO  660,00   28. 9. 2018 
 192.

 EKOM PLUS,s. r.o.

 Dunajská Streda

 Rekonštrukcia MK ZoD č. EP01/2016 91 208,92 

 19.10.2018 refund. prostr. EU a ŠR

 193.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Sada tonerov do tlač. Minolta MC 1600  251,52   3.10.2018 
 194.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner tlač. škola  28,80   3. 10. 2018 
 195.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 do 19.9.2018  240,05   3. 10. 2018 
 196.

 KOREKT, spol. s r. o.

 Komárno  

 Oprava MK lok.B podľa súp.prác  9 593,58   3. 10. 2018 
 197.  CNS, spol. s r. o. Levice   servis SW - zmeny www  60,00   3. 10. 2018 
 198.  WC Partner, s.r.o.   Komárno   Prenájom mobil WC 10/2018  84,00   3. 10. 2018
 199.  Jedáleň pri ZŠsMŠ Čaka

 strava OK a réžia žiaci za 92018-prevod

 prostr.pre SŠJ Jasová 

369,80   2. 10. 2018
 200.  e-Gemini s.r.o. Levice 

 Exter.manažment pre projekt

 "Sanácia miest s neleg.umiestn.odpadom v obci Čaka"

1 349,00   29.4.2020
 201.  Swan, a.s. Bratislava   Mes.poplatok Swan internet 102018  18,00   10. 10. 2018 
 202.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom.popl. za PL 92018  96,38   povolené inkaso z   účtu splat.18.10.2018 
 203.

 NESS.IMEX, s.r.o.

 Bratislava 

 Sanácia miest s neleg.umiestneným   odpadom v obci Čaka - spolufin. z NFP  52 637,34 

 52 637,34

 17.6.2019

 204.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 92018 Čaka č. 270  225,36   10. 10. 2018 
 205.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 92018 Čaka č. 39  329,66   10.10. 2018 
 206.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha za el. en 10/2018  273,00   10. 10. 2018 
 207.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 92018 Čaka č. 325  42,16   11. 10. 2018 
 208.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za M: 0911306843  20,00   11. 10. 2018 
 209.  ZsVS, a.s. Bratislava  Vodné za obec.objekty za obd.7,8,9. mes. 2018  79,07   11. 10. 2018 
 210.

 BATEA-STAV, s.r.o.

 Pezinok  

 Zniž.energetickej náročnosti   administr.

 bud. v obci Čaka - staveb.práce

248 587,21   13.11.2018
 211.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 92018  524,79   16.10.2018 
 212.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.zál.el.en. za Čaka č. 325 na 10/2018  2,00   16. 10. 2018 
 213.

 Poradca, s.r.o.

 Žilina 

 Predplatné Poradca r. 2019  65,80   24. 10. 2018 
 214.  PKF, a.s. OOA Levice  Zák.poistné ŠKODA Superb do     31.12.2018 22,49  24. 10. 2018
 215.  ZŠsMŠ Čaka  Služby PL v ŠJ za 3.Q 2018  43,77  24. 10. 2018
 216.  Mira Office,   s.r.o.Želiezovce,   prev.Levice  Školské pomôcky pre deti v HMN 66,40  24. 10. 2018
 217.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 1.10.-11.10.2018 Čaka  14,90  24. 10. 2018
 218. 

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Telekom.popl.M: 0902486434 

 

64,51 

 povolené inkaso z účtu splatné 6.11.2018 
 219.  Aquaplan,s.r.o. Komárno   PD "ČAKA,parkovisko a chodník pri   budove Obecného úradu" 1922,76   5.11.2018
 220.  Školská jedáleň Čaka 

 Stravné OK a réžia žiakov ZŠsMŠ Čaka

 za 10/2018

372,05   5.11.2018
 221.

 Wolters Kluwerr, s.r.o.

 Bratislava 

 Predplatné r. 2019 "Právo pre ROPO a   OBCE  79,80   5.11.2018
 222.

 MANNET, spol. s r.o.

 Madunice 

 Sklo kabíny zadné traktor ZETOR  131,41   5.11.2018 
 223.

 WC Partner, s.r.o.

 Komárno 

 Prenájom WC 11/2018  84,00   5.11.2018 
 224.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Preplach kanaliz.v ZŠsMŠ  248,05   5.11.2018
 225.

 Ing. Ľ Baka EUROoffice

 Želiezovce 

 Servis tlačiarne Minolta MC 1600  39,90   6.11.2018 
 226.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 102018 Čaka č. 270 237,78  13.11.2018
 227.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 102018 Čaka č. 39 385,00  13.11.2018
 228.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na el.en. Čaka č. 325 na 11/2018 2,00  13.11.2018
 229.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na el.en. Čaka ost.obecné obj.

 na 11/2018

273,00  13.11.2018
 230.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Vyúčtovanie za služby PL za 102018 95,89  povolené inkaso z účtu splat. 19.11.2018 
 231. 

 Wolters Kluwer SR, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné dojmesačník VO r. 2019 108,00  13.11.2018
 232.  ZMOS Bratislava  Členské ZMOS r. 2019 123,25  13. 11. 2018
 233.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.spotreby el.en. č. 325 za 102018 194,75  13.11.2018  
 234.   Abiset, s.r.o. Malacky

 iKelp Jedáleň ročný prístup a aktualiz.

 r. 2019

79,00  13.11.2018
 235.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za mobil.sieť M:0911306843 20,00  13.11.2018
 236.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a ulož.TKO za 102018  788,43   15.11.2018 
 237.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz VKK za 102018 355,57  15.11.2018
 238.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WiMAX 112018 18,00  15.11.2018
 239.

 Ing.Ladislav Lauro

 Nitra

 Prípravné práce k auditu r. 2017  1 020,00   22. 11. 2018 
 240.

 Ing. Dagmar Horáková

 Nitra 

 Audit IUZ a KUZ za rok 2017  900,00   22. 11. 2018 
 241.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 9/2018 51,60   26.11.2018 
 242.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 10/2018  51,60   26.11.2018 
 243.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodp.osoby za 7/2018  51,60   26.11.2018  
 244.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telek.poplatky za služby mobilnej siete

 M: 0902486434 za 112018

62,97 povolené inkaso z účtu splatné 07.12.2018
 245.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 27,35  26.11.2018
 246.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 51,60  26.11.2018
 247.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 51,60  26.11.2018
 248.

 Zsl.distribučná, a.s.

 Bratislava

 Obnovenie prevadzkovani plomby č.     321  18,84   7.12.2018
 249.

 Mesto Želiezovce

 Mestský úrad - SOU

 Želiezovce

 Príspevok na obyv. na chod Spoločného

 obecného úradu za rok 2018

127,50  7. 12. 2018
 250.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 1. polrok 2019 80,85  7. 12. 2018
 251.

 INPROST, s r. o.

 Bratislava

 Predplatné Obecné noviny r. 2019 88,40  7. 12. 2018
 252.

 Osobný údaj.sk

 s.r.o. Košice

 Výkon zodp.osoby za 12/2018 51,60  7. 12. 2018
 253.

 WC Partner, s.r.o.

 Komárno

 Prenájom mobil.WC za 12/2018 84,00  7. 12. 2018
 254.

 CNS, spol.s r. o.

 Komárno

 Servis SW a HW za 112018 + výmena

 NETA TP-Link

166,20  7. 12. 2018
 255.  IB-mont, s.r.o. Čaka č. 2  Čistenie kanála pri dome č. 164 421,20  7. 12. 2018
 256.

 ZO Lužianka

 Tekovské Lužany

 Kompostéry 5 %-ná spoluúčasť obce 1945,00  7. 12. 2018
 257.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.na el.en. za 12/2018 273,00  7. 12. 2018
 258.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál na el. en. za 12/2018 č.325 2,00  7. 12. 2018
 259.  PKF, a.s. Nitra

 Zák.poist.vozidiel - zodp.za škodu 

 rok 2019 - flotilová zmluva

313,00  7. 12. 2018
 260.  PKF, a. s. Nitra  Poistenie majetku za 1. Q 2019 300,86  7. 12. 2018
 261.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 11/2018 č. 270  265,30   10.12.2018 
 262.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 11/2018  95,58 

 povol.inkaso z účtu

 splat.18.12.2018 

 263.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 11/2018 Čaka č. 325  262,35   11. 12.2018 
 264.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 11/2018 Čaka č. 39  415,14   11. 12. 2018  
 265.

 EKOTEC spol. s r.o.

 Bratislava

 Bezpečnosť multifunkčného ihriska

 kontrola 

193,20   11. 12. 2018 
 266.  Poradca, s.r.o. Žlina   1000 riešení r. 2019  35,80   11. 12. 2018 
 267.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom.popl. M: 0911306843 

 za 11/2018 

20,00   11. 12. 2018 
 268.

 Poradca podnikateľa,

 s.r.o. Žilina 

 VS SR r. 2019 - Ročný prístup  117,00   11. 12. 2018 
 269.

 Brantner, s.r.o.

 Bratislava 

 Vývoz a uloženie TKO za 112018   569,03   17.12.2018 
 270.

 Eurospin, s.r.o.

 Želiezovce

 Montáž vianosčných dekorov 303,77  17.12.2018
 271.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WIMAX za 122018 18,00  17.12.2018
 272.

 Magic Print,s.r.o.

 Bratislava 

 Toner do tlačiarne pre ŠJ  28,80   27.12.2018 
 273.  Motor-Car Nitra, s.r.o.  Oprava Mercedes BENZ, výmena batérie   a alternátora 1 343,61  27.12.2018
 274.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0902486434 63,62 povolené inkaso z účtu splatné 7.1.2019
 275.  ZŠ s MŠ Čaka  Uhlie - obecný úrad 315,72   28.12.2018
 276.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW www  30,00   31.12.2018 
 277.

 Západosl.distribučná, a.s.

 Bratislava 

 Plombovanie elektromeru č.s. 325  18,84   2.1.2019 
 278.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 122018 95,58   povol.inkaso z účtu splatné 18.1.2019 
 279.  ZŠ s MŠ Čaka č. 364  Za služby PL v ŠJ za 4.Q 2018 43,77  8. 1. 2019
 280.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 122018 č. 270 VO 287,22   11.1.2019
 281.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 122018 č. 39 VO 489,98   11. 1. 2019
 282.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 7 92,86  11. 1. 2019
 283.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 8 prepl. -181,86  10. 1. 2019
 284.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 112  12,38   11. 1. 2019 
 285.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 148 prepl.  -34,19   10. 1. 2019 
 286.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 128 prepl. -37,11   10. 1. 2019 
 287.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Popl. za M: 0911306843 za 122018 20,00  11. 1. 2019
 288.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12/2018 č. 325 499,52  11. 1. 2019
 289.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

Vývoz a ulož. TKO za 12/2018  493,96   14.1.2019
 290.

 Alarm COM, s.r.o.

 Želiezovce 

 Technická kontrola EZS 69,56   15. 1. 2019 
 291.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.r. 2018  č. 127  40,49   17.1.2019 
 292.  ZsVS, a.s. Nitra OZ   Levice   Vodné za 4. Q 2018 46,65   18.1.2019